"poser dans "

(Frans → Nederlands)

Y a-t-il un horaire particulier pour les appels de patients ayant des questions à poser ?

Is er een bepaald uur waarop de patiënten kunnen bellen met hun vragen?


Accueil » La recherche » Participer à une recherche clinique » Quelles questions poser ?

Home » Onderzoek » Deelnemen aan een klinisch onderzoek » Nuttige vragen


Quelles questions poser ? | Fondation contre le Cancer

Nuttige vragen | Stichting tegen Kanker


Accueil » Publications » Les cancers » Quelles questions poser à son médecin

Home » Publicaties » Kankers » Welke vragen kunt u aan uw arts stellen?


Questions à poser lors d'un traitement

Belangrijke vragen bij een behandeling


Tout commence par un entretien aucours duquel vous avez l'occasion de poser toutes les questions concernant votre traitement et le fonctionnement du centre FIV : les horaires , les nrs de téléphone importants, qui joindre en cas de problème..etc.

Alles begint met een gesprek waarbij u de gelegenheid krijgt om al uw vragen te stellen over uw behandeling en de werking van het IVF-centrum: de openingstijden, belangrijke telefoonnummers, contactpersonen in geval van nood, enz. Een verpleegkundige zal u inlichten over de werking en toedieningswijze van de verschillende geneesmiddelen.


Une autre manière de prendre le problème en main est de suivre les recommandations médicales et de poser toutes vos questions aux spécialistes rencontrés.

Een andere manier om het probleem aan te pakken, is de medische aanbevelingen volgen en al uw vragen stellen aan de specialisten die u ontmoet.


Ils vont jusqu'à se poser des questions sur leur statut social.

Het gaat zelfs zo ver dat ze gaan twijfelen aan hun sociale status.


En établissant un calendrier, les couples peuvent se poser les questions suivantes :

Wanneer u een kalender opstelt, kunnen u en uw partner zich de volgende vragen stellen:


Afin de diminuer le stress lié aux examens, il est conseillé de poser toutes les questions appropriées à votre médecin.

Om de stress, veroorzaakt door de onderzoeken, te verminderen, raden wij u aan om alle vragen hieromtrent aan uw arts te stellen.


Pour pouvoir poser ce choix de manière avisée, le patient doit évidemment avant tout être informé correctement de toutes les options possibles de traitement et de leurs effets secondaires.

Om de keuze weloverwogen te kunnen maken, moet de patiënt natuurlijk correct geïnformeerd worden over alle mogelijke behandelingsopties en hun mogelijke bijwerkingen.


épiler ou poser tout autre acte nécessitant un instrument (par exemple, couper les ongles des mains et des pieds)

ontharingen of andere behandelingen die het gebruik van een instrument vereisen (bijvoorbeeld de nagels van handen en voeten knippen)


la communication avec le personnel soignant : poser les bonnes questions à son médecin

communicatie met het verzorgend personeel: de juiste vragen stellen aan je dokter


N'hésitez donc pas à poser vos questions personnelles à votre médecin.

Aarzel dus niet om met je persoonlijke vragen naar je huisarts te stappen.
Others have searched : questions à poser    quelles questions poser    l'occasion de poser    poser    jusqu'à se poser    


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

poser dans

Date index:2021-04-26 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)