kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours médicamenteux    
kit de premiers secours médicamenteux    
kit de premiers secours médicamenteux    
premiers secours    
premiers secours    
premiers secours    
premiers secours pour animaux    
premiers secours pour animaux    
premiers secours pour animaux    
boîte de premier secours    
boîte de premier secours    
boîte de premier secours    
enseigner les principes des premiers secours    
enseigner les principes des premiers secours    
enseigner les principes des premiers secours    
trousse de premiers secours    
trousse de premiers secours    
trousse de premiers secours    
matériel de premiers secours    
matériel de premiers secours    
matériel de premiers secours    
installation de premiers secours    
installation de premiers secours    
installation de premiers secours    
service de premier secours    
service de premier secours    
service de premier secours    
couverture sociale et secours insuffisants    
couverture sociale et secours insuffisants    
couverture sociale et secours insuffisants    
tribunal     
tribunal     
tribunal     
recherche et sauvetage    
recherche et sauvetage    
recherche et sauvetage    
secours informatique    
secours informatique    
secours informatique    
peps    
peps    
peps    
de secours    
de secours    
de secours    
apparition des premières règles    
apparition des premières règles    
apparition des premières règles    
infantile    
infantile    
infantile    
partie contractante de première destination    
partie contractante de première destination    
partie contractante de première destination    
dfi    
dfi    
dfi    
partie contractante de première entrée    
partie contractante de première entrée    
partie contractante de première entrée    
gram-positif    
gram-positif    
gram-positif    

"premiers secours "

(Frans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable | kit de premiers secours médicamenteux | premiers secours | premiers soins | premiers secours pour animaux | premiers soins aux animaux | boîte de premier secours | boîte de secours | trousse pour soins de première urgence | enseigner les principes des premiers secours | trousse de premiers secours | matériel de premiers secours | installation de premiers secours | service de premier secours | Couverture sociale et secours insuffisants | Tribunal (UE) | TPICE | Tribunal de première instance | Tribunal de première instance CE | recherche et sauvetage | mission de recherche et de sauvetage | opération de recherche et de sauvetage | opération de recherche-et-sauvetage | recherche et sauvetage au combat | recherche et sauvetage au sol | recherche et sauvetage en mer | recherche et sauvetage en milieu urbain | RESCO | RSM | RSMU | secours aérien en mer | secours en montagne | secours informatique | système de secours | PEPS | de secours | de sauvegarde | apparition des premières règles | infantile | Partie Contractante de première destination | DFI | Partie Contractante de première entrée | gram-positif | gardant la première coloration -*- herbruikbare eerstehulpset zonder medicatie | herbruikbare eerstehulpset met medicatie | eerste hulp | EHBO | eerste hulp voor dieren | gaaskompres met rolverband voor eerste hulp | EHBO-trommel | verbandtrommel | zuurstofcontainer met 3 maskers voor eerste hulp | eerstehulpprincipes aanleren | eerstehulpprincipes doceren | eerstehulpprincipes onderwijzen | verbandtrommel (voor eerste hulp bij ongelukken) | materiaal voor eerste hulp | uitrusting voor eerste hulp | pechbestrijdingsdienst | Gerecht (EU) | Gerecht van eerste aanleg | Gerecht van eerste aanleg EG | opsporing en redding | maritieme opsporing en redding | opsporing en redding in steden | opsporing en redding op land | opsporings- en reddingsmissie | opsporings- en reddingsoperatie | redding in de bergen | redding in de lucht of op zee | zoek- en reddingsoperatie in gevechtsomstandigheden | Backup | Eerst in-eerst uit | FIFO | Back-up | menarche | eerste maandstonden | infantiel | kinderlijk | DFI | BEI | Overeenkomstsluitende Partij van eerste binnenkomst | grampositief

kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable

herbruikbare eerstehulpset zonder medicatie
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700715004


kit de premiers secours médicamenteux

herbruikbare eerstehulpset met medicatie
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700759008


premiers secours | premiers soins

eerste hulp | EHBO
Savoir


premiers secours pour animaux | premiers soins aux animaux

eerste hulp voor dieren
Savoir


premiers secours

eerste hulp [ EHBO ]
28 QUESTIONS SOCIALES | MT 2841 santé | BT1 organisation de la santé | BT2 politique de la santé | RT accident de transport [4806] | aide aux sinistrés [0811] | désastre d'origine humaine [5216] | désastre naturel [5216] | médecine d'urgence [


bandage/gaze de premier secours

gaaskompres met rolverband voor eerste hulp
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469422003


boîte de premier secours | boîte de secours | trousse pour soins de première urgence

EHBO-trommel | verbandtrommel
IATE - Health | Land transport


boîte à oxygène de détresse et de premier secours avec 3 masques | boîte à oxygène de détresse et de premier secours avec trois masques

zuurstofcontainer met 3 maskers voor eerste hulp
IATE - Health


enseigner les principes des premiers secours

eerstehulpprincipes aanleren | eerstehulpprincipes doceren | eerstehulpprincipes onderwijzen
Aptitude


trousse de premiers secours

verbandtrommel (voor eerste hulp bij ongelukken)
IATE - Air and space transport


matériel de premiers secours

materiaal voor eerste hulp
sciences/technique médecine annexe III


installation de premiers secours

uitrusting voor eerste hulp
sciences/technique médecine|travail annexe III


service de premier secours

pechbestrijdingsdienst
sciences/technique sécurité|automobile annexe II


Définition: Trouble se manifestant habituellement pour la première fois dans la première enfance (et toujours bien avant la puberté), caractérisé par une souffrance intense et persistante relative au sexe assigné, accompagné d'un désir d'appartenir à l'autre sexe (ou d'une affirmation d'en faire partie). Les vêtements et les activités propres au sexe opposé et un rejet de son propre sexe sont des préoccupations persistantes. Il faut qu'il existe une perturbation profonde de l'identité sexuelle normale pour porter ce diagnostic; il ne suffit pas qu'une fille soit simplement un garçon manqué ou qu'un garçon soit une fille manquée . Les troubles de l'identité sexuelle chez les individus pubères ou pré-pubères ne doivent pas être classés ici, mais en F66.-.

Omschrijving: Een stoornis, doorgaans voor het eerst aan het licht tredend tijdens de vroege kindertijd (en altijd ruim voor de puberteit), gekenmerkt door een niet voorbijgaand en intens onbehagen over de toegewezen sekse, samen met een wens te behoren tot (of vol te houden dat men behoort tot) de andere sekse. Er bestaat een voortdurende preoccupatie met de kleding en activiteiten van de andere sekse en verwerping van de eigen sekse. De diagnose vereist een ernstige verstoring van de normale genderidentiteit; louter jongensachtig gedrag bij meisjes of meisjesachtig gedrag bij jongens is niet genoeg. Genderidentiteitsstoornissen bij personen die de puberteit hebben bereikt of bereiken, mogen niet hier geklasseerd worden, maar onder F66.-.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F64.2


Définition: Trouble dans lequel l'anxiété est focalisée sur une crainte concernant la séparation, survenant pour la première fois au cours des premières années de l'enfance. Il se distingue de l'angoisse de séparation normale par son intensité, à l'évidence excessive, ou par sa persistance au-delà de la petite enfance, et par son association à une perturbation significative du fonctionnement social.

Omschrijving: Separatieangststoornis dient gediagnosticeerd te worden indien angst met betrekking tot scheiding de kern van de angst vormt en indien die angst voor het eerst optrad in de vroege kinderjaren. Hij wordt van gewone separatieangst onderscheiden op grond van de ernst die statistisch uitzonderlijk is (inclusief een abnormaal voortduren buiten de gebruikelijke leeftijdsperiode); en op grond van een in belangrijke mate gestoord sociaal functioneren.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F93.0


Couverture sociale et secours insuffisants

ontoereikende sociale-verzekering en welzijnsvoorzieningen
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z59.7


Tribunal (UE) [ TPICE | Tribunal de première instance | Tribunal de première instance CE | Tribunal de première instance des Communautés européennes ]

Gerecht (EU) [ Gerecht van eerste aanleg | Gerecht van eerste aanleg EG | Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ]
10 UNION EUROPÉENNE | MT 1006 institutions de l'Union européenne et fonction publique européenne | BT1 Cour de justice de l'Union européenne | BT2 institution de l'Union européenne


recherche et sauvetage [ mission de recherche et de sauvetage | opération de recherche et de sauvetage | opération de recherche-et-sauvetage | recherche et sauvetage au combat | recherche et sauvetage au sol | recherche et sauvetage en mer | recherche et sauvetage en milieu urbain | RESCO | RSM | RSMU | secours aérien en mer | secours en montagne ]

opsporing en redding [ maritieme opsporing en redding | opsporing en redding in steden | opsporing en redding op land | opsporings- en reddingsmissie | opsporings- en reddingsoperatie | redding in de bergen | redding in de lucht of op zee | zoek- en reddingsoperatie in gevechtsomstandigheden ]
08 RELATIONS INTERNATIONALES | MT 0811 politique de coopération | BT1 aide humanitaire | RT accident de transport [4806] | aide d'urgence [0811] | désastre naturel [5216] | Frontex [1006] | gestion de crise [4021] | guerre [0816] | migrant


secours informatique | système de secours

Backup
informatique


premier entré, premier sorti | PEPS

Eerst in-eerst uit | FIFO | First in, first out
économie et finances > comptabilité


de secours | de sauvegarde

Back-up
informatique


ménarche/ménarque | apparition des premières règles

menarche | eerste maandstonden
UGENT - Medical terms -


infantile | 1) relatif à la première enfance ( péjoratif) - 2) arrête au stade de l'enfance

infantiel | kinderlijk
UGENT - Medical terms -


Partie Contractante de première destination

Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied het hoofdreisdoel (=bestemming) is gelegen
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


Décision sur la notification de la première intégration en vertu de l'article 2.6 de l'Accord sur les textiles et les vêtements [ DFI ]

Besluit over de mededeling van de eerste integratie op grond van artikel 2,lid 6,van de Overeenkomst inzake textiel-en kledingprodukten [ DFI | BEI ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


Partie Contractante de première entrée

Overeenkomstsluitende Partij van eerste binnenkomst
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


gram-positif | gardant la première coloration

grampositief | met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring behouden
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Notrufe der deutschsprachigen Bevölkerung Belgiens - Zentrale in Lüttich - Ständige Notrufbereitschaft Appels d'urgence de la population germanophone de Belgique - Centrale de Liège - Permanences pour appels d'urgence Communauté germanophone premiers secours téléphone emploi des langues province de Liège

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Notrufe der deutschsprachigen Bevölkerung Belgiens - Zentrale in Lüttich - Ständige Notrufbereitschaft Noodoproepen van de Duitstalige bevolking van België - Centrale in Luik - Permanente wachtdienst voor noodhulp Duitstalige Gemeenschap eerste hulp telefoon taalgebruik Luik


au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Numéro d'urgence 112 - Région bilingue de Bruxelles-Capitale - Législation sur l'emploi des langues - Respect premiers secours lutte anti-incendie téléphone bilinguisme emploi des langues police

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Noodnummer 112 - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving eerste hulp brandbestrijding telefoon tweetaligheid taalgebruik politie


au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Sécurité civile - Réforme - Concrétisation - Mesures adoptées par les communes - Passage du statut de prézone à zone de secours - Changements concrets en 2015 commune premiers secours protection civile

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Civiele veiligheid - Hervorming - Concretisering - Door de gemeenten aangenomen maatregelen - Overgang van het statuut van prezone naar hulpverleningszone – Concrete wijzigingen in 2015 gemeente eerste hulp burgerbescherming


au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Police de la route - Équipes d'intervention - Réorganisation - Délais d'intervention sur les autoroutes E313 et E34 - Évaluation - Équipe d'intervention additionnelle autoroute accident de transport police premiers secours province d'Anvers

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Wegpolitie - Interventieploegen - Reorganisatie - Aanrijtijden op de autosnelwegen E313 en E34 - Evaluatie - Extra interventieploeg autoweg ongeval bij het vervoer politie eerste hulp Antwerpen


au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Services de secours - Localisation de personnes en détresse - Confusions d'adresses - Bases de données - Doublons dans les noms de rues et de boulevards premiers secours

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Hulpdiensten - Lokalisatie van personen in nood - Adresverwarring - Databanken - Dubbele namen van straten en lanen eerste hulp


...gé personnel de conduite premiers secours sécurité routière statistique officielle stimulant fiscal rayonnement ionisant ticket modérateur Centre de Services fédéral Agence fédérale des médicaments et des produits de santé réchauffement climatique comptabilité nationale contrôle phytosanitaire destruction des cultures énergie électrique établissement hospitalier accise libre concurrence prix de l'énergie radioprotection assurance maladie pharmacien organisme de recherche industrie électrique transport aérien ministère marché de services personnel infirmier aide de l'État gaz naturel catégorie sociale défavorisée profession indépendante vaccin maternité Société nationale des chemins de fer belges Institut national d'assurance maladie-invalidité encéphalopathie spongiforme bovine CREG comptabilité publique dispositif de sécurité droit social fraude fiscale gestion comptable personnel navigant perte financière qualification professionnelle protection civile réinsertion professionnelle déclassement de centrale stock minimal chef de gouvernement déduction fiscale accès à la profession position dominante statut du fonctionnaire volaille blocage des prix Protocole de Kyoto Fonds de la santé et de la production des animaux Services du premier ministre distribution du gaz communication du gouvernement (communication externe) Brussels Airport Company déchet radioactif indice des prix maladie végétale petites et moyennes entreprises politique de la santé politique énergétique procédure disciplinaire immatriculation de véhicule rénovation urbaine dépense de santé frais d'hospitalisation église service secret condition de la retraite charge de famille chauffage équipement informatique sensibilisation du public droit fiscal paiement à l'avance pauvreté délégation de pouvoir assurance chômage budget social industrie énergétique Belgocontrol Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins zoonose réduction des émissions de gaz médicament générique contrat de travail coût salarial financement handicapé impôt sur les sociétés maladie mentale politique de défense métro retraite anticipée assurance vieillesse gazole Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales accord interprofessionnel statut professionnel transport transfrontalier TVA véhicule sur rails formalité administrative commerce de détail accès à l'information distribution de l'électricité intervention financière travail des jeunes urbanisme Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés Office national de sécurité sociale dépense budgétaire dépôt bancaire épargne faillite frais généraux fraude hygiène alimentaire impôt des personnes physiques allocation de maternité industrie pharmaceutique production végétale sécurité d'approvisionnement secteur agricole chômage combustible nucléaire contrôle budgétaire énergie nucléaire police judiciaire combustible irradié sécurité et gardiennage sûreté de l'Etat loi-programme service d'intérêt général médecine d'urgence administration électronique Institut national des Radio-éléments commerce de gros droit des sociétés aide à l'emploi exonération fiscale horticulture impôt inspection du travail marché financier politique des transports profession paramédicale radioactivité calamité agricole famille monoparentale médecin chimie nucléaire sécurité publique système de comptabilité transport combiné travail à temps partiel cancer plainte à la Commission réseau informatique dépense de fonctionnement accident du travail garantie législation déléguée fonds budgétaire Bureau d'intervention et de restitution belge Fonds des accidents du travail compagnie d'assurances congé payé document officiel engagement des dépenses formation professionnelle incapacité de travail industrie nucléaire informatique de gestion institution financière psychologie soins à domicile assurance vie sécurité nucléaire transport ferroviaire travaux publics médecine nucléaire c ...

...gegevens gezondheidsverzorging geestelijkheid bestuurder eerste hulp verkeersveiligheid officiële statistiek fiscale stimulans ioniserende straling remgeld Federaal Dienstencentrum Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten opwarming van het klimaat nationale boekhouding fytosanitaire controle vernietiging van de gewassen elektrische energie ziekenhuis accijns vrije concurrentie energieprijs stralingsbescherming ziekteverzekering apotheker onderzoeksorganisme elektrische industrie luchtvervoer ministerie dienstverleningscontract verplegend personeel overheidssteun aardgas sociaal achtergestelde groep zelfstandig beroep vaccin moederschap Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering boviene spongiforme encefalopathie CREG overheidsboekhouding veiligheidsinrichting sociaal recht belastingfraude financiële administratie varend en vliegend personeel financieel verlies beroepskwalificatie burgerbescherming herintreding stillegging van een centrale minimumvoorraad regeringsleider belastingaftrek toegang tot het beroepsleven machtspositie statuut van de ambtenaar pluimvee prijsstop Protocol van Kyoto Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren Diensten van de eerste minister gasdistributie mededeling van de regering (externe communicatie) Brussels Airport Company radioactief afval prijsindex plantaardige ziekte kleine en middelgrote onderneming gezondheidsbeleid energiebeleid disciplinaire procedure registratie van een voertuig stadsvernieuwing bestedingen voor gezondheid kosten voor ziekenhuisopname kerk geheime dienst pensioenvoorwaarden gezinslast verwarming gegevensverwerkende installatie bewustmaking van de burgers fiscaal recht vooruitbetaling armoede delegatie van bevoegdheid werkloosheidsverzekering sociale begroting energie-industrie Belgocontrol Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden zoönose vermindering van gasemissie generiek geneesmiddel arbeidscontract loonkosten financiering gehandicapte vennootschapsbelasting geestesziekte defensiebeleid metro vervroegd pensioen ouderdomsverzekering gasolie Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten onderlinge beroepsovereenkomst beroepsstatus grensoverschrijdend vervoer BTW voertuig op rails administratieve formaliteit detailhandel toegang tot de informatie elektriciteitsvoorziening financiële interventie jongerenarbeid stedenbouw Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Rijksdienst voor Sociale Zekerheid begrotingsuitgave bankdeposito spaartegoed faillissement algemene kosten fraude voedselhygiëne belasting van natuurlijke personen moederschapsuitkering farmaceutische industrie plantaardige productie zekerheid van voorziening landbouwsector werkloosheid nucleaire brandstof begrotingscontrole kernenergie gerechtelijke politie stralingsbrandstof beveiliging en bewaking staatsveiligheid programmawet dienst van algemeen belang geneeskundige noodhulp elektronische overheid Nationaal Instituut voor Radio-elementen groothandel vennootschapsrecht werkgelegenheidsbevordering belastingontheffing tuinbouw belasting arbeidsinspectie geldmarkt vervoerbeleid paramedisch beroep radioactiviteit landbouwcatastrofe eenoudergezin dokter nucleaire chemie openbare veiligheid boekhoudsysteem gecombineerd vervoer deeltijdarbeid kanker klacht aan de Commissie computernetwerk huishoudelijke uitgave arbeidsongeval garantie gedelegeerde wetgeving begrotingsfonds Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Fonds voor Arbeidsongevallen verzekeringsmaatschappij betaalde vakantie officieel document aangaan van betalingsverplichtingen beroepsopleiding arbeidsongeschiktheid nucleaire industrie bedrijfsbeheerssysteem financiële instelling psychologie thuisverzorging levensverzekering nucleaire veiligheid vervoer per spoor openbare werken nucleaire geneeskunde kerncentrale toepassing van informatica informatieverwerkend systeem fin ...


... mutuelle soins de santé premiers secours hospitalisation téléphone bateau rayonnement ionisant Institut scientifique de la santé publique Louis Pasteur dépendance des personnes âgées Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Conseil supérieur de la santé établissement hospitalier protection du consommateur procréation artificielle assurance maladie pharmacien organisme de recherche autorisation de vente personnel infirmier aide de l'État médecine générale soins infirmiers Institut national d'assurance maladie-invalidité preuve informatique recherche médicale droits du malade vétérinaire matériel médical preuve étiquetage soins aux personnes âgées signature électronique contrôle sanitaire protection de la faune publicité abusive aide humanitaire coiffure et soins esthétiques biologie clinique Banque-Carrefour des Entreprises distributeur automatique inspection des aliments politique de la santé dépense de santé frais d'hospitalisation sanction pénale bioéthique charge de famille substance psychotrope délégation de pouvoir budget social Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité Office de sécurité sociale d'outre-mer Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins plate-forme eHealth soins informels à domicile coopération administrative minorité sexuelle publicité assurance vieillesse base de données cellule souche fraude industrie pharmaceutique transfusion sanguine espèce protégée loi-programme administration électronique enseignement paramédical maladie profession paramédicale médecin avion transport de malades législation déléguée trafic illicite fonds budgétaire coopération européenne anatomie médiateur protection des animaux médecine dentaire expérimentation humaine stupéfiant mesure nationale d'exécution amende profession de la santé sage-femme cytologie prestation de serment Banque-Carrefour de la sécurité sociale Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ...

...g gezondheidsverzorging eerste hulp ziekenhuisopname telefoon boot ioniserende straling Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur afhankelijkheidssituatie van ouderen Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Hoge Gezondheidsraad ziekenhuis bescherming van de consument kunstmatige voortplanting ziekteverzekering apotheker onderzoeksorganisme verkoopvergunning verplegend personeel overheidssteun algemene geneeskunde verpleegkundige verzorging Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering computerbewijs medische research rechten van de zieke dierenarts medisch en chirurgisch materiaal bewijs etiketteren zorg voor ouderen elektronische handtekening gezondheidsinspectie bescherming van de fauna misleidende reclame humanitaire hulp haar- en schoonheidsverzorging klinische biologie Kruispuntbank van Ondernemingen automaat Keuringsdienst van waren gezondheidsbeleid bestedingen voor gezondheid kosten voor ziekenhuisopname strafsanctie bio-ethiek gezinslast psychotropicum delegatie van bevoegdheid sociale begroting Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden eHealth-platform mantelzorg administratieve samenwerking seksuele minderheid reclame ouderdomsverzekering gegevensbank stamcel fraude farmaceutische industrie bloedtransfusie beschermde soort programmawet elektronische overheid paramedisch onderwijs ziekte paramedisch beroep dokter vliegtuig ziekentransport gedelegeerde wetgeving zwarte handel begrotingsfonds Europese samenwerking anatomie bemiddelaar dierenbescherming tandheelkunde proefneming met mensen verdovend middel nationale uitvoeringsmaatregel geldboete beroep in de gezondheidszorg vroedvrouw cytologie eedaflegging Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ...


Concrètement, ce texte prévoit que, dans les établissements scolaires publics et privés, une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours, ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité, sont assurés.

Concreet is in de tekst bepaald dat in de openbare en privéscholen gegarandeerd wordt voorzien in een sensibilisering voor risicopreventie en voor de taken van de hulpdiensten, dat er een eerstehulpopleiding wordt gegeven en dat de algemene veiligheidsregels er worden aangeleerd.


...ction de l'environnement premiers secours signature électronique houliganisme aide à la navigation administration électronique union civile dispositif de sécurité droit social égalité de traitement mobilité de la main-d'oeuvre naturalisation opération de bourse planification économique pollution atmosphérique prestation familiale armée procédure budgétaire protection civile personnel de la recherche droit de séjour dette commerce extérieur déduction fiscale désastre naturel impôt direct notaire personne morale procédure judiciaire catégorie sociale défavorisée responsabilité civile augmentation de capital université statut du fonctionnaire entreprise de presse tarif des communications charte sociale européenne Protocole de Kyoto Office des étrangers biométrie police locale Brussels Airport Company Registre national des personnes physiques crédit immobilier déchet radioactif droit des étrangers endettement impôt sur les revenus de capitaux interprétation du droit lutte anti-incendie prélèvement agricole religion gazole sanction pénale transfèrement de détenus bioéthique charbon emploi des langues libéralisation du marché marché de services donation droit fiscal épidémie journal officiel amende pauvreté délégation de pouvoir vieillissement démographique assurance chômage budget social code civil Conseil national du travail Belgocontrol Commission des normes comptables réduction des émissions de gaz comptabilité nationale enseignement impôt sur la plus-value impôt sur les sociétés liste électorale navigation fluviale partis politiques régionalisation handicapé mental retraite anticipée assurance vieillesse service d'emploi Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales société d'économie mixte statut juridique suspension de peine terminologie TVA véhicule sur rails bâtiment public formalité administrative diagnostic médical données médicales mineur (ouvrier) administration publique adoption d'enfant gaz naturel intégration sociale boisson gazeuse pouvoir judiciaire santé publique véhicule bateau boisson non alcoolisée greffes et parquets Office national des pensions Fonds d'équipements et de services collectifs Régie des Bâtiments Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins simplification législative musulman annulation de dette fiscale droit des sociétés droit électoral emprunt emprunt public entreprise publique faillite frais généraux impôt des personnes physiques impôt sur les salaires industrie pharmaceutique installation portuaire islam maladie végétale médecine médecine vétérinaire propriété immobilière protection de la vie privée qualité du produit commerce ambulant avantage accessoire détenu télécopie administration régionale action financière redevance environnementale énergie nucléaire entreprise de travail intérimaire combustible de remplacement Banque-Carrefour de la sécurité sociale loi-programme droit matrimonial aide à l'emploi exonération fiscale aide sociale impôt sur la transmission produit d'emballage protection des communications province réforme administrative aide aux sinistrés médecin médicament satisfaction au travail sécurité publique revenu minimal d'existence société européenne travail à temps partiel citoyenneté européenne personnel civil personnel militaire preuve accident du travail lait législation déléguée trafic illicite criminalité syndicat de fonctionnaires saisie de biens salaire accord de coopération (Cadre institutionnel belge) fonds budgétaire Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion conseiller en prévention guichet d'entreprise norme de production compagnie d'assurances document officiel droit d'enregistrement eau minérale aide à l'investissement enseignement supérieur fusion d'entreprises homologation industrie du tabac asile politique scission d'entreprises métro lutte contre le chômage profession scientifique expérimentation humaine privatisation église société commerciale autobus automobile transport ferroviaire base de données ministère centrale nucléaire actionnaire mesure nationale d'exécution maladie professionnelle économie sociale transport public Maribel Cour des comptes (Belgique) ...

...voor gezondheidszorg afschrijving metropool gereduceerde prijs milieubescherming eerste hulp elektronische handtekening voetbalvandalisme navigatiehulpmiddel elektronische overheid geregistreerd samenwonen veiligheidsinrichting sociaal recht gelijke behandeling mobiliteit van arbeidskrachten naturalisatie beursoperatie economische planning luchtverontreiniging gezinsuitkering krijgsmacht begrotingsprocedure burgerbescherming onderzoeker verblijfsrecht schuld buitenlandse handel belastingaftrek natuurramp directe belasting notaris rechtspersoon rechtsvordering sociaal achtergestelde groep civiele aansprakelijkheid kapitaalvermeerdering universiteit statuut van de ambtenaar personderneming communicatietarief Europees Sociaal Handvest Protocol van Kyoto Dienst Vreemdelingenzaken biometrie gemeentepolitie Brussels Airport Company Rijksregister van de natuurlijke personen krediet op onroerende goederen radioactief afval vreemdelingenrecht schuldenlast belasting op inkomsten uit kapitaal interpretatie van het recht brandbestrijding landbouwheffing godsdienst gasolie strafsanctie overbrenging van gedetineerden bio-ethiek steenkool taalgebruik marktliberalisatie dienstverleningscontract schenking fiscaal recht epidemie Staatscourant geldboete armoede delegatie van bevoegdheid vergrijzing van de bevolking werkloosheidsverzekering sociale begroting burgerlijk wetboek Nationale Arbeidsraad Belgocontrol Commissie voor boekhoudkundige normen vermindering van gasemissie nationale boekhouding onderwijs belasting op de meerwaarde vennootschapsbelasting kiezerslijst binnenvaart politieke partijen gewestvorming geestelijk gehandicapte vervroegd pensioen ouderdomsverzekering dienst voor arbeidsbemiddeling Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten gemengd bedrijf rechtstoestand opschorting van de straf terminologie BTW voertuig op rails openbaar gebouw administratieve formaliteit medische diagnose medische gegevens mijnwerker overheidsadministratie adoptie aardgas sociale integratie koolzuurhoudende drank rechterlijke macht volksgezondheid voertuig boot niet-alcoholhoudende drank griffies en parketten Rijksdienst voor Pensioenen Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten Regie der Gebouwen Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden vereenvoudiging van de wetgeving moslim kwijtschelding van belastingschuld vennootschapsrecht kiesrecht ontlening overheidslening overheidsbedrijf faillissement algemene kosten belasting van natuurlijke personen loonbelasting farmaceutische industrie haveninstallatie islam plantaardige ziekte geneeskunde diergeneeskunde onroerend eigendom eerbiediging van het privé-leven kwaliteit van het product straathandel bijkomend voordeel gedetineerde fax regionale overheid aandeel milieuheffing kernenergie uitzendbureau vervangende brandstof Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid programmawet huwelijksrecht werkgelegenheidsbevordering belastingontheffing sociale bijstand overdrachtsbelasting verpakkingsproduct telefoon- en briefgeheim provincie administratieve hervorming hulp aan getroffenen dokter geneesmiddel positieve arbeidsbeleving openbare veiligheid minimumbestaansinkomen Europese vennootschap deeltijdarbeid Europees staatsburgerschap burgerpersoneel militair personeel bewijs arbeidsongeval melk gedelegeerde wetgeving zwarte handel criminaliteit ambtenarenvakbond beslag op bezittingen loon samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader) begrotingsfonds Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer preventieadviseur ondernemingsloket productienorm verzekeringsmaatschappij officieel document registratierecht mineraalwater investeringshulp hoger onderwijs fusie van ondernemingen homologatie tabaksindustrie politiek asiel splitsing van onderneming metro werkloosheidsbestrijding wetenschappelijk beroep proefneming met mensen privatisering kerk handelsmaatschappij autobus automobiel vervoer per spoor gegevensbank ministerie kerncentrale aandeelhouder nationale uitvoeringsmaatregel beroepsziekte sociale economie openbaar vervoer Maribel Rekenhof (België) ...


Results from other sources: Techdico
Aspects aéromédicaux et premiers secours

Luchtvaartgeneeskundige aspecten en eerste hulp bij ongelukken (EHBO

général - eur-lex.europa.eu
les aspects aéromédicaux et les premiers secours

luchtvaartgeneeskundige aspecten en EHBO

général - eur-lex.europa.eu
Nombre requis de trousses de premiers secours

Vereist aantal verbandtrommels

général - eur-lex.europa.eu
Trousse de premiers secours/Trousse médicale …

EHBO-trommel/Kit voor medische noodgevallen …

santé - eur-lex.europa.eu
Extincteurs dincendie et trousses de premiers secours

Brandblussers en eerstehulpuitrusting

général - eur-lex.europa.eu
Extincteurs d'incendie et trousses de premiers secours

Brandblussers en eerstehulpuitrusting

général - eur-lex.europa.eu
les premiers secours sont apportés en interne.

binnen de organisatie eerste hulp wordt geboden.

général - eur-lex.europa.eu
instructions concernant les premiers secours et lutilisation des trousses de premiers secours

EHBO-opleiding en gebruik van EHBO-doos

général - eur-lex.europa.eu
instructions concernant les premiers secours et l'utilisation des trousses de premiers secours

EHBO-opleiding en gebruik van EHBO-doos

général - eur-lex.europa.eu
Les hélicoptères sont équipés dune trousse de premiers secours.

Helikopters worden uitgerust met een verbandtrommel voor eerste hulp bij ongevallen.

général - eur-lex.europa.eu
Référence renvoyant aux instructions complémentaires de premiers secours.

Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel.

général - eur-lex.europa.eu
Les avions sont équipés dune trousse de premiers secours.

Vliegtuigen worden uitgerust met een verbandtrommel voor eerste hulp bij ongevallen.

général - eur-lex.europa.eu
Les ballons sont équipés dune trousse de premiers secours.

Luchtballonnen worden uitgerust met een verbandtrommel voor eerste hulp bij ongevallen.

général - eur-lex.europa.eu
notions de premiers secours, notamment en ce qui concerne

basisbeginselen EHBO, inclusief verzorging van

général - eur-lex.europa.eu
la trousse de premiers secours prévue à lOPS 1.745

De in OPS 1.745 genoemde verbandtrommels (voor EHBO).

général - eur-lex.europa.eu


Others have searched : commune premiers    commune premiers    commune premiers    commune premiers    commune premiers secours    commune premiers secours    commune premiers secours    commune premiers secours    communauté germanophone premiers    communauté germanophone premiers    communauté germanophone premiers    communauté germanophone premiers    communauté germanophone premiers secours    communauté germanophone premiers secours    communauté germanophone premiers secours    communauté germanophone premiers secours    contractante de première    contractante de première    contractante de première    contractante de première    respect premiers    respect premiers    respect premiers    respect premiers    respect premiers secours    respect premiers secours    respect premiers secours    respect premiers secours    services de secours    services de secours    services de secours    services de secours    tribunal de première    tribunal de première    tribunal de première    tribunal de première    apparition des premières    apparition des premières    apparition des premières    apparition des premières    bandage gaze de premier    bandage gaze de premier    bandage gaze de premier    bandage gaze de premier    boulevards premiers    boulevards premiers    boulevards premiers    boulevards premiers    boulevards premiers secours    boulevards premiers secours    boulevards premiers secours    boulevards premiers secours    boîte de premier    boîte de premier    boîte de premier    boîte de premier    conduite premiers    conduite premiers    conduite premiers    conduite premiers    conduite premiers secours    conduite premiers secours    conduite premiers secours    conduite premiers secours    cours des premières    cours des premières    cours des premières    cours des premières    des premiers secours    des premiers secours    des premiers secours    des premiers secours    enfance et    enfance et    enfance et    enfance et    fois au cours    fois au cours    fois au cours    fois au cours    formation aux premiers    formation aux premiers    formation aux premiers    formation aux premiers    formation aux premiers secours    formation aux premiers secours    formation aux premiers secours    formation aux premiers secours    gardant la première    gardant la première    gardant la première    gardant la première    germanophone premiers secours    germanophone premiers secours    germanophone premiers secours    germanophone premiers secours    installation de premiers    installation de premiers    installation de premiers    installation de premiers    installation de premiers secours    installation de premiers secours    installation de premiers secours    installation de premiers secours    kit de premiers    kit de premiers    kit de premiers    kit de premiers    kit de premiers secours    kit de premiers secours    kit de premiers secours    kit de premiers secours    l'environnement premiers    l'environnement premiers    l'environnement premiers    l'environnement premiers    l'environnement premiers secours    l'environnement premiers secours    l'environnement premiers secours    l'environnement premiers secours    matériel de premiers    matériel de premiers    matériel de premiers    matériel de premiers    matériel de premiers secours    matériel de premiers secours    matériel de premiers secours    matériel de premiers secours    police premiers secours    police premiers secours    police premiers secours    police premiers secours    pour la première    pour la première    pour la première    pour la première    premier    premier    premier    premier    premier entré premier    premier entré premier    premier entré premier    premier entré premier    premier secours    premier secours    premier secours    premier secours    premiers    premiers    premiers    premiers    premiers secours    premiers secours    premiers secours    premiers secours    première    première    première    première    principes des premiers    principes des premiers    principes des premiers    principes des premiers    principes des premiers secours    principes des premiers secours    principes des premiers secours    principes des premiers secours    santé premiers    santé premiers    santé premiers    santé premiers    santé premiers secours    santé premiers secours    santé premiers secours    santé premiers secours    secours    secours    secours    secours    service de premier    service de premier    service de premier    service de premier    sociale et secours    sociale et secours    sociale et secours    sociale et secours    transport police premiers    transport police premiers    transport police premiers    transport police premiers    transport police premiers secours    transport police premiers secours    transport police premiers secours    transport police premiers secours    trousse de premiers    trousse de premiers    trousse de premiers    trousse de premiers    trousse de premiers secours    trousse de premiers secours    trousse de premiers secours    trousse de premiers secours    zone de secours    zone de secours    zone de secours    zone de secours    couverture sociale et secours insuffisants    couverture sociale et secours insuffisants    couverture sociale et secours insuffisants    couverture sociale et secours insuffisants    partie contractante de première destination    partie contractante de première destination    partie contractante de première destination    partie contractante de première destination    partie contractante de première entrée    partie contractante de première entrée    partie contractante de première entrée    partie contractante de première entrée    tribunal    tribunal    tribunal    tribunal    tribunal de première instance    tribunal de première instance    tribunal de première instance    tribunal de première instance    tribunal de première instance ce    tribunal de première instance ce    tribunal de première instance ce    tribunal de première instance ce    apparition des premières règles    apparition des premières règles    apparition des premières règles    apparition des premières règles    bandage gaze de premier secours    bandage gaze de premier secours    bandage gaze de premier secours    bandage gaze de premier secours    boîte de premier secours    boîte de premier secours    boîte de premier secours    boîte de premier secours    boîte de secours    boîte de secours    boîte de secours    boîte de secours    de sauvegarde    de sauvegarde    de sauvegarde    de sauvegarde    de secours    de secours    de secours    de secours    gardant la première coloration    gardant la première coloration    gardant la première coloration    gardant la première coloration    gram-positif    gram-positif    gram-positif    gram-positif    infantile    infantile    infantile    infantile    kit de premiers secours médicamenteux    kit de premiers secours médicamenteux    kit de premiers secours médicamenteux    kit de premiers secours médicamenteux    mission de recherche et de sauvetage    mission de recherche et de sauvetage    mission de recherche et de sauvetage    mission de recherche et de sauvetage    ménarche ménarque    ménarche ménarque    ménarche ménarque    ménarche ménarque    opération de recherche et de sauvetage    opération de recherche et de sauvetage    opération de recherche et de sauvetage    opération de recherche et de sauvetage    premier entré premier sorti    premier entré premier sorti    premier entré premier sorti    premier entré premier sorti    premiers secours pour animaux    premiers secours pour animaux    premiers secours pour animaux    premiers secours pour animaux    premiers soins    premiers soins    premiers soins    premiers soins    premiers soins aux animaux    premiers soins aux animaux    premiers soins aux animaux    premiers soins aux animaux    recherche et sauvetage    recherche et sauvetage    recherche et sauvetage    recherche et sauvetage    recherche et sauvetage au combat    recherche et sauvetage au combat    recherche et sauvetage au combat    recherche et sauvetage au combat    recherche et sauvetage au sol    recherche et sauvetage au sol    recherche et sauvetage au sol    recherche et sauvetage au sol    recherche et sauvetage en mer    recherche et sauvetage en mer    recherche et sauvetage en mer    recherche et sauvetage en mer    secours aérien en mer    secours aérien en mer    secours aérien en mer    secours aérien en mer    secours en montagne    secours en montagne    secours en montagne    secours en montagne    secours informatique    secours informatique    secours informatique    secours informatique    service de premier secours    service de premier secours    service de premier secours    service de premier secours    système de secours    système de secours    système de secours    système de secours    --premiers secours (french-english)    --premiers secours (franzoesisch-deutsch)     


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

premiers secours

Date index:2021-02-20 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)