administrer les premiers soins à un animal    
administrer les premiers soins à un animal    
administrer les premiers soins à un animal    
négociateur en matières premières    
négociateur en matières premières    
négociateur en matières premières    
superviseur en première transformation du bois    
superviseur en première transformation du bois    
superviseur en première transformation du bois    
formalité administrative    
formalité administrative    
formalité administrative    
administration locale    
administration locale    
administration locale    
administration publique    
administration publique    
administration publique    
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours médicamenteux    
kit de premiers secours médicamenteux    
kit de premiers secours médicamenteux    
premier sous-chef d'aérodrome de première classe    
premier sous-chef d'aérodrome de première classe    
premier sous-chef d'aérodrome de première classe    
peps    
peps    
peps    
partie contractante de première entrée    
partie contractante de première entrée    
partie contractante de première entrée    
gram-positif    
gram-positif    
gram-positif    
apparition des premières règles    
apparition des premières règles    
apparition des premières règles    
infantile    
infantile    
infantile    
partie contractante de première destination    
partie contractante de première destination    
partie contractante de première destination    
deps    
deps    
deps    
avant-première    
avant-première    
avant-première    
dfi    
dfi    
dfi    

"l'administration des premiers "

(Frans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
administrer les premiers soins à un animal | négociateur en matières premières | trader en matières premières | négociatrice en matières premières | superviseur en première transformation du bois | superviseuse en première transformation du bois | formalité administrative | bureaucratie | charge administrative | coût administratif | coût de l'administration | coût des formalités administratives | simplification administrative | simplification des formalités administratives | administration locale | administration communale | administration départementale | administration municipale | autorité locale | conseil municipal | municipalité | pouvoirs locaux | administration publique | kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable | kit de premiers secours médicamenteux | premier sous-chef d'aérodrome de première classe | PEPS | Partie Contractante de première entrée | gram-positif | gardant la première coloration | apparition des premières règles | infantile | Partie Contractante de première destination | DEPS | avant-première | DFI -*- eerste hulp bieden aan dieren | beurshandelaar in basisproducten | trader in basisproducten | hoofd van een houtzagerij | verantwoordelijke in een houtzagerij | ploegbaas van de productieploeg in de houtindustrie | productieleider houtindustrie | administratieve formaliteit | administratieve kosten | administratieve lasten | bureaucratie | vereenvoudiging van administratieve formaliteiten | plaatselijke overheid | departementaal bestuur | gemeentebestuur | gemeentelijk bestuur | gemeenteraad | plaatselijk gezag | regionaal orgaan | overheidsadministratie | Neventerm: | schizofrenie achtige psychose bij epilepsie | herbruikbare eerstehulpset zonder medicatie | herbruikbare eerstehulpset met medicatie | gaaskompres met rolverband voor eerste hulp | eerste onderluchthavenmeester eerste klasse | Eerst in-eerst uit | FIFO | Overeenkomstsluitende Partij van eerste binnenkomst | grampositief | menarche | eerste maandstonden | infantiel | kinderlijk | Last in first out | LIFO | Preview | Voorvertoning | DFI | BEI

Convention portant révision des articles finals, 1961 | Convention pour la révision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail en ses trente-deux premières sessions, en vue d'unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l'application des conventions par le conseil d'administration du Bureau international du travail

Verdrag betreffende de gedeeltelijke herziening van de Verdragen aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie op haar eerste tweeëndertig zittingen, ten einde eenvormigheid te brengen in de bepalingen aangaande het opstellen van verslagen door de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau inzake de toepassing van Verdragen
IATE - United Nations


administrer les premiers soins à un animal

eerste hulp bieden aan dieren
Aptitude


administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal

bestuur voor de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES


porter des gants de protection pour administrer les premiers secours

draag bij het verlenen van eerste hulp beschermende handschoenen
IATE -


négociateur en matières premières | trader en matières premières | négociateur en matières premières/négociatrice en matières premières | négociatrice en matières premières

beurshandelaar in basisproducten | trader in basisproducten
Professions intermédiaires


superviseur en première transformation du bois | superviseuse en première transformation du bois | contremaîtresse en première transformation du bois d’œuvre | superviseur en première transformation du bois/superviseuse en première transformation du bois

hoofd van een houtzagerij | verantwoordelijke in een houtzagerij | ploegbaas van de productieploeg in de houtindustrie | productieleider houtindustrie
Professions intermédiaires


Définition: Trouble dans lequel l'anxiété est focalisée sur une crainte concernant la séparation, survenant pour la première fois au cours des premières années de l'enfance. Il se distingue de l'angoisse de séparation normale par son intensité, à l'évidence excessive, ou par sa persistance au-delà de la petite enfance, et par son association à une perturbation significative du fonctionnement social.

Omschrijving: Separatieangststoornis dient gediagnosticeerd te worden indien angst met betrekking tot scheiding de kern van de angst vormt en indien die angst voor het eerst optrad in de vroege kinderjaren. Hij wordt van gewone separatieangst onderscheiden op grond van de ernst die statistisch uitzonderlijk is (inclusief een abnormaal voortduren buiten de gebruikelijke leeftijdsperiode); en op grond van een in belangrijke mate gestoord sociaal functioneren.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F93.0


Définition: Trouble se manifestant habituellement pour la première fois dans la première enfance (et toujours bien avant la puberté), caractérisé par une souffrance intense et persistante relative au sexe assigné, accompagné d'un désir d'appartenir à l'autre sexe (ou d'une affirmation d'en faire partie). Les vêtements et les activités propres au sexe opposé et un rejet de son propre sexe sont des préoccupations persistantes. Il faut qu'il existe une perturbation profonde de l'identité sexuelle normale pour porter ce diagnostic; il ne suffit pas qu'une fille soit simplement un garçon manqué ou qu'un garçon soit une fille manquée . Les troubles de l'identité sexuelle chez les individus pubères ou pré-pubères ne doivent pas être classés ici, mais en F66.-.

Omschrijving: Een stoornis, doorgaans voor het eerst aan het licht tredend tijdens de vroege kindertijd (en altijd ruim voor de puberteit), gekenmerkt door een niet voorbijgaand en intens onbehagen over de toegewezen sekse, samen met een wens te behoren tot (of vol te houden dat men behoort tot) de andere sekse. Er bestaat een voortdurende preoccupatie met de kleding en activiteiten van de andere sekse en verwerping van de eigen sekse. De diagnose vereist een ernstige verstoring van de normale genderidentiteit; louter jongensachtig gedrag bij meisjes of meisjesachtig gedrag bij jongens is niet genoeg. Genderidentiteitsstoornissen bij personen die de puberteit hebben bereikt of bereiken, mogen niet hier geklasseerd worden, maar onder F66.-.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F64.2


formalité administrative [ bureaucratie | charge administrative | coût administratif | coût de l'administration | coût des formalités administratives | simplification administrative | simplification des formalités administratives ]

administratieve formaliteit [ administratieve kosten | administratieve lasten | bureaucratie | vereenvoudiging van administratieve formaliteiten ]
04 VIE POLITIQUE | MT 0436 pouvoir exécutif et administration publique | BT1 relation administration-administré | BT2 administration publique | RT formalité douanière [2011] | politique réglementaire [0436]


administration locale [ administration communale | administration départementale | administration municipale | autorité locale | conseil municipal | municipalité | pouvoirs locaux ]

plaatselijke overheid [ departementaal bestuur | gemeentebestuur | gemeentelijk bestuur | gemeenteraad | plaatselijk gezag | regionaal orgaan ]
04 VIE POLITIQUE | MT 0436 pouvoir exécutif et administration publique | BT1 administration publique | RT élection locale [0416] | finances locales [2436] | législation locale [1206] | politique régionale [1616]


administration publique

overheidsadministratie
04 VIE POLITIQUE | MT 0436 pouvoir exécutif et administration publique | NT1 administration centrale | NT2 ministère | NT1 administration électronique | NT1 administration locale | NT1 administration régionale | NT1 élaboration des politiques | NT


Définition: Trouble caractérisé par la présence, au premier plan du tableau clinique, d'idées délirantes persistantes ou récurrentes. Les idées délirantes peuvent être accompagnées d'hallucinations. Certaines caractéristiques évoquant une schizophrénie, comme des hallucinations bizarres ou des troubles du cours de la pensée, peuvent être présentes. | Etats délirants et états délirants et hallucinatoires d'origine organique Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une épilepsie

Omschrijving: Een stoornis waarin aanhoudende of terugkerende wanen het klinische beeld beheersen. De wanen kunnen vergezeld gaan van hallucinaties. Enkele kenmerken die aan schizofrenie doen denken, zoals bizarre hallucinaties of denkstoornis, kunnen aanwezig zijn. | Neventerm: | paranoïde en paranoïd-hallucinatoire organische toestanden | schizofrenie achtige psychose bij epilepsie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F06.2


kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable

herbruikbare eerstehulpset zonder medicatie
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700715004


kit de premiers secours médicamenteux

herbruikbare eerstehulpset met medicatie
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700759008


bandage/gaze de premier secours

gaaskompres met rolverband voor eerste hulp
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469422003


Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, adjoint au Premier Ministre

Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste Minister
dénominations 03-02591


Administration de la Qualité des matières premières et du Secteur végétal

Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige sector
dénominations institution art. 1


premier sous-chef d'aérodrome de première classe

eerste onderluchthavenmeester eerste klasse
dénominations professions|aviation art. XII.VII.20/annexe 2


premier entré, premier sorti | PEPS

Eerst in-eerst uit | FIFO | First in, first out
économie et finances > comptabilité


Partie Contractante de première entrée

Overeenkomstsluitende Partij van eerste binnenkomst
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


gram-positif | gardant la première coloration

grampositief | met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring behouden
UGENT - Medical terms -


ménarche/ménarque | apparition des premières règles

menarche | eerste maandstonden
UGENT - Medical terms -


infantile | 1) relatif à la première enfance ( péjoratif) - 2) arrête au stade de l'enfance

infantiel | kinderlijk
UGENT - Medical terms -


Partie Contractante de première destination

Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied het hoofdreisdoel (=bestemming) is gelegen
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


dernier entré, premier sorti | DEPS

Last in first out | LIFO
économie et finances > comptabilité


avant-première

Preview | Voorvertoning
audiovisuel et publicité > Audiovisuel/Cinéma


Décision sur la notification de la première intégration en vertu de l'article 2.6 de l'Accord sur les textiles et les vêtements [ DFI ]

Besluit over de mededeling van de eerste integratie op grond van artikel 2,lid 6,van de Overeenkomst inzake textiel-en kledingprodukten [ DFI | BEI ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Cette base de données contient : 1° les notifications d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, visée à l'article 5.4.6, § 1 et à l'article 5.4.14, et la décision prise à ce sujet en première instance administrative, visée à l'article 5.4.6, § 2 ; 2° les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.8, alinéa premier, et à l'article 5.4.12, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.9, alinéa premier, et à l'article 5.4.13, alinéa premier ; 3° les notes, visées à l'article 5.4.16, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.17, premier alinéa ; 4° les décisions prises en appel concernant les notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visées à l'article 5.4.6, § 3 ; 5° les décisions prises en appel concernant les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.9, deuxième alinéa, et à l'article 5.4.13, deuxième alinéa ; 6° les décisions prises en appel concernant les notes, visées à l'article 5.4.17, deuxième alinéa ; 7° les avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur les décisions prises en appel concernant les notifications de recherches archéologiques préliminaires, les notes archéologiques et les notes, visées aux articles 5.4.6, § 3, 5.4.9, deuxième alinéa, 5.4.13, deuxième alinéa, et 5.4.17, deuxième alinéa.

Die databank bevat: 1° de meldingen van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, vermeld in artikel 5.4.6, § 1, en artikel 5.4.14, en de beslissing die daarover is genomen in eerste administratieve aanleg, vermeld in artikel 5.4.6, § 2; 2° de archeologienota's, vermeld in artikel 5.4.8, eerste lid, en artikel 5.4.12, eerste lid, en de beslissingen die daarover zijn genomen in eerste administratieve aanleg, vermeld in artikel 5.4.9, eerste lid, en artikel 5.4.13, eerste lid; 3° de nota's, vermeld in artikel 5.4.16, eerste lid, en de beslissingen die daarover zijn genomen in eerste administratieve aanleg, vermeld in artikel 5.4.17, eerste lid; 4° de in beroep genomen beslissingen over de meldingen van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, vermeld in artikel 5.4.6, § 3; 5° de in beroep genomen beslissingen over de archeologienota's, vermeld in artikel 5.4.9, tweede lid, en artikel 5.4.13, tweede lid; 6° de in beroep genomen beslissingen over de nota's, vermeld in artikel 5.4.17, tweede lid; 7° de adviezen van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed over de in beroep genomen beslissingen over de meldingen van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, de archeologienota's en de nota's, vermeld in artikel 5.4.6, § 3, artikel 5.4.9, tweede lid, artikel 5.4.13, tweede lid, en artikel 5.4.17, tweede lid.


Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43ter, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005; Vu l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'Audit interne; Vu l'avis 48.148/I/PN de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 13 juin 2016; Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative; Considérant qu'il est recommandé de faire appartenir la fonction du responsable de l'audit interne au premier degré; Sur la proposition du Premier Ministre, le Ministre chargé de la Fonction publique et la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. En vue de l'application aux agents du Service fédéral d'Audit interne de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : - Premier degré de la hiérarchie : Responsable de l'audit interne; - Deuxième degré de la hiérarchie : Les emplois correspondant à des fonctions des classes A3, A4 et A5; - Troisième degré de la hiérarchie : Les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 et les emplois des grades appartenant au niveau B; - Quatrième degré de la hiérarchie: Les grades du niveau C. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43ter, laatste gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst; Gelet op het advies 48.148/I/PN van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 13 juni 2016; Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de voormelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken; Overwegende dat het aangewezen is om de functie van verantwoordelijke interne audit te laten behoren tot de eerste trap; Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister belast met Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Met het oog op de toepassing op de personeelsleden van de Federale Interneauditdienst van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de betrekkingen die een zelfde trap van de hiërarchie vormen als volgt vastgesteld : - Eerste trap van de hiërarchie : Verantwoordelijke interne audit; - Tweede trap van hiërarchie : De betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A3, A4 en A5; - Derde trap van de hiërarchie : De betrekkingen overeenstemmend met de functies van de klassen A1 en A2 en de graden van niveau B; - Vierde trap van de hiërarchie : De graden van niveau C. Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


Proposition de décision : l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver la nouvelle politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration suivante, applicable à partir du 1 janvier 2016 : (i) La rémunération annuelle fixe pour chaque administrateur est fixée à 12.500 EUR par an et le jeton de présence pour chaque administrateur est fixé à 750 EUR par réunion du Conseil d'Administration (à compter de la première réunion du Conseil d'Administration à laquelle l'administrateur assiste). La rémunération annuelle fixe et le jeton de présence sont augmentés d'un supplément de 100 % pour le Président du Conseil d'Administration et d'un supplément de 30 % pour chaque Vice-Président du Conseil d'Administration; (ii) La rémunération annuelle fixe pour chaque membre d'un Comité consultatif du Conseil d'Administration (le Comité d'audit, le Comité de rémunération et le Comité de gouvernance d'entreprise) est fixée à 3.000 EUR par an par Comité et le jeton de présence pour chaque membre d'un Comité est fixé à 750 EUR par réunion d'un Comité (à compter de la première réunion du Comité à laquelle le membre assiste).

De jaarlijkse vaste vergoeding en de zitpenning worden verhoogd met 100% voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur en met 30 % voor elke Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur; (ii) De jaarlijkse vaste vergoeding voor elk lid van een adviserend Comité van de Raad van Bestuur (d.i. het Auditcomité, het Vergoedingscomité en het Corporate Governance Comité) wordt vastgelegd op 3.000 EUR per jaar per Comité en de zitpenning voor elk lid van een Comité wordt vastgelegd op 750 EUR per vergadering van een Comité (vanaf de eerste bijgewoonde vergadering van het Comité).


Section 4. - Services de conseil Art. 104. § 1. Au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, l'administration compétente mettra la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement pour avis à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si : a) le collège des bourgmestre et échevins concerné n'est pas l'autorité compétente conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 ; b) le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire environnement communal n'a pas introduit la demande d'actualisation ; c) l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ; d) la demande d'actualisation ne porte pas sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux ; 2° de la commission du permis d'environnement compétente si la demande ou l'initiative d'office porte sur : a) un projet portant sur une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification pour lequel le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision au sujet d'une demande de permis en première instance administrative ; b) un projet portant sur un établissement classé ou une activité classée de classe 1 ou 2 pour lequel la députation ou le Gouvernement flamand est l'autorité compétente pour prendre une décision au sujet d'une demande de permis en première instance administrative ; 3° si la POVC ou la GOVC n'a pas de compétence d'avis, des instances d'avis, visées à l'article 37 du présent arrêté, à l'exception toutefois de la division RO compétente pour le permis d'environnement, si ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en première instance administrative ; b) n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation des conditions environnementales ou sont l'exploitant.

Afdeling 4. - Adviesverlening Art. 104. § 1. Het bevoegde bestuur zal uiterlijk de dag dat de beslissingstermijn, vermeld in artikel 89, § 3, van het decreet van 25 april 2014, ingaat, het ontvankelijk en volledig bevonden verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden voor advies ter beschikking stellen van : 1° het adviserend schepencollege als : a) het betrokken college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is conform artikel 15 van het decreet van 25 april 2014; b) het betrokken college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar niet het verzoek tot bijstelling heeft ingediend; c) het advies van een omgevingsvergunningscommissie niet vereist is; d) het verzoek tot bijstelling geen betrekking heeft op bovengemeentelijke mobiele of verplaatsbare projecten; 2° de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als het verzoek of ambtshalve initiatief betrekking heeft op : a) een project dat betrekking heeft op een indelingsrubriek die in de vierde kolom van de indelingslijst met de letter A is aangeduid, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is om in eerste administratieve aanleg over een vergunningsaanvraag een beslissing te nemen; b) een project met een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 of 2, waarvoor de deputatie of het Vlaamse Gewest bevoegd is om in eerste administratieve aanleg over een vergunningsaanvraag een beslissing te nemen; 3° als de POVC of de GOVC geen adviesbevoegdheid heeft, de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 van dit besluit, evenwel met uitzondering van de afdeling RO, bevoegd voor de omgevingsvergunning, als die adviesinstanties : a) over de vergunningsaanvraag in eerste administratieve aanleg een advies geven; b) niet zelf een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden hebben ingediend of de exploitant zijn.


4. - L'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée au chapitre 6, section 2, du décret du 25 avril 2014, en dernière instance administrative Section 1. - L'introduction du recours Art. 126. Conformément à l'article 90 du décret du 25 avril 2014, le public concerné, les personnes et instances visées à l'article 53 du décret précité peuvent intenter un recours contre toute décision expresse ou tacite en première instance administrative au sujet de l'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement auprès : 1° de la députation compétente pour le ressort si le collège des bourgmestre et échevins était l'autorité compétente en première instance administrative ; 2° du Gouvernement flamand si la députation était l'autorité compétente en première instance administrative.

4. - De bijstelling van het voorwerp en de duur van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 2, van het decreet van 25 april 2014, in laatste administratieve aanleg Afdeling 1. - De indiening van het beroep Art. 126. Conform de bepalingen van artikel 90 van het decreet van 25 april 2014 kan door het betrokken publiek, de personen en instanties, vermeld in artikel 53 van het voormelde decreet, tegen elke uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing in eerste administratieve aanleg over de bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning beroep worden ingesteld bij : 1° de deputatie, bevoegd voor het ambtsgebied, als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was; 2° de Vlaamse Regering, als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.


11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours d'eau non navigables sur le territoire de la province du Limbourg dans une catégorie supérieure ou inférieure au sens de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 4bis, § 3, inséré par le décret du 28 février 2014 ; Considérant que la classification de cours d'eau non navigables dans une catégorie supérieure ou inférieure est rendue possible lorsqu'il existe un accord à ce sujet entre le présent gestionnaire des eaux et le futur gestionnaire des eaux ; Considérant l'accord du conseil provincial de la province du Limbourg du 18 décembre 2013 sur les modifications de la classification de cours d'eau non navigables des première et deuxième catégories figurant à l'annexe au présent arrêté ; Considérant l'accord de la Société flamande de l'Environnement du 22 septembre 2015 sur les modifications de la classification de cours d'eau non navigables des première et deuxième catégories figurant à l'annexe au présent arrêté ; Considérant l'accord de la Wateringue « De Dommelvallei » du 18 février 2014 sur les modifications de la classification de cours d'eau non navigables des première et deuxième catégories figurant à l'annexe au présent arrêté ; Considérant l'accord de la Wateringue « Het Grootbroek » du 18 mars 2014 sur les modifications de la classification de cours d'eau non navigables des première et deuxième catégories figurant à l'annexe au présent arrêté ; Considérant l'accord de la Wateringue « De Vreenebeek » du 11 mars 2014 sur les modifications de la classification de cours d'eau non navigables des première et deuxième catégories figurant à l'annexe au présent arrêté ; Considérant l'accord de la Wateringue « De Herk » du 25 novembre 2014 sur les modifications de la classification de cours d'eau non navigables des première et ...

11 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Limburg in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikel 4bis, § 3, ingevoegd bij decreet van 28 februari 2014; Overwegende dat het rangschikken van onbevaarbare waterlopen in een hogere of lagere categorie mogelijk gemaakt wordt wanneer daarover een akkoord bestaat tussen de huidige en toekomstige waterbeheerder; Overwegende het akkoord van de provincieraad van de provincie Limburg van 18 december 2013 met de wijzigingen in rangschikking tussen de onbevaarbare waterlopen van eerste en tweede categorie zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit; Overwegende het akkoord van de Vlaamse Milieumaatschappij van 22 september 2015 met de wijzigingen in rangschikking tussen de onbevaarbare waterlopen van eerste en tweede categorie zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit; Overwegende het akkoord van de Watering De Dommelvallei van 18 februari 2014 over de wijzigingen in rangschikking tussen de onbevaarbare waterlopen van eerste en tweede categorie zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit; Overwegende het akkoord van de Watering Het Grootbroek van 18 maart 2014 over de wijzigingen in rangschikking tussen de onbevaarbare waterlopen van eerste en tweede categorie zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit; Overwegende het akkoord van de Watering De Vreenebeek van 11 maart 2014 over de wijzigingen in rangschikking tussen de onbevaarbare waterlopen van eerste en tweede categorie zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit; Overwegende het akkoord van de Watering De Herk van 25 november 2014 over de wijzigingen in rangschikking tussen de onbevaarbare waterlopen van eerste en tweede categorie zoals opgenomen in de bijlage bij dit ...


c. Niveau d. Année 2. COMPETENCES 2.1. Enumération des compétences ACTIVITES DE BASE o Identifie les caractéristiques de la commande (H250501 - Id 17483-c) - Utilise des systèmes (logiciels) pertinents - Consulte la planification de production et les fiches de production - Evalue la faisabilité de production - Donne aux services concernés un retour sur les résultats - Propose au besoin des adaptations o Associe la commande aux différentes phases de production (N250201 - Id 23737-c) - Détermine les étapes de production les plus efficaces - Vérifie la disponibilité des moyens nécessaires (personnel, matériaux et matériels) - Associe les étapes de production aux moyens disponibles (personnel, matériaux et matériels) - Organise les postes de travail de façon optimale - Détermine le délai de réalisation optimal o Etablit (en concertation) la planification de production et du personnel (co 01575) - Tient compte des aptitudes des collaborateurs - Répartit le travail entre les collaborateurs compte tenu de l'occupation de travail et de la charge de travail - Utilise des (systèmes) logiciels pertinents - Adapte la planification et l'utilisation du personnel en cas de circonstances changeantes - Etablit la planification de production et du personnel o Fait contrôler les matières premières ou les produits et superviser leur destination (H250201 - Id 17642-c, H250501 - Id 1176-c) - Supervise l'application du contrôle selon les lignes directrices - Décide de la destination des matières premières ou des produits après le contrôle o Organise l'approvisionnement du lieu du travail en matières premières, produits, biens de consommation et fait contrôler le stock (H250201 - Id 19089, H250501 - Id 16361 c) - Utilise des (systèmes) logiciels pertinents - Adapte la quantité de produits à commander à la planification et aux vitesses de traitement - Traite les données de la consommation des matériaux o Supervise le processus de production (N250201 - Id 10242) - Surveille les travaux de la ...

c. Niveau d. Jaartal 2. COMPETENTIES 2.1. Opsomming competenties BASISACTIVITEITEN o Identificeert de kenmerken van het order (H250501 - Id 17483-c) - Gebruikt relevante (software)systemen - Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches - Toets de productiehaalbaarheid af - Geeft feedback aan de betrokken diensten - Stelt indien nodig aanpassingen voor o Koppelt het order aan de verschillende productiefases (N250201 - Id 23737-c) - Bepaalt de meest efficiënte productiestappen - Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel) - Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel) - Organiseert de werkposten optimaal - Bepaalt de optimale doorlooptijd o Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 01575) - Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers - Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting - Gebruikt relevante software(systemen) - Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden - Stelt de productie- en personeelsplanning op o Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 - Id 17642-c, H250501 Id 1176-c) - Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen - Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle o Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 - Id 19089, H250501 - Id 16361-c) - Gebruikt relevante software(systemen) - Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden - Verwerkt de gegevens van het verbruik van het materiaal o Superviseert het productieproces (N250201 - Id 10242) - Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling - Ziet toe op de efficiënte, correcte en performante uitvoering van de productie - Benut de machines en personeel optimaal - Stuurt het verlo ...


c. Niveau d. Année 2. COMPETENCES 2.1 Enumération des compétences ACTIVITES DE BASE o Identifie les caractéristiques de la commande (H250501 - Id 17483-c) - Utilise des systèmes (logiciels) pertinents - Consulte la planification de production et les fiches de production - Evalue la faisabilité de production - Donne aux services concernés un retour sur les résultats - Propose au besoin des adaptations o Associe la commande aux différentes phases de production (N250201 - Id 23737-c) - Détermine les étapes de production les plus efficaces - Vérifie la disponibilité des moyens nécessaires (personnel, matériaux et matériels) - Associe les étapes de production aux moyens disponibles (personnel, matériaux et matériels) - Organise les postes de travail de façon optimale - Détermine le délai de réalisation optimal o Etablit (en concertation) la planification de production et du personnel (co 01327) - Tient compte des aptitudes des collaborateurs - Répartit le travail entre les collaborateurs compte tenu de l'occupation de travail et de la charge de travail - Utilise des (systèmes) logiciels pertinents - Adapte la planification et l'utilisation du personnel en cas de circonstances changeantes - Etablit la planification de production et du personnel o Fait contrôler les matières premières ou les produits et superviser leur destination (H250201 - Id 17642-c, H250501 - Id 1176-c) - Supervise l'application du contrôle selon les lignes directrices - Décide de la destination des matières premières ou des produits après le contrôle o Organise l'approvisionnement du lieu du travail en matières premières, produits, biens de consommation et fait contrôler le stock (H250201 - Id 19089, H250501 - Id 16361-c) - Utilise des (systèmes) logiciels pertinents - Adapte la quantité de produits à commander à la planification et aux vitesses de traitement - Traite les données de la consommation des matériaux o Supervise le processus de production (N250201 - Id 10242) - Surveille les travaux de la ...

c. Niveau d. Jaartal 2. COMPETENTIES 2.1 Opsomming competenties BASISACTIVITEITEN o Identificeert de kenmerken van het order (H250501 - Id 17483-c) - Gebruikt relevante (software)systemen - Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches - Toets de productiehaalbaarheid af - Geeft feedback aan de betrokken diensten - Stelt indien nodig aanpassingen voor o Koppelt het order aan de verschillende productiefases (N250201 - Id 23737-c) - Bepaalt de meest efficiënte productiestappen - Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel) - Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel) - Organiseert de werkposten optimaal - Bepaalt de optimale doorlooptijd o Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 01327) - Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers - Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting - Gebruikt relevante software(systemen) - Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden - Stelt de productie- en personeelsplanning op o Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 - Id 17642-c, H250501 - Id 1176-c) - Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen - Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle o Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 - Id 19089, H250501 - Id 16361-c) - Gebruikt relevante software(systemen) - Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden - Verwerkt de gegevens van het verbruik van het materiaal o Superviseert het productieproces (N250201 - Id 10242) - Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling - Ziet toe op de efficiënte, correcte en performante uitvoering van de productie - Benut de machines en personeel optimaal - Stuurt het verl ...


les navires n’ayant pas de médecin à bord doivent compter au moins un marin chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un marin apte à administrer les premiers secours. Les gens de mer chargés d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent avoir suivi avec succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme aux dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée («STCW»). Les gens de mer chargés d’administrer les premiers secours doivent avoir suivi avec succès une formation aux premiers secours, conforme aux dispositions de la STCW. La législation nationale précise le niveau de formation exigé compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et les conditions des voyages, ainsi que le nombre de gens de mer à bord; et

schepen die geen arts aan boord hebben, moeten hetzij ten minste een zeevarende aan boord hebben die belast is met de medische zorg en toediening van medicijnen als onderdeel van zijn reguliere taken hetzij ten minste een zeevarende aan boord hebben die bevoegd is om eerste hulp te verlenen; personen belast met de medische zorg aan boord die geen arts zijn, moeten naar behoren een opleiding in de gezondheidszorg hebben afgerond die voldoet aan de vereisten van het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd („STCW-verdrag”); zeevarenden die zijn aangewezen voor het verlenen van eerste hulp moeten een naar behoren afgeronde opleiding op het gebied van eerstehulpverlening hebben die voldoet aan de vereisten van het STCW-verdrag; in de nationale wet- en regelgeving moet het vereiste niveau van de erkende opleiding worden vermeld, met inachtneming van onder andere factoren als de duur, aard en omstandigheden van de reis en het aantal zeevarenden aan boord, en


Results from other sources: Techdico
apparition des premiers symptômes

optreden van de eerste symptomen

santé - iate.europa.eu
Aspects aéromédicaux et premiers secours

Luchtvaartgeneeskundige aspecten en eerste hulp bij ongelukken (EHBO

général - eur-lex.europa.eu
Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste

Primaire doelstelling — Algemene doelstellingen (lijst

général - eur-lex.europa.eu
Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste

Primaire doelstelling — Algemene doelstellingen (lijst

général - eur-lex.europa.eu
mortalité des 3 premiers jours

mortaliteit van de eerste drie dagen

santé - iate.europa.eu
mortalité des 3 premiers jours

sterfte van de eerste drie dagen

santé - iate.europa.eu
mortalité des trois premiers jours

sterfte van de eerste drie dagen

santé - iate.europa.eu
mortalité des trois premiers jours

mortaliteit van de eerste drie dagen

santé - iate.europa.eu
les quatre premiers chiffres sont 9880

de eerste vier cijfers zijn 9880

général - eur-lex.europa.eu
les aspects aéromédicaux et les premiers secours

luchtvaartgeneeskundige aspecten en EHBO

général - eur-lex.europa.eu
ses premiers états financiers IFRS; et

haar eerste IFRS-jaarrekening; en

gestion comptable - eur-lex.europa.eu
Agrément des premiers transformateurs et des collecteurs

Erkenning van de eerste verwerkers en de inzamelaars

produit végétal - eur-lex.europa.eu
Nombre requis de trousses de premiers secours

Vereist aantal verbandtrommels

général - eur-lex.europa.eu
Traitement proposé: premiers soins, traitement médical

Voorgestelde behandeling: maatregelen voor eerste hulp, medische behandeling

général - eur-lex.europa.eu
Trousse de premiers secours/Trousse médicale …

EHBO-trommel/Kit voor medische noodgevallen …

santé - eur-lex.europa.eu


Others have searched : ou d'une affirmation    ou d'une affirmation    ou d'une affirmation    ou d'une affirmation    administration    administration    administration    administration    conseil d'administration    conseil d'administration    conseil d'administration    conseil d'administration    contractante de première    contractante de première    contractante de première    contractante de première    limbourg dans    limbourg dans    limbourg dans    limbourg dans    simplification administrative    simplification administrative    simplification administrative    simplification administrative    trouble dans    trouble dans    trouble dans    trouble dans    adjoint au premier    adjoint au premier    adjoint au premier    adjoint au premier    administrer    administrer    administrer    administrer    administrer les premiers    administrer les premiers    administrer les premiers    administrer les premiers    alinéa premier    alinéa premier    alinéa premier    alinéa premier    apparition des premières    apparition des premières    apparition des premières    apparition des premières    avec intervention dans    avec intervention dans    avec intervention dans    avec intervention dans    bandage gaze de premier    bandage gaze de premier    bandage gaze de premier    bandage gaze de premier    cours des premières    cours des premières    cours des premières    cours des premières    coût de l'administration    coût de l'administration    coût de l'administration    coût de l'administration    dernier entré premier    dernier entré premier    dernier entré premier    dernier entré premier    dernière instance administrative    dernière instance administrative    dernière instance administrative    dernière instance administrative    des matières premières    des matières premières    des matières premières    des matières premières    des médicaments dans    des médicaments dans    des médicaments dans    des médicaments dans    environnementales imposées dans    environnementales imposées dans    environnementales imposées dans    environnementales imposées dans    gardant la première    gardant la première    gardant la première    gardant la première    interne au premier    interne au premier    interne au premier    interne au premier    kit de premiers    kit de premiers    kit de premiers    kit de premiers    l'administration    l'administration    l'administration    l'administration    divers    divers    divers    divers    matières premières    matières premières    matières premières    matières premières    l’administration    l’administration    l’administration    l’administration    matière administrative    matière administrative    matière administrative    matière administrative    navigables des première    navigables des première    navigables des première    navigables des première    son association    son association    son association    son association    permis en première    permis en première    permis en première    permis en première    planification et l'utilisation    planification et l'utilisation    planification et l'utilisation    planification et l'utilisation    pour la première    pour la première    pour la première    pour la première    premier    premier    premier    premier    premier entré premier    premier entré premier    premier entré premier    premier entré premier    première    première    première    première    première destination    première destination    première destination    première destination    première fois dans    première fois dans    première fois dans    première fois dans    première instance administrative    première instance administrative    première instance administrative    première instance administrative    protection pour administrer    protection pour administrer    protection pour administrer    protection pour administrer    ses trente-deux premières    ses trente-deux premières    ses trente-deux premières    ses trente-deux premières    superviseur en première    superviseur en première    superviseur en première    superviseur en première    notification    notification    notification    notification    tacite en première    tacite en première    tacite en première    tacite en première    partie contractante de première destination    partie contractante de première destination    partie contractante de première destination    partie contractante de première destination    partie contractante de première entrée    partie contractante de première entrée    partie contractante de première entrée    partie contractante de première entrée    administration communale    administration communale    administration communale    administration communale    administration départementale    administration départementale    administration départementale    administration départementale    administration locale    administration locale    administration locale    administration locale    administration municipale    administration municipale    administration municipale    administration municipale    administration publique    administration publique    administration publique    administration publique    apparition des premières règles    apparition des premières règles    apparition des premières règles    apparition des premières règles    autorité locale    autorité locale    autorité locale    autorité locale    avant-première    avant-première    avant-première    avant-première    bandage gaze de premier secours    bandage gaze de premier secours    bandage gaze de premier secours    bandage gaze de premier secours    bureaucratie    bureaucratie    bureaucratie    bureaucratie    charge administrative    charge administrative    charge administrative    charge administrative    conseil municipal    conseil municipal    conseil municipal    conseil municipal    coût administratif    coût administratif    coût administratif    coût administratif    coût des formalités administratives    coût des formalités administratives    coût des formalités administratives    coût des formalités administratives    dernier entré premier sorti    dernier entré premier sorti    dernier entré premier sorti    dernier entré premier sorti    formalité administrative    formalité administrative    formalité administrative    formalité administrative    gardant la première coloration    gardant la première coloration    gardant la première coloration    gardant la première coloration    gram-positif    gram-positif    gram-positif    gram-positif    infantile    infantile    infantile    infantile    kit de premiers secours médicamenteux    kit de premiers secours médicamenteux    kit de premiers secours médicamenteux    kit de premiers secours médicamenteux    municipalité    municipalité    municipalité    municipalité    ménarche ménarque    ménarche ménarque    ménarche ménarque    ménarche ménarque    négociateur en matières premières    négociateur en matières premières    négociateur en matières premières    négociateur en matières premières    négociatrice en matières premières    négociatrice en matières premières    négociatrice en matières premières    négociatrice en matières premières    pouvoirs locaux    pouvoirs locaux    pouvoirs locaux    pouvoirs locaux    premier entré premier sorti    premier entré premier sorti    premier entré premier sorti    premier entré premier sorti    simplification des formalités administratives    simplification des formalités administratives    simplification des formalités administratives    simplification des formalités administratives    trader en matières premières    trader en matières premières    trader en matières premières    trader en matières premières    l'administration des premiers    l'administration des premiers    l'administration des premiers    l'administration des premiers    --l'administration des premiers (french-english)    --l'administration des premiers (franzoesisch-deutsch)     


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

l'administration des premiers

Date index:2021-03-26 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)