kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    

"kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable "

(Frans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below

kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable

herbruikbare eerstehulpset zonder medicatie


kit de premiers secours non médicamenteux à usage unique

eerstehulpset zonder medicatie voor eenmalig gebruik
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
La partie IV traite des responsabilités des employeurs en matière d'identification (étiquetage et fichier des produits chimiques dangereux), de transfert des produits dans le cadre de leur utilisation au sein de l'entreprise, de l'exposition des travailleurs, du contrôle pratique (évaluation des risques, limitation de l'exposition, premiers secours), de l'élimination des produits non utilisés et des récipients, de l'information et de la formation des travailleurs, et de la coopération avec les travailleurs et leurs représentants.

Deel IV handelt over de verantwoordelijkheden van de werkgevers inzake identificatie (etikettering en bestand van gevaarlijke chemische producten), overbrenging van producten bij hun behandeling in het bedrijf, blootstelling van de werknemers, praktische controle (beoordeling van de risico's, beperking van de blootstelling, eerste hulp), verwijdering van niet-gebruikte producten en van recipiënten, voorlichting en opleiding van de werknemers, en samenwerking met de werknemers en hun vertegenwoordigers.


l’utilisation de matériel adéquat, notamment l’oxygène de premiers secours, les trousses de premiers secours et les trousses médicales d’urgence, ainsi que leur contenu;

het gebruik van geschikte uitrusting met inbegrip van eerstehulpzuurstof, EHBO-verbandtrommels en de inhoud daarvan;


12.5. Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l'utilisation du matériel de premiers secours fourni.

12.5. Een voldoende aantal werknemers moet worden getraind in het gebruik van het verstrekte eerste-hulpmateriaal.


8.4. Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l'utilisation du matériel de premiers secours fourni.

8.4. Een voldoende aantal werknemers moet worden getraind in het gebruik van de verstrekte eerste-hulpuitrusting.


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
7.MOYENS DE SECOURS, D'ALARME ET D'ALERTE 7.1.Moyens de secours de première intervention 7.1.1.Les moyens de secours de première intervention ont pour but de combattre un début d'incendie. Ils doivent être distingués de moyens plus importants destinés à combattre un incendie développé et utilisés en général par des spécialistes de la lutte contre le feu.

7.BRANDBLUSAPPARATEN, ALARMINSTALLATIE EN MELDINGSSYSTEEM 7.1Brandblusapparaten 7.1.1.De brandblusapparaten zijn bedoeld om een begin van brand te bestrijden, zulks in tegenstelling tot grotere apparatuur ter bestrijding van een reeds uitgebroken brand die in het algemeen door specialisten op het gebied van de brandbestrijding wordt gehanteerd.
www.wordscope.com (v4.0.br.77)

kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable

Date index:2021-05-15 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)