"trattamento fitosanitario "

(Italiaans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below

trattamento fitosanitario [ protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante ]

fytosanitaire behandeling [ agrofarmaceutische behandeling | bespuiting van gewassen | onkruidbestrijding | parasietenbestrijding ]


trattamento fitosanitario

fytosanitaire behandeling | fytosanitaire behandeling/verwerking


regime fitosanitario | regime fitosanitario dell'UE

fytosanitaire regeling | plantgezondheidsregeling | regeling op fytosanitair gebied


analisi del rischio fitosanitario | valutazione del rischio fitosanitario

analyse van het fytosanitaire risico | risicoanalyse van de ziekte of plaag | PRA [Abbr.]


prodotto fitosanitario [ fitofarmaco | prodotto fitofarmaceutico ]

fytosanitair product [ fytofarmaceutisch product | fytosanitair produkt ]


controllo fitosanitario

fytosanitaire controle


conduttore di impianti di trattamento delle acque reflue | operatrice di impianti di trattamento delle acque reflue | conduttore di impianti di trattamento delle acque reflue/conduttrice di impianti di trattamento delle acque reflue | conduttrice di impianti di trattamento delle acque reflue

klaarmeester | machinist afvalwaterzuivering | bediener rioolwaterzuiveringsinstallatie | exploitatietechnicus afvalwaterzuivering


conduttore di impianti di trattamento del gas | operatore di impianti di trattamento del gas | conduttore di impianti di trattamento del gas/conduttrice di impianti di trattamento del gas | operatrice di impianti di trattamento del gas

operator gasdistributie-installatie | operator gasverwerkingsinstallatie


conduttore di impianti di trattamento dei rifiuti liquidi | operatrice di impianti di trattamento dei rifiuti liquidi | conduttore di impianti di trattamento dei rifiuti liquidi/conduttrice di impianti di trattamento dei rifiuti liquidi | operatore di impianti di trattamento dei rifiuti liquidi

exploitatietechnicus installaties voor verwerking vloeibaar afval | operator installaties voor verwerking vloeibaar afval


Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale | Convenzione STE 108

Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van het individu in verband met de geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o di altri attestati ufficiali per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti trattati e l'apposizione del marchio di cui all'articolo 96, paragrafo 1, successiva all'applicazione del trattamento in questione.

de afgifte van een fytosanitair certificaat, plantenpaspoort, etiket of andere officiële verklaring voor de behandelde planten, plantaardige producten of andere materialen en het aanbrengen van het in artikel 96, lid 1, bedoelde merkteken na het toepassen van de betrokken behandeling.


essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma».

voorzien zijn van een merkteken dat is vastgesteld in bijlage II bij die Internationale Norm, ten bewijze dat het verpakkingsmateriaal een goedgekeurde fytosanitaire behandeling overeenkomstig de norm heeft ondergaan”.


La corteccia intercettata era accompagnata da certificati di trattamento fitosanitario per fumigazione.

De onderschepte schors ging vergezeld van certificaten van een fytosanitaire behandeling door middel van fumigatie.


essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

voorzien zijn van een merkteken dat is vastgesteld in bijlage II bij Internationale Norm nr. 15 van de FAO voor fytosanitaire maatregelen inzake „Guidelines for regulating wood packaging material in international trade” (richtsnoeren voor de reglementering inzake verpakkingsmateriaal van hout in het internationale handelsverkeer), ten bewijze dat het hout een goedgekeurde fytosanitaire behandeling heeft ondergaan.


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

voorzien zijn van een merkteken dat is vastgesteld in bijlage II bij Internationale Norm nr. 15 van de FAO voor fytosanitaire maatregelen inzake „Guidelines for regulating wood packaging material in international trade” (Richtsnoeren voor de reglementering inzake verpakkingsmateriaal van hout in het internationale handelsverkeer), ten bewijze dat het verpakkingsmateriaal een goedgekeurde fytosanitaire behandeling heeft ondergaan.


Alla luce del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi , che vietava l’uso del bromuro di metile come biocida a decorrere dal 1o settembre 2006, e della decisione 2008/753/CE, che vietava l’uso del bromuro di metile come prodotto fitosanitario a decorrere dal 18 marzo 2010, l’uso di bromuro di metile per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere vietato entro il 18 marzo 2010.

Gelet op Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma , waarbij een verbod op het gebruik van methylbromide als biocide met ingang van 1 september 2006 werd uitgevaardigd, en Beschikking 2008/753/EG waarbij een verbod op het gebruik van methylbromide als gewasbeschermingsmiddel met ingang van 18 maart 2010 werd uitgevaardigd, dient het gebruik van methylbromide voor quarantainedoeleinden of toepassingen voorafgaand aan het vervoer eveneens met ingang van 18 maart 2010 te worden verboden.


Alla luce del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (8), che vietava l’uso del bromuro di metile come biocida a decorrere dal 1o settembre 2006, e della decisione 2008/753/CE, che vietava l’uso del bromuro di metile come prodotto fitosanitario a decorrere dal 18 marzo 2010, l’uso di bromuro di metile per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere vietato entro il 18 marzo 2010.

Gelet op Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (8), waarbij een verbod op het gebruik van methylbromide als biocide met ingang van 1 september 2006 werd uitgevaardigd, en Beschikking 2008/753/EG waarbij een verbod op het gebruik van methylbromide als gewasbeschermingsmiddel met ingang van 18 maart 2010 werd uitgevaardigd, dient het gebruik van methylbromide voor quarantainedoeleinden of toepassingen voorafgaand aan het vervoer eveneens met ingang van 18 maart 2010 te worden verboden.
Others have searched :


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

'trattamento fitosanitario'

Date index:2021-07-14 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)