"rapporto scuola-vita professionale "

(Italiaans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below

rapporto scuola-vita professionale [ rapporto università-vita professionale ]

verhouding school-beroepsleven [ verhouding onderwijs-beroepsleven | verhouding universiteit-beroepsleven ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Gli Stati membri devono cercare di agevolare l’ingresso dei giovani sul mercato del lavoro, permettere alle famiglie di conciliare meglio vita professionale e vita privata e offrire maggiori incentivi ai lavoratori anziani per convincerli a rimanere più a lungo in attività. Per la fine del 2007, si deve offrire entro sei mesi a tutti i giovani che hanno lasciato la scuola e sono disoccupati un lavoro, un apprendistato, una formazione supplementare o qualsiasi altra misura atta a favorire il loro inserimento professionale.

De lidstaten moeten ernaar streven om de start van jongeren op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, een beter evenwicht tussen werk en privé-leven te bewerkstelligen voor gezinnen en het voor oudere werknemers aantrekkelijker te maken om aan het werk te blijven: eind 2007 moet iedere jonge werkloze schoolverlater binnen zes maanden een baan of stage krijgen aangeboden, of een aanvullende opleiding of een andere maatregel om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.


Come migliorare la transizione dalla scuola alla vita professionale e la qualità del lavoro dei giovani?

Hoe kunnen de overgang van school naar beroepsleven en de kwaliteit van de werkgelegenheid voor jongeren worden verbeterd?


considerando che la scarsa partecipazione di donne e ragazze ai corsi di studi nel campo delle TIC e successivamente nel lavoro è il risultato di una complessa interazione di stereotipi di genere che cominciano fin dall'infanzia e dai primi anni di scuola e continuano nella vita professionale; che i fattori che limitano la partecipazione di donne e ragazze nello studio e nello svolgimento di professioni nel campo delle TIC includono stereotipi datati, segregazione in attività «tipicamente femminili e maschili», hobby e giocattoli, che iniziano fin dai primi anni di scuola, una relativa mancanza di modelli di ruolo femminili nel settore delle TIC e la limitata visibilità delle donne in questo settore, soprattutto nelle posizioni dirigenziali.

overwegende dat de lage participatiegraad van vrouwen en meisjes in aan ICT gerelateerd onderwijs en later op de arbeidsmarkt voortvloeit uit een complexe interactie tussen genderstereotypen die in de vroege levensfase en onderwijsfase begint en blijft voortduren tijdens de professionele loopbaan; overwegende dat de participatie van vrouwen en meisjes in ICT-onderwijs en ICT-banen onder andere wordt belemmerd door de volgende factoren: levenslange stereotypering, indeling in „typisch vrouwelijke en typisch mannelijke” activiteiten, hobby's en speelgoedartikelen vanaf de vroegste onderwijsfasen, een relatief laag aantal vrouwelijke rolmodellen in de ICT-sector en de beperkte zichtbaarheid van vrouwen in deze sector, met name in leidinggevende functies.


18. sottolinea la necessità di avanzare proposte specifiche per una migliore conciliazione tra vita professionale, vita familiare e vita privata e incoraggia gli uomini e le donne a condividere le responsabilità professionali, familiari e sociali in modo più equilibrato, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle persone dipendenti e la cura dei figli; segnala che il miglioramento dei servizi di asilo nido e scuola materna dipende non solo dalle politiche pubbliche per la creazione di tali strutture, ma anche dagli incentivi alle imprese affinché propongano simili soluzioni; osserva che il ricorso alla flessibilità dell'orario di lavoro e dell'organizzazione del lavoro, nonché al tempo parziale, può costituire una delle soluzioni per una migliore conciliazione tra vita professionale e privata;

18. benadrukt dat er concrete voorstellen nodig zijn om een beter evenwicht tussen werk en gezins- en privéleven te bereiken door bevordering van een meer evenwichtige verdeling van werk, gezinstaken en sociale verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen, met name wat betreft bijstand aan hulpbehoevenden en zorg voor de kinderen; merkt op de beschikbaarheid van ruimere kinderopvang niet alleen afhangt van overheidsmaatregelen om deze voorzieningen te creëren, maar ook van prikkels voor bedrijven om ook dit soort voorzieningen aan te bieden; wijst erop dat flexibele werktijden en een flexibele arbeidsorganisatie evenals deeltijdwerk oplossingen kunnen zijn om het combineren van werk en gezin te vergemakkelijken;


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
Riguarda l'educazione e la cura della prima infanzia, la scuola, l'istruzione superiore, la formazione professionale e la formazione in generale e getta le basi per l'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita".

Het strekt zich uit van voorschoolse opvang en onderwijs, via schoolonderwijs tot hoger onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding, en legt zo de fundamenten voor een leven lang leren".


33. propone di facilitare l'ingresso nella vita professionale a quanti hanno abbandonato la scuola attraverso servizi di orientamento professionale individualizzato e di rendere loro possibile l'acquisizione di competenze e qualifiche di tipo professionale tramite un'offerta specifica nonché di svilupparne le competenze sociali al fine di migliorare le loro possibilità occupazionali e la loro inclusione sociale, nonché la riqualificazione e l'equiparazione tra i diversi orientamenti; sottolinea che gli alunni le cui famiglie sono prive di documenti devono avere il diritto di frequentare la scuola;

33. roept ertoe op voortijdige schoolverlaters te helpen bij de overgang naar werk door te zorgen voor beroepskeuzeadvisering op maat en hen door middel van op de persoon toegesneden maatregelen de gelegenheid te bieden alsnog bepaalde werkgerelateerde vaardigheden en kwalificaties te verwerven, alsmede sociale vaardigheden te ontwikkelen, ter vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt en ter verbetering van hun sociale insluiting, en gebruik te maken van bijscholing en regelingen voor de erkenning van diploma's; benadrukt dat ook leerlingen afkomstig uit gezinnen zonder geldige documenten het recht moeten hebben naar school te gaan;


- attuare il Patto europeo per la gioventù agevolando l’accesso dei giovani al mercato del lavoro e il passaggio dalla scuola alla vita attiva attraverso l’orientamento professionale, un aiuto per portare a termine gli studi, l’accesso a una formazione adeguata e l’apprendistato.

- de implementatie van het Europees pact voor de jeugd door werk beter toegankelijk te maken voor jongeren, door de overgang van school naar werk gemakkelijker te maken, onder meer door middel van beroepskeuzevoorlichting, hulp bij het voltooien van een opleiding en toegang tot passende opleiding en stages.
Others have searched :


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

'rapporto scuola-vita professionale'

Date index:2021-01-30 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)