"premi������re "

(Frans → Nederlands)
-*-

Proposition de loi modifiant diverses dispositions en vue de cr?er des tribunaux de premi?re instance francophones et n?erlandophones et de scinder le minist?re public pr?s le tribunal de premi?re instance dans l'arrondissement judiciaire Bruxelles-Hal-Vilvorde

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde


vice-premi?re ministre et ministre des Affaires sociales et de la Sant? publique, charg?e de l'Int?gration sociale

vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie


vice-premi?re ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalit? des chances, charg?e de la Politique de migration et d'asile

vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid


vice-premi?re ministre et ministre de la Justice

vice-eersteminister en minister van Justitie


Echange de vues avec Mme Jo?lle Milquet, vice-premi?re ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalit? des chances

Gedachtewisseling met mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen


>