kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    

"kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable "

(Frans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable -*- herbruikbare eerstehulpset zonder medicatie | eerstehulpset zonder medicatie voor eenmalig gebruik

kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable

herbruikbare eerstehulpset zonder medicatie
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700715004


kit de premiers secours non médicamenteux à usage unique

eerstehulpset zonder medicatie voor eenmalig gebruik
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700716003
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
La partie IV traite des responsabilités des employeurs en matière d'identification (étiquetage et fichier des produits chimiques dangereux), de transfert des produits dans le cadre de leur utilisation au sein de l'entreprise, de l'exposition des travailleurs, du contrôle pratique (évaluation des risques, limitation de l'exposition, premiers secours), de l'élimination des produits non utilisés et des récipients, de l'information et de la formation des travailleurs, et de la coopération avec les travailleurs et leurs représentants.

Deel IV handelt over de verantwoordelijkheden van de werkgevers inzake identificatie (etikettering en bestand van gevaarlijke chemische producten), overbrenging van producten bij hun behandeling in het bedrijf, blootstelling van de werknemers, praktische controle (beoordeling van de risico's, beperking van de blootstelling, eerste hulp), verwijdering van niet-gebruikte producten en van recipiënten, voorlichting en opleiding van de werknemers, en samenwerking met de werknemers en hun vertegenwoordigers.


Pour assurer le bon fonctionnement des services de santé en ligne, il convient d'adopter un "dossier de santé en ligne" qui utilise une norme unique pour la présentation des données et qui, surtout, indique clairement les données qui doivent constituer le dossier de base du patient (par exemple, facteur sanguin, anamnèses, bulletins de sortie après hospitalisation, rapports de premiers secours, etc.).

Voor de goede werking van de e-gezondheidsdiensten is het wenselijk dat een Europees medisch dossier wordt vastgesteld, waarbij een gemeenschappelijke standaard voor de presentatie van de gegevens wordt gehanteerd en duidelijk wordt aangegeven welke gegevens deel moeten uitmaken van het basisdossier van de patiënt (bv. bloedgroep, ziektegeschiedenis, medische ontslagbrieven na ziekenhuisopname, eerstehulpverslagen, enz.)


l’utilisation de matériel adéquat, notamment l’oxygène de premiers secours, les trousses de premiers secours et les trousses médicales d’urgence, ainsi que leur contenu;

het gebruik van geschikte uitrusting met inbegrip van eerstehulpzuurstof, EHBO-verbandtrommels en de inhoud daarvan;


5. demande aux États membres d'encourager les institutions œuvrant dans le domaine de la sécurité routière à proposer des simulations d'accident, sachant que l'utilisation active de techniques de prévention des accidents et l'administration des premiers secours permettent tout particulièrement de réduire le nombre de tués sur les routes; estime que les organismes de formation devraient enseigner le bon comportement à adopter en cas d'urgence;

5. verzoekt de lidstaten instellingen die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid ertoe aan te zetten ongevalsimulatietrainingen aan te bieden, aangezien het aantal verkeersongevallen met name kan worden beperkt door actieve gebruikmaking van ongevalpreventietechnieken en verlening van eerste hulp; is van mening dat opleidingsinstanties vooral het leren verwerven van correcte reacties in noodsituaties moeten bijbrengen;


5. demande aux États membres d'insister auprès des institutions œuvrant dans le domaine de la sécurité routière pour qu'elles proposent des formations sous forme de simulation d'accident, sachant que l'utilisation active de techniques de prévention des accidents et l'administration des premiers secours permettent tout particulièrement de réduire le nombre de tués sur les routes; estime que les organismes de formation devraient enseigner le bon comportement à adopter en cas d'urgence;

5. verzoekt de lidstaten instellingen die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid ertoe aan te zetten ongevalssimulatietrainingen aan te bieden, aangezien het aantal verkeersongevallen met name kan worden beperkt door actieve gebruikmaking van ongevalspreventietechnieken en verlening van eerste hulp; is van mening dat opleidingsinstanties vooral juiste reacties in noodsituaties moeten bijbrengen;


Le système utilise la différence entre la pression extérieure exercée par l'eau en fonction du tirant d'eau du navire en charge et la pression du pétrole dans les citernes de cargaison endommagées: la première étant supérieure à la deuxième, le pétrole contenu dans la citerne endommagée sera chassé dans les "citernes de secours".

Het systeem maakt gebruik van het feit dat de externe druk van de zee ten gevolge van de geladen diepgang van het schip groter is dan de oliedruk in de beschadigde ladingtanks, waardoor de olie uit de beschadigde ladingtanks in de "noodtanks" wordt gedreven.


12.5. Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l'utilisation du matériel de premiers secours fourni.

12.5. Een voldoende aantal werknemers moet worden getraind in het gebruik van het verstrekte eerste-hulpmateriaal.


8.4. Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l'utilisation du matériel de premiers secours fourni.

8.4. Een voldoende aantal werknemers moet worden getraind in het gebruik van de verstrekte eerste-hulpuitrusting.


7.MOYENS DE SECOURS, D'ALARME ET D'ALERTE 7.1.Moyens de secours de première intervention 7.1.1.Les moyens de secours de première intervention ont pour but de combattre un début d'incendie. Ils doivent être distingués de moyens plus importants destinés à combattre un incendie développé et utilisés en général par des spécialistes de la lutte contre le feu.

7.BRANDBLUSAPPARATEN, ALARMINSTALLATIE EN MELDINGSSYSTEEM 7.1Brandblusapparaten 7.1.1.De brandblusapparaten zijn bedoeld om een begin van brand te bestrijden, zulks in tegenstelling tot grotere apparatuur ter bestrijding van een reeds uitgebroken brand die in het algemeen door specialisten op het gebied van de brandbestrijding wordt gehanteerd.
Others have searched : moyens de secours    moyens de secours    moyens de secours    moyens de secours    des premiers secours    des premiers secours    des premiers secours    des premiers secours    kit de premiers    kit de premiers    kit de premiers    kit de premiers    l'administration des premiers    l'administration des premiers    l'administration des premiers    l'administration des premiers    l’oxygène de premiers    l’oxygène de premiers    l’oxygène de premiers    l’oxygène de premiers    matériel de premiers    matériel de premiers    matériel de premiers    matériel de premiers    premiers    premiers    premiers    premiers    premiers secours    premiers secours    premiers secours    premiers secours    première    première    première    première    rapports de premiers    rapports de premiers    rapports de premiers    rapports de premiers    secours de première    secours de première    secours de première    secours de première    travailleurs doit    travailleurs doit    travailleurs doit    travailleurs doit    kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable    kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable    kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable    kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable    --kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable (french-english)    --kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable (franzoesisch-deutsch)     


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

kit de premiers secours non m������dicamenteux r������utilisable

Date index:2020-12-22