Névrose traumatique
Coincé accidentellement dans une chaise longue
Dispositif d’aide de longue portée sans préhension
Ménorragie
Structural
Thalamus
Neurovégétatif
Stéroïde
Structure osseuse du cinquième métatarsien
Structure de la base du cinquième métatarsien
Structure cardiaque
Structure de la base du crâne
Structure du conduit biliaire
Structure auriculaire cardiaque
Structure de la base du cinquième métacarpien
Structure du cuir chevelu
Structure de la vulve
Structure de l'urètre
Structure de l'orteil
Structure de l'iléon
Structure de la rate
Structure de la cuisse gauche
Structure de la cuisse droite
Structure de l'anus
Structure de l'iris

"une longue structure "

(Frans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
Névrose traumatique | coincé accidentellement dans une chaise longue | dispositif d’aide de longue portée sans préhension | ménorragie | règles anormalement abondantes et longues | structural | structural (contr. fonctionnel) | thalamus | neurovégétatif (système -) | stéroïde | (hormone) ayant la structure d'un stérol | structure osseuse du cinquième métatarsien | structure de la base du cinquième métatarsien | structure cardiaque | structure de la base du crâne | structure du conduit biliaire | structure auriculaire cardiaque | structure de la base du cinquième métacarpien | structure du cuir chevelu | structure de la vulve | structure de l'urètre | structure de l'orteil | structure de l'iléon | structure de la rate | structure de la cuisse gauche | structure de la cuisse droite | structure de l'anus | structure de l'iris -*- Neventerm: | traumatische neurose | aangepaste elektrische grijpstok | Neventerm: | cultuurschok | hospitalisme bij kinderen | rouwreactie | per ongeluk vast in ligstoel | lange keten acyl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie | stok zonder grijper voor extra bereik | menorragie | hevige maandstonden | structureel | met betrekking tot de opbouw van een geheel | thalamus | grijze stof van de tussenhersenen | neurovegetatief | met betrekking tot het autonome zenuwstelsel | steroïd | verbinding afgeleid van koolwaterstof | vijfde metatarsaal | basis van vijfde metatarsaal | hart | schedelbasis | galwegstelsel | atrium van hart | basis van vijfde metacarpaal | scalp | vulva | urethra | teen | ileum | milt | linkerbovenbeen | rechterbovenbeen | anus | iris

Définition: Ce trouble constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Des facteurs prédisposants, tels que certains traits de personnalité (par exemple compulsive, asthénique) ou des antécédents de type névrotique, peuvent favoriser la survenue du syndrome ou aggraver son évolution; ces facteurs ne sont pas toutefois nécessaires ou suffisants pour expliquer la survenue du syndrome. Les symptômes typiques comprennent la reviviscence répétée de l'événement traumatique, dans des souvenirs envahissants ( flashbacks ), des rêves ou des cauchemars; ils surviennent dans un contexte durable d'anesthésie psychique et d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d'insensibilité à l'environnement, d'anhédonie et d'évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Les symptômes précédents s'accompagnent habituellement d'un hyperéveil neuro-végétatif, avec hypervigilance, état de qui-vive et insomnie, associés fréquemment à une anxiété, une dépression, ou une idéation suicidaire. La période séparant la survenue du traumatisme et celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois. L'évolution est fluctuante, mais se fait vers la guérison dans la plupart des cas. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de la personnalité (F62.0). | Névrose traumatique

Omschrijving: Ontstaat als een verlate of verlengde reactie op een stressveroorzakende gebeurtenis of situatie (van korte of lange duur) van een buitengewoon bedreigende of catastrofale aard, die bij vrijwel iedereen grote angst zou veroorzaken. Predisponerende factoren, zoals persoonlijkheidstrekken (b.v. compulsieve, asthene) of een voorgeschiedenis van neurotische ziekte, kunnen de drempel voor de ontwikkeling van het syndroom verlagen of zijn verloop verergeren, maar zijn noodzakelijk noch voldoende om het optreden ervan te verklaren. Typische kenmerken zijn onder meer episoden van herhaald herleven van het trauma in zich opdringende gedachten ('flashbacks'), dromen of nachtmerries, die optreden tegen de onveranderlijke achtergrond van een gevoel van 'verdoving' en emotionele afstomping, onverschilligheid voor andere mensen, ongevoeligheid voor de omgeving, anhedonie en vermijding van activiteiten en situaties die aan het trauma herinneren. Er bestaat doorgaans een toestand van autonome overprikkelbaarheid met verhoogde alertheid, een toegenomen schrikreactie en slapeloosheid. De bovengenoemde symptomen gaan gewoonlijk samen met angst en depressiviteit en gedachten aan zelfdoding zijn niet uitzonderlijk. Het begin volgt het trauma met een latentie die kan variëren van enige weken tot maanden. Het beloop is wisselend, maar herstel kan in de meeste gevallen verwacht worden. Bij een klein deel van de betrokkenen kan de aandoening een chronisch verloop vertonen gedurende vele jaren en een overgang naar een blijvende persoonlijkheidsverandering (F62.0). | Neventerm: | traumatische neurose
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.1


Définition: Le sujet est incertain quant à son identité sexuelle ou son orientation sexuelle et sa souffrance est responsable d'anxiété ou de dépression. La plupart du temps, cela survient chez des adolescents qui ne sont pas certains de leur orientation, homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle, ou chez des sujets qui, après une période d'orientation sexuelle apparemment stable (souvent dans une relation de longue durée) éprouvent un changement dans leur orientation sexuelle.

Omschrijving: De patiënt lijdt onder onzekerheid omtrent zijn of haar genderidentiteit of seksuele oriëntatie, waardoor angst of depressiviteit worden veroorzaakt. Meestal komt dit voor bij adolescenten die niet zeker weten of zij homoseksueel, heteroseksueel of biseksueel zijn of bij personen die na een periode van ogenschijnlijk evenwichtige seksuele oriëntatie (dikwijls in een langdurige relatie), ervaren dat hun seksuele oriëntatie aan het veranderen is.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F66.0


pince de préhension électrique d'assistance à longue portée

aangepaste elektrische grijpstok
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700830002


Définition: Etat de détresse et de perturbation émotionnelle, entravant habituellement le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours d'une période d'adaptation à un changement existentiel important ou un événement stressant. Le facteur de stress peut entraver l'intégrité de l'environnement social du sujet (deuil, expériences de séparation) ou son système global de support social et de valeurs sociales (immigration, statut de réfugié); ailleurs, le facteur de stress est en rapport avec une période de transition ou de crise au cours du développement (scolarisation, naissance d'un enfant, échec dans la poursuite d'un but important, mise à la retraite). La prédisposition et la vulnérabilité individuelles jouent un rôle important dans la survenue et la symptomatologie d'un trouble de l'adaptation; on admet toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l'absence du facteur de stress concerné. Les manifestations, variables, comprennent une humeur dépressive, une anxiété ou une inquiétude (ou l'association de ces troubles), un sentiment d'impossibilité à faire face, à faire des projets, ou à continuer dans la situation actuelle, ainsi qu'une certaine altération du fonctionnement quotidien. Elles peuvent s'accompagner d'un trouble des conduites, en particulier chez les adolescents. La caractéristique essentielle de ce trouble peut consister en une réaction dépressive, de courte ou de longue durée, ou une autre perturbation des émotions et des conduites. | Choc culturel Hospitalisme chez l'enfant Réaction de deuil

Omschrijving: Toestanden van subjectieve spanning en emotionele ontregeling die doorgaans het sociaal functioneren en optreden belemmeren en ontstaan in de periode van aanpassing aan een belangrijke levensverandering of stressveroorzakende levensgebeurtenis. De stressveroorzakende factor kan de samenhang van iemands sociale netwerk aangetast hebben (sterfgeval, scheiding) of sociale steun en waarden in groter verband (migratie, vluchtelingenstatus) of vertegenwoordigde een belangrijke ontwikkelingsstap of crisis (naar school gaan, ouder worden, falen in het bereiken van een dierbaar persoonlijk doel, pensionering). Individuele predispositie of kwetsbaarheid speelt een belangrijke rol bij het risico voor het optreden van aanpassingsstoornissen en de vormen daarvan, maar men neemt niettemin aan dat de toestand niet zou zijn ontstaan zonder de stressveroorzakende factor. De vormen variëren en omvatten depressieve stemming, angst, zorgen (of een mengsel hiervan); een gevoel van onvermogen de problemen het hoofd te bieden, vooruit te plannen of in de huidige situatie voort te gaan, alsmede enige mate van beperking bij het verrichten van alledaagse taken. Gedragsstoornissen kunnen een begeleidend kenmerk zijn, vooral bij adolescenten. Het meest op de voorgrond tredende kenmerk kan een korte of langdurige depressieve reactie zijn of een stoornis van andere emoties en gedragingen. | Neventerm: | cultuurschok | hospitalisme bij kinderen | rouwreactie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.2


coincé accidentellement dans une chaise longue

per ongeluk vast in ligstoel
SNOMEDCT-BE (event) / 242705005


accouchement compliqué par une phase d'expulsion très longue

gecompliceerde bevalling door langdurige weeën in uitdrijvingsfase
SNOMEDCT-BE (finding) / 249166003


déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne longue

lange keten acyl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie
SNOMEDCT-BE (disorder) / 237996001


dispositif d’aide de longue portée sans préhension

stok zonder grijper voor extra bereik
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700833000


ménorragie | règles anormalement abondantes et longues

menorragie | hevige maandstonden
UGENT - Medical terms -


structural | structural (contr. fonctionnel)

structureel | met betrekking tot de opbouw van een geheel
UGENT - Medical terms -


thalamus | structure de deux masses de tissu nerveux situés dans l'encéphale

thalamus | grijze stof van de tussenhersenen
UGENT - Medical terms -


neurovégétatif (système -) | qui contrôlent les fonctions automatiques de l'organisme (ensemble des structures-)

neurovegetatief | met betrekking tot het autonome zenuwstelsel
UGENT - Medical terms -


stéroïde | (hormone) ayant la structure d'un stérol

steroïd | verbinding afgeleid van koolwaterstof
UGENT - Medical terms -


structure osseuse du cinquième métatarsien

vijfde metatarsaal
SNOMEDCT-BE (body structure) / 301000


structure de la base du cinquième métatarsien

basis van vijfde metatarsaal
SNOMEDCT-BE (body structure) / 30980004


structure cardiaque

hart
SNOMEDCT-BE (body structure) / 80891009


structure de la base du crâne

schedelbasis
SNOMEDCT-BE (body structure) / 31467002


structure du conduit biliaire

galwegstelsel
SNOMEDCT-BE (body structure) / 28273000


structure auriculaire cardiaque

atrium van hart
SNOMEDCT-BE (body structure) / 59652004


structure de la base du cinquième métacarpien

basis van vijfde metacarpaal
SNOMEDCT-BE (body structure) / 24960001


structure du cuir chevelu

scalp
SNOMEDCT-BE (body structure) / 41695006


structure de la vulve

vulva
SNOMEDCT-BE (body structure) / 45292006


structure de l'urètre

urethra
SNOMEDCT-BE (body structure) / 13648007


structure de l'orteil

teen
SNOMEDCT-BE (body structure) / 29707007


structure de l'iléon

ileum
SNOMEDCT-BE (body structure) / 34516001


structure de la rate

milt
SNOMEDCT-BE (body structure) / 78961009


structure de la cuisse gauche

linkerbovenbeen
SNOMEDCT-BE (body structure) / 61396006


structure de la cuisse droite

rechterbovenbeen
SNOMEDCT-BE (body structure) / 11207009


structure de l'anus

anus
SNOMEDCT-BE (body structure) / 53505006


structure de l'iris

iris
SNOMEDCT-BE (body structure) / 41296002
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Le canal déférent se présente comme une longue structure en forme de conduit, qui joint l’épididyme (où le sperme est conservé) à l'urètre (par lequel le sperme est expulsé).

De zaadleider ziet eruit als een lange, buisvormige structuur die de bijbal (waar het sperma wordt opgeslagen) verbindt met de urinebuis (waarlangs het sperma naar buiten wordt gespoten).


Pour ce faire, des processus de collaboration interdisciplinaires doivent être développé à l’hôpital ainsi qu’entre les hôpitaux, les structures de première ligne et les soins de longue durée (maison de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins).

Hiervoor dienen interdisciplinaire samenwerkingsprocessen in het ziekenhuis te worden uitgewerkt, alsook tussen de ziekenhuizen en de eerstelijnsstructuren en long term care (rustoorden/rust-en verzorgingstehuizen).


Après contact avec la muqueuse, la chlorhexidine est absorbée sur des structures organiques ce qui permet une longue rémanence locale et limite encore le passage systémique.

Na contact met de mucosa wordt chloorhexidine geresorbeerd op organische structuren, hetgeen een lange lokale nawerking toestaat en de systeemopname nog beperkt.
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR


Le traitement systémique à la tobramycine de longue durée chez les chats, administré par voie sous-cutanée (20, 40 et 80 mg/kg/jour pendant 30 semaines) a résulté dans une dégénération dose-dépendante des cellules capillaires et des structures sensorielles de soutien de l’oreille.

De langdurige systemische behandeling met tobramycine bij katten, toegediend via subcutane weg (20, 40 en 80 mg/kg/dag gedurende 30 weken) resulteerde in dosisafhankelijke degeneratie van de haarcellen en de ondersteunende sensoriële structuren in het oor.
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR


– 5 lits à l’hôpital – soins de longue durée – 5 lits dans trois structures résidentiellesr

– 5 ziekenhuisbedden – langdurige verzorging – 5 bedden in drie residentiële structuren


– 10 lits à l’hôpital – soins de longue durée – 5 à 10 lits dans minimum deux structures résidentielles

– 10 ziekenhuisbedden – langdurige verzorging – 5 à 10 bedden in minstens twee residentiële structuren ∎Huntington: overeenkomst voor 20 patiënten


Or la structure de ces soins ne favorise pas des consultations longues dans lesquelles il y a du temps pour l’aspect psychologique.

Maar de structuur van de zorgverstrekking laat geen lange consultaties toe waarbij er tijd kan worden vrijgemaakt voor het psychologisch aspect.


Depuis ce mois de janvier, les malades de longue durée wallons peuvent compter sur un encadrement structuré pour retrouver du travail.

Langdurig zieken in Wallonië kunnen sinds deze maand rekenen op een gestructureerde begeleiding om opnieuw werk te vinden.


Renforcer les structures et pratiques de base adaptées à la prévention des infections et à la lutte contre celles-ci dans les maisons de soins et les autres établissements de soins de longue durée.

versterking van op de specifieke situatie toegesneden structuren en praktijken voor de basispreventie en -bestrijding van infecties in verpleeghuizen en andere faciliteiten voor langdurige zorg;


Results from other sources: Techdico
couteau à longue pointe

mes met wijde punt

sciences naturelles et appliquées - iate.europa.eu
consultation de longue durée

meer tijd vragend advies aan patiënten

santé - iate.europa.eu
haute altitude et longue endurance

high-altitude long-endurance

défense - iate.europa.eu
transport aérien à longue distance

luchtvervoer over lange afstanden

transports - iate.europa.eu
transport aérien à longue distance

luchtvervoer over lange afstanden

transports aérien et spatial - iate.europa.eu
déchets nucléaires à vie longue

langlevend radioactief afval

détérioration de l'environnement - iate.europa.eu
déchets nucléaires à vie longue

langlevend radioactief afval

industries nucléaire et électrique - iate.europa.eu
déchets radioactifs à vie longue

langlevend radioactief afval

détérioration de l'environnement - iate.europa.eu
déchets radioactifs à vie longue

langlevend radioactief afval

industries nucléaire et électrique - iate.europa.eu
interféromètre à très longue base

interferometer met een zeer lange basislijn

sciences naturelles et appliquées - iate.europa.eu
médicament à longue durée d'utilisation

geneesmiddel voor chronische toediening

santé - iate.europa.eu
paire à "longue queue" superposée

gestapelde long-tailed pair

électronique et électrotechnique - iate.europa.eu
particules alpha à portée longue

verreikende alfadeeltjes

sciences naturelles et appliquées - iate.europa.eu
migration pendulaire de longue distance

pendel over lange afstand

transports - iate.europa.eu
navette quotidienne de longue distance

pendel over lange afstand

transports - iate.europa.eu


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

une longue structure

Date index:2021-12-01 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)