Bouffée délirante
Examen pour la pratique d'un sport
Aphonie
Poche d’examen mammaire pratiqué par l’utilisatrice
Généticien clinique
Pathologiste clinique
Hématologue clinique
Service de physiologie clinique
Neurophysiologiste clinique
Service de cytogénétique clinique
Physiologiste clinique
Constatation clinique
Clinique du sein
Cytogénéticien clinique
Pharmacologue clinique
Infirmier enseignant clinique
Lampe clinique de photothérapie à lumière bleue
Etat hallucinatoire organique
Lobotomisés
Système d'information de pharmacie clinique
Démence dans paralysie agitante
Système d’information de laboratoire clinique
Clinique du sommeil
.

"pratiques cliniques dans "

(Frans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
Bouffée délirante | Psychose cycloïde | avec symptômes schizophréniques | Examen pour la pratique d'un sport | Aphonie | Dysphonie | psychogène | poche d’examen mammaire pratiqué par l’utilisatrice | généticien clinique | pathologiste clinique | hématologue clinique | service de physiologie clinique | neurophysiologiste clinique | service de cytogénétique clinique | physiologiste clinique | constatation clinique | clinique du sein | cytogénéticien clinique | pharmacologue clinique | infirmier enseignant clinique | lampe clinique de photothérapie à lumière bleue | Etat hallucinatoire organique (non alcoolique) | lobotomisés | post-leucotomie | système d'information de pharmacie clinique | Démence dans paralysie agitante | parkinsonisme | système d’information de laboratoire clinique | clinique du sommeil | . -*- Neventerm: | bouffée délirante met symptomen van schizofrenie | cycloïde psychose met symptomen van schizofrenie | sportkeuring | Neventerm: | psychogene afonie | psychogene dysfonie | kussen voor borstzelfonderzoek | klinisch geneticus | klinisch patholoog | klinisch hematoloog | afdeling klinische fysiologie | klinisch neurofysioloog | afdeling klinische cytogenetica | klinisch fysioloog | klinische bevinding | borstkliniek | klinisch cytogeneticus | klinisch farmacoloog | docent klinische verpleegkunde | lamp voor fototherapie met blauw licht | organische hallucinatoire toestand (niet-alcoholisch) | schizofrenie achtige psychose bij epilepsie | frontalekwabsyndroom | limbisch-epileptische persoonlijkheidssyndroom | lobotomiesyndroom | organisch-pseudogeretardeerde persoonlijkheid | organisch-pseudopsychopathische persoonlijkheid | postleukotomiesyndroom | klinisch informatiesysteem voor apotheek | dementie bij | paralysis agitans | parkinsonisme | klinisch informatiesysteem voor laboratorium | slaapkliniek | .

Définition: Episode dépressif, éventuellement prolongé, survenant au décours d'une maladie schizophrénique. Certains symptômes schizophréniques positifs ou négatifs doivent encore être présents, mais ne dominent plus le tableau clinique. Ce type d'état dépressif s'accompagne d'un risque accru de suicide. Si le patient ne présente plus aucun symptôme schizophrénique, on doit faire un diagnostic d'épisode dépressif (F32.-). Si les symptômes schizophréniques restent florides et au premier plan de la symptomatologie, on doit garder le diagnostic de la forme clinique appropriée de schizophrénie (F20.0-F20.3).

Omschrijving: Een depressieve episode, die langdurig kan zijn, optredend in de nasleep van een schizofrene ziekte. Enkele schizofrene symptomen, hetzij 'positieve', hetzij 'negatieve', moeten nog aanwezig zijn, maar zij domineren niet meer het klinische beeld. Deze depressieve toestanden gaan samen met een vergroot risico voor suïcide. Als de patiënt geen enkel schizofreen symptoom meer heeft dient een depressieve episode te worden gediagnosticeerd (F32,-). Als schizofrene symptomen nog floride en opvallend zijn dient de diagnose die van het-van- toepassing-zijnde schizofrene subtype te blijven (F20.0-F20.3).
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F20.4


Définition: Trouble psychotique aigu caractérisé par la présence du tableau clinique polymorphe et instable décrit sous F23.0; malgré l'instabilité du tableau clinique, certains symptômes typiquement schizophréniques sont présents la plupart du temps. Quand les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de schizophrénie (F20.-). | Bouffée délirante | Psychose cycloïde | avec symptômes schizophréniques

Omschrijving: Een acute psychotische stoornis waarin het veelvormige en instabiele klinische beeld aanwezig is, zoals beschreven onder F23.0, maar ondanks deze instabiliteit trekken ook enkele voor schizofrenie kenmerkende symptomen voor het merendeel van de tijd de aandacht. Als de schizofrene symptomen aanhouden dient de diagnose gewijzigd te worden in schizofrenie (F20.-). | Neventerm: | bouffée délirante met symptomen van schizofrenie | cycloïde psychose met symptomen van schizofrenie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F23.1


Examen pour la pratique d'un sport

sportkeuring
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z02.5


Définition: Trouble caractérisé par une perte de poids intentionnelle, induite et maintenue par le patient. Il survient habituellement chez une adolescente ou une jeune femme, mais il peut également survenir chez un adolescent ou un jeune homme, tout comme chez un enfant proche de la puberté ou une femme plus âgée jusqu'à la ménopause. Le trouble est associé à une psychopathologie spécifique qui consiste en l'intrusion persistante d'une idée surinvestie: la peur de grossir et d'avoir un corps flasque. Les sujets s'imposent à eux-mêmes un poids faible. Il existe habituellement une dénutrition de gravité variable s'accompagnant de modifications endocriniennes et métaboliques secondaires et de perturbations des fonctions physiologiques. Les symptômes comprennent une restriction des choix alimentaires, une pratique excessive d'exercices physiques, des vomissements provoqués et l'utilisation de laxatifs, de coupe-faim et de diurétiques.

Omschrijving: Anorexia nervosa is een stoornis die wordt gekenmerkt door welbewust gewichtsverlies, op gang gebracht en volgehouden door de patiënt. De stoornis komt meestal voor bij meisjes in de adolescentie en jonge vrouwen, maar jongens en jonge mannen in dezelfde leeftijdscategorieën kunnen de stoornis ook vertonen, evenals kinderen tegen de puberteit en oudere vrouwen tot aan de menopauze. De ziekte is verbonden met een specifieke psychopathologie waarin afschuw van dikte en vormeloosheid van de lichaamscontour voortdurend aanwezig is als een zich opdringende overwaardige gedachte. De patiënten stellen zichzelf een lage gewichtslimiet. Doorgaans is er ondervoeding in wisselende mate van ernst met als gevolg endocriene en metabole veranderingen en ontregelingen van lichaamsfuncties. De symptomen omvatten beperking van het voedingspakket, overdreven lichaamsbeweging, opwekken van braken en laxeren en gebruik van eetlustonderdrukkers en diuretica.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F50.0


Définition: Dans les formes les plus fréquentes de ces troubles, il existe une perte de la capacité à bouger une partie ou la totalité d'un membre ou de plusieurs membres. Les manifestations de ce trouble peuvent ressembler à celles de pratiquement toutes les formes d'ataxie, d'apraxie, d'akinésie, d'aphonie, de dysarthrie, de dyskinésie, de convulsions ou de paralysie. | Aphonie | Dysphonie | psychogène

Omschrijving: Bij de meest voorkomende vormen is er verlies van het vermogen een lidmaat of ledematen geheel of gedeeltelijk te bewegen. Er kan een sterke overeenkomst bestaan met bijna elke vorm van ataxie, apraxie, akinesie, afonie, dysartrie, dyskinesie, attaque of verlamming. | Neventerm: | psychogene afonie | psychogene dysfonie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F44.4


poche d’examen mammaire pratiqué par l’utilisatrice

kussen voor borstzelfonderzoek
SNOMEDCT-BE (physical object) / 467728007


Définition: Présence d'une élévation de l'humeur hors de proportion avec la situation du sujet, pouvant aller d'une jovialité insouciante à une agitation pratiquement incontrôlable. Cette élation s'accompagne d'une augmentation d'énergie, entraînant une hyperactivité, un désir de parler, et une réduction du besoin de sommeil. L'attention ne peut être soutenue et il existe souvent une distractibilité importante. Le sujet présente souvent une augmentation de l'estime de soi avec idées de grandeur et surestimation de ses capacités. La levée des inhibitions sociales normales peut entraîner des conduites imprudentes, déraisonnables, inappropriées ou déplacées.

Omschrijving: De stemmingsverhoging is niet in overeenstemming met de omstandigheden van de betrokkene en kan variëren van zorgeloze jovialiteit tot vrijwel onbeheersbare opwinding. De euforie gaat gepaard met toegenomen energie, leidend tot hyperactiviteit, spreekdrang en een verminderde behoefte aan slaap. De aandacht kan niet lang vastgehouden worden en er is dikwijls een opvallend verhoogde afleidbaarheid. Het zelfgevoel is vaak verhoogd met grootheidsideeën en te groot zelfvertrouwen. Verlies van normale sociale remmingen kan uitlopen op gedrag dat roekeloos is, onbezonnen of onnatuurlijk en niet passend bij de omstandigheden.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.1


généticien clinique

klinisch geneticus
SNOMEDCT-BE (occupation) / 309355000


pathologiste clinique

klinisch patholoog
SNOMEDCT-BE (occupation) / 81464008


hématologue clinique

klinisch hematoloog
SNOMEDCT-BE (occupation) / 309347007


service de physiologie clinique

afdeling klinische fysiologie
SNOMEDCT-BE (environment) / 309922003


neurophysiologiste clinique

klinisch neurofysioloog
SNOMEDCT-BE (occupation) / 309348002


service de cytogénétique clinique

afdeling klinische cytogenetica
SNOMEDCT-BE (environment) / 309930002


physiologiste clinique

klinisch fysioloog
SNOMEDCT-BE (occupation) / 309349005


constatation clinique

klinische bevinding
SNOMEDCT-BE (finding) / 404684003


clinique du sein

borstkliniek
SNOMEDCT-BE (environment) / 702828008


cytogénéticien clinique

klinisch cytogeneticus
SNOMEDCT-BE (occupation) / 309356004


pharmacologue clinique

klinisch farmacoloog
SNOMEDCT-BE (occupation) / 310173006


infirmier enseignant clinique

docent klinische verpleegkunde
SNOMEDCT-BE (occupation) / 309439006


lampe clinique de photothérapie à lumière bleue

lamp voor fototherapie met blauw licht
SNOMEDCT-BE (physical object) / 716333005


Définition: Trouble caractérisé par des hallucinations persistantes ou récurrentes, habituellement visuelles ou auditives, survenant en l'absence d'une obnubilation de la conscience, et que le sujet peut reconnaître ou non en tant que telles. Les hallucinations peuvent être à l'origine d'une élaboration délirante, mais les idées délirantes ne dominent pas le tableau clinique; les hallucinations peuvent être reconnues comme pathologiques par le sujet lui-même. | Etat hallucinatoire organique (non alcoolique)

Omschrijving: Een stoornis bestaande uit aanhoudende of telkens terugkerende hallucinaties, doorgaans visueel of akoestisch, die optreden bij helder bewustzijn en al of niet door de betrokkene als zodanig worden herkend. De hallucinaties kunnen tot waanvorming leiden, maar wanen domineren het klinische beeld niet; inzicht kan behouden zijn gebleven. | Neventerm: | organische hallucinatoire toestand (niet-alcoholisch)
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F06.0


Définition: Trouble caractérisé par la présence, au premier plan du tableau clinique, d'idées délirantes persistantes ou récurrentes. Les idées délirantes peuvent être accompagnées d'hallucinations. Certaines caractéristiques évoquant une schizophrénie, comme des hallucinations bizarres ou des troubles du cours de la pensée, peuvent être présentes. | Etats délirants et états délirants et hallucinatoires d'origine organique Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une épilepsie

Omschrijving: Een stoornis waarin aanhoudende of terugkerende wanen het klinische beeld beheersen. De wanen kunnen vergezeld gaan van hallucinaties. Enkele kenmerken die aan schizofrenie doen denken, zoals bizarre hallucinaties of denkstoornis, kunnen aanwezig zijn. | Neventerm: | paranoïde en paranoïd-hallucinatoire organische toestanden | schizofrenie achtige psychose bij epilepsie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F06.2


Définition: Trouble caractérisé par une altération significative des modes de comportement qui étaient habituels au sujet avant la survenue de la maladie; les perturbations concernent, en particulier, l'expression des émotions, des besoins et des pulsions. Le tableau clinique peut, par ailleurs, comporter une altération des fonctions cognitives, de la pensée, et de la sexualité. | Personnalité pseudopsychopathique organique Pseudodébilité organique Psychosyndrome de l'épilepsie du système limbique Syndrome (des):frontal | lobotomisés | post-leucotomie

Omschrijving: Een stoornis die wordt gekenmerkt door een belangrijke verandering van het gebruikelijke premorbide-gedrag van de betrokkene, waarbij de uiting van emoties, behoeften en impulsen is betrokken. Stoornis van cognitieve functies en denkfuncties en veranderde seksualiteit kunnen eveneens deel uitmaken van het klinische beeld. | Neventerm: | frontalekwabsyndroom | limbisch-epileptische persoonlijkheidssyndroom | lobotomiesyndroom | organisch-pseudogeretardeerde persoonlijkheid | organisch-pseudopsychopathische persoonlijkheid | postleukotomiesyndroom
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F07.0


système d'information de pharmacie clinique

klinisch informatiesysteem voor apotheek
SNOMEDCT-BE (physical object) / 467742004


Définition: Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie VIH, en l'absence de toute autre maladie ou infection concomitante pouvant expliquer les signes cliniques.

Omschrijving: Dementie die zich ontwikkelt in het verloop van HIV-ziekte, in afwezigheid van een gelijktijdig optredende ziekte of aandoening anders dan de HIV-infectie die de klinische verschijnselen kan verklaren.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F02.4*


Définition: Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie de Parkinson avérée. Aucune caractéristique clinique distinctive n'a été mise en évidence jusqu'ici. | Démence dans:paralysie agitante | parkinsonisme

Omschrijving: Een dementie die zich ontwikkelt in het verloop van een bestaande ziekte van Parkinson. Tot nog toe zijn er geen specifieke klinische kenmerken aangetoond. | Neventerm: | dementie bij | paralysis agitans | dementie bij | parkinsonisme
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F02.3*


système d’information de laboratoire clinique

klinisch informatiesysteem voor laboratorium
SNOMEDCT-BE (physical object) / 467455004


clinique du sommeil

slaapkliniek
SNOMEDCT-BE (environment) / 443621004


Pian sans signes cliniques, avec sérologie positive

framboesia zonder klinische verschijnselen, met positieve serologie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: A66.8


Définition: Démence vasculaire avec antécédent d'hypertension artérielle et de foyers de destruction ischémique dans la substance blanche profonde des hémisphères cérébraux. Le cortex cérébral est habituellement indemne, ce qui tranche avec le tableau clinique qui peut être proche de celui de la démence de la maladie d'Alzheimer.

Omschrijving: Omvat gevallen met een voorgeschiedenis van hypertensie en foci van ischemische destructie in de diepgelegen witte stof van de cerebrale hemisferen. De cerebrale cortex is doorgaans gespaard gebleven en dit contrasteert met het klinische beeld dat sterk kan lijken op dat van dementie bij de ziekte van Alzheimer.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F01.2
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Afin de réduire les variations injustifiées dans la pratique clinique, et d’en augmenter ainsi la qualité, différents modèles de rationalisation de l’organisation des soins de santé ont été élaborés, à savoir des protocoles, des recommandations de bonne pratique clinique, des itinéraires cliniques de soins (ou critiques ou de soins intégrés), la gestion des cas (case management), la gestion de la maladie et des normes de soins.

Om de ongerechtvaardigde verschillen in de klinische praktijkvoering te verkleinen en zo de kwaliteit te verbeteren, werden verschillende modellen ontwikkeld om de organisatie van de gezondheidszorg te rationaliseren, waaronder protocollen, klinische praktijkrichtlijnen, klinische (of kritische, of geïntegreerde ) zorgpaden, case management, disease management en zorgstandaarden:


En 2001 est paru une Directive Européenne (2001/20/EC) concernant le rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne l’application des Bonnes Pratiques Cliniques (Good Clinical Practice) lors de la réalisation d’études cliniques avec des médicaments [en ce qui concerne les Bonnes Pratiques Cliniques, voir Folia de mai 1999].

Er verscheen in 2001 een Europese Directive (2001/20/EC) over de aanpassingen van de wetgeving in de verschillende lidstaten inzake de toepassing van de Good Clinical Practice bij het uitvoeren van klinische studies met geneesmiddelen [in verband met Good Clinical Practice, zie ook Folia mei 1999].


Etude 2013-51 (GCP) Guide de pratique clinique relatif aux tests individuels pour les formes héréditaires de cancer | KCE

Studie 2013-51 (GCP) Praktijkrichtlijn voor het testen van personen op erfelijke vormen van kanker | KCE


Les Bonnes Pratiques Cliniques ou Good Clinical Practice (GCP) est le terme utilisé pour couvrir l' ensemble des normes de qualité éthique et scientifique à appliquer lors de la conception, de la réalisation et de l' analyse d' études cliniques et de la rédaction du rapport.

Good Clinical Practice (GCP) is de term gebruikt voor een stel standaarden betreffende ethische en wetenschappelijke kwaliteit bij het ontwerpen, uitvoeren, analyseren en rapporteren van klinische studies.


Des tests génétiques existent, mais leur disponibilité dans la pratique courante et l’impact clinique de telles anomalies ne sont pas encore clairs.

Er bestaan genetische tests, maar hun beschikbaarheid in de dagelijkse praktijk en de klinische impact van dergelijke afwijkingen zijn nog niet duidelijk.


Le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est avant tout un diagnostic clinique qui n’est pas toujours facile à poser dans la pratique.

De diagnose van reumatoïde artritis is voornamelijk een klinische diagnose, en in de praktijk niet altijd even vlot te stellen.


Il n’est cependant pas évident et probablement inutile de surveiller les taux de magnésium dans la pratique (générale): la détermination des taux sériques de magnésium est un mauvais indicateur de la réserve totale en magnésium dans le corps et on ignore l’incidence de l’hypomagnésémie due à l’usage d’IPP (dans les études cliniques portant sur les IPP, une hypomagnésémie a été observée

Magnesiumspiegels opvolgen is in de (huisarts)praktijk echter niet vanzelfsprekend en waarschijnlijk niet nuttig: magnesiumbepaling in het serum is een slechte voorspeller van de totale magnesiumvoorraad in het lichaam en de incidentie van hypomagnesiëmie door gebruik van PPI’s is niet gekend (in de klinische studies met PPI’s trad hypomagnesiëmie op bij minder dan 1 op 10.000 van


L' auteur de cet éditorial attire aussi l' attention sur les répercussions cliniques de l' étude RALES dans la pratique, notamment en ce qui concerne le risque d' hyperkaliémie et d' insuffisance rénale.

De auteur van dit editoriaal vestigt de aandacht op de klinische gevolgen van de RALES-studie voor de praktijk, in het bijzonder voor wat betreft het risico op hyperkaliëmie en nierfalen.


Certains font la critique que les critères d’inclusion utilisés dans cette étude réalisée en pratique générale ne sont pas très spécifiques de l’otite moyenne aiguë, et aussi que 10% environ des patients ont été exclus de l’étude étant donné que leur état clinique justifiait une antibiothérapie immédiate.

Sommigen maken de kritiek dat de inclusiecriteria in deze studie die werd uitgevoerd bij huisartsen, niet zeer specifiek zijn voor acute otitis media, en ook dat ongeveer 10% van de patiënten uit de studie werden gesloten omdat hun klinische toestand onmiddellijke antibioticumbehandeling rechtvaardigde.
Others have searched : aucune caractéristique clinique    bonnes pratiques cliniques    dans    etat hallucinatoire organique    guide de pratique    bonnes pratiques    personnalité pseudopsychopathique organique    pian sans    celles de pratiquement    clinique    constatation clinique    cytogénéticien clinique    cytogénétique clinique    dans la pratique    des bonnes pratiques    des itinéraires cliniques    destruction ischémique dans    diagnostic clinique    d’examen mammaire pratiqué    d’inclusion utilisés dans    excessive d'exercices physiques    généticien clinique    hallucinatoires d'origine organique    hématologue clinique    infirmier enseignant clinique    jeune femme    laboratoire clinique    lampe clinique    répercussions cliniques    signes cliniques    études cliniques    leur disponibilité dans    leur état clinique    l’impact clinique    magnésium dans    neurophysiologiste clinique    non en tant    pathologiste clinique    pharmacie clinique    pharmacologue clinique    physiologie clinique    physiologiste clinique    poser dans    pour la pratique    pratique clinique    réalisée en pratique    sans signes cliniques    tableau clinique    une agitation pratiquement    une pratique    variations injustifiées dans    étude rales dans    être présents    aphonie    bouffée délirante    dysphonie    démence dans paralysie agitante    psychose cycloïde    avec symptômes schizophréniques    clinique du sein    clinique du sommeil    lobotomisés    parkinsonisme    post-leucotomie    psychogène    service de cytogénétique clinique    service de physiologie clinique    système d'information de pharmacie clinique    système d’information de laboratoire clinique    pratiques cliniques dans    --pratiques cliniques dans (french-english)    --pratiques cliniques dans (franzoesisch-deutsch)     


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

pratiques cliniques dans

Date index:2021-11-18 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)