WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope is een uiterst handig hulpmiddel dat wij vaak in aanvulling op onze interne tools gebruiken. Het is soepel, werkt erg snel en levert een schat aan in context geplaatste informatie om de juiste terminologische keuze te maken.»

Hugues Timmermans
Bestuursdirecteur Taaldienst en dienst Verslaggeving

Belgische Senaat
Share this page!
   
Wordscope Video
„De magische wasmachine - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "juridische aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


aansprakelijkheid in rechte | juridische aansprakelijkheid

responsabilité juridique


civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


aansprakelijkheid voor milieuschade [ aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen ]

responsabilité des dommages environnementaux [ responsabilité pour les dégâts écologiques | responsabilité pour les dommages écologiques ]


data voor juridische processen beheren | juridische gegevens beheren | gegevens voor juridische zaken beheren | juridische processen beheren

gérer des données juridiques


hoofd juridisch adviesbureau | verantwoordelijke juridische dienst | manager juridische dienstverlening | verantwoordelijke van een juridische dienst

directeur juridique | directrice juridique | responsable de service juridique


burgerlijke aansprakelijkheid | civielrechtelijke aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid | BA [Abbr.] | WA [Abbr.]

responsabilité civile


aansprakelijkheid in solidum | hoofdelijke aansprakelijkheid | solidaire aansprakelijkheid

responsabilité solidaire


juridisch medewerker | paralegal | juridisch assistent | juridisch assistente

assistant juridique | assistante juridique | assistant de cabinet juridique/assistante de cabinet juridique | assistante de cabinet juridique


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Waarschuwingen met vermelding van het (de) rechtsgebied(en) waarin een aanbieding wordt gedaan of een toelating tot de handel wordt gegeven, worden niet beschouwd als disclaimers die de juridische aansprakelijkheid beperken.

Les avertissements précisant le ou les pays destinataires de l’offre ou sollicités pour une admission à la négociation ne sont pas considérés comme des avertissements limitant la responsabilité légale.


4. De toegang tot het prospectus wordt niet afhankelijk gesteld van het doorlopen van een registratieprocedure, de aanvaarding van een disclaimer die de juridische aansprakelijkheid beperkt, of de betaling van een vergoeding.

4. L’accès au prospectus n’est subordonné à aucun processus d’enregistrement, ni à aucune acceptation d’une clause limitant la responsabilité légale ou au paiement d’un droit.


Juridische aansprakelijkheid en bescherming van de inspecteurs van financiën.

Responsabilité juridique et protection des inspecteurs des finances.


Het juridisch stelsel van de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie berust op twee internationale verdragen: het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en het Aanvullende Verdrag van Brussel van 31 januari 1963.

Le régime juridique de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résulte de deux conventions internationales : la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963.


1. België heeft recht van verhaal op het Agentschap indien 's lands internationale juridische aansprakelijkheid in het geding is ten gevolge hetzij van de werkzaamheden van het Agentschap welke verband houden met zijn vestigingen op Belgisch grondgebied, hetzij van enig handelen of verzuim van het Agentschap of van enige handeling die de personeelsleden in het kader van hun functie hebben gesteld of nagelaten.

1. La Belgique a un droit de recours contre l'Agence si la responsabilité juridique internationale de la Belgique est engagée du fait des activités de l'Agence liée aux établissements de l'Agence sur son territoire, à raison d'actes ou omissions de l'Agence ou de ses agents agissant ou s'abstenant d'agir dans les limites de leurs fonctions.


Aaanvullend kunnen we stellen dat de Belgische pers ook af te rekenen heeft met een inadequaat stelsel van juridische aansprakelijkheid wanneer dat wordt toegepast op de uitoefening van de vrijheid van informatie in verband met de politieke overheid en de economische machten.

Dans un registre complémentaire, la presse belge souffre également d'un régime de responsabilité juridique inadéquat lorsqu'il s'applique à l'exercice de la liberté d'information au sujet des autorités politiques et des pouvoirs économiques.


3. de Europese beleidsvoerders en instellingen voor te stellen om een onderzoek te verrichten naar de juridische aansprakelijkheid van producenten van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van een schadevergoeding voor de verliezen in de bijenteelt en het achterhouden van wetenschappelijke informatie over de toxiciteit van hun producten;

3. de proposer aux décideurs et aux institutions européens de diligenter une enquête à propos de la responsabilité juridique des fabricants de produits phytosanitaires dans le cadre d'une indemnisation pour la perte causée à l'apiculture et pour la dissimulation de renseignements scientifiques à propos de la toxicité de leurs produits;


De onderzoeken betreffende de juridische aansprakelijkheid inzake veiligheid in de voetbalstadions zullen ruimschoots verspreid worden onder de lokale administratieve overheden, de betrokken politiezones en de clubs van afdeling 1 (A1) tot afdeling 3 (A3).

les recherches relatives à la responsabilité juridique en matière de sécurité dans les stades de football seront diffusées largement vers les autorités administratives locales, les zones de police concernées et les clubs de division 1 (D1) à division 3 (D3).


het belang van vooruitgang op het gebied van mediavrijheid te benadrukken, aangezien de belangrijkste media nog altijd aan censuur onderworpen zijn; hun verheugdheid uit te spreken over de uitspraak van het High Court van 2012, in de zaak rond de website Malaysiakini, dat een vergunning voor de publicatie van gedrukte media een recht en geen voorrecht is; openlijk te betreuren dat de vrijheid van vergadering nog altijd beperkt is, in het bijzonder in stedelijke gebieden; hun bezorgdheid te uiten over de "Evidence Act", die juridische aansprakelijkheid instelt voor eigenaren, beheerders en controllers van computers die voor publicaties wo ...[+++]

souligner qu'il est important de progresser dans le domaine de la liberté de la presse, les principaux médias étant toujours soumis à la censure; se réjouir de l'arrêt de la Cour suprême de 2012 dans l'affaire du média internet Malaysiakini, selon lequel un permis de publication dans la presse écrite est un droit et non un privilège; regretter que la liberté de réunion soit toujours limitée, en particulier dans les zones urbaines; exprimer son inquiétude concernant la loi sur la preuve, qui attribue la responsabilité juridique aux propriétaires, administrateurs et contrôleurs des ordinateurs utilisés pour produire une publication;


Op dit moment leggen de rechtsstelsels van een aantal lidstaten geen, of slechts een gedeeltelijk, verbod op degenen die met relevante kennis gebruikmaken van dergelijke diensten, wat zijn weerslag heeft op de rechtszekerheid met betrekking tot, bijvoorbeeld, de strafrechtelijke aansprakelijkheid die gekoppeld is aan de verhouding tussen de gebruiker en het slachtoffer, de juridische behandeling van degene die profiteren van of dergelijke uitbuiting mogelijk maken en faciliteren, het onderscheid tussen een gebruiker en een uitbuiter, ...[+++]

À l'heure actuelle, les systèmes juridiques de plusieurs États membres ne mettent pas hors la loi, ou seulement partiellement, ceux qui utilisent ces services en toute connaissance de cause, ce qui a une incidence sur l’insécurité juridique, par exemple en ce qui concerne la responsabilité pénale liée au lien entre l’usager et la victime, le traitement juridique de ceux qui profitent de cette exploitation ou la facilitent, la distinction entre utilisateur et exploiteur, la responsabilité des intermédiaires, ainsi que les chaînes d’approvisionnement plus larges.


Zoals u gemeld werd in het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 537 is op basis van juridisch advies beslist de overgang te maken naar een Vennootschap met Sociaal Oogmerk onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Comme il vous a été dit en réponse à votre question écrite n° 537, il a été décidé, sur la base d'un avis juridique, d'opérer la transition vers une société à finalité sociale sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée.


76. merkt op dat inbreuken op essentiële procedurele vereisten tijdens voorbereidende onderzoeken de wettigheid van het uiteindelijke besluit op basis van onderzoek door OLAF in gevaar kunnen brengen; denkt dat dit in potentie een groot risico vormt, aangezien met deze inbreuken de juridische aansprakelijkheid van de Commissie in het spel zou kunnen worden gebracht; verzoekt OLAF hieraan onmiddellijk iets te doen door gekwalificeerde juridische deskundigen binnen een passend tijdskader voorafgaande toetsingen te laten uitvoeren;

76. fait observer que les infractions aux règles essentielles de procédure lors des enquêtes préparatoires risquent d'affecter la légalité de la décision finale adoptée sur la base des enquêtes de l'OLAF; estime qu'il s'agit d'un risque potentiellement élevé étant donné que les infractions engageraient la responsabilité légale de la Commission; demande à l'OLAF de régler immédiatement ce problème en confiant dans les meilleurs délais les vérifications préalables à des experts judiciaires qualifiés;


72. merkt op dat inbreuken op essentiële procedurele vereisten tijdens voorbereidende onderzoeken de wettigheid van het uiteindelijke besluit op basis van onderzoek door OLAF in gevaar kunnen brengen; denkt dat dit in potentie een groot risico vormt, aangezien met deze inbreuken de juridische aansprakelijkheid van de Commissie in het spel zou kunnen worden gebracht; verzoekt OLAF hieraan onmiddellijk iets te doen door gekwalificeerde juridische deskundigen binnen een passend tijdskader voorafgaande toetsingen te laten uitvoeren;

72. fait observer que les infractions aux règles essentielles de procédure lors des enquêtes préparatoires risquent d'affecter la légalité de la décision finale adoptée sur la base des enquêtes de l'OLAF; estime qu'il s'agit d'un risque potentiellement élevé étant donné que les infractions engageraient la responsabilité légale de la Commission; demande à l'OLAF de régler immédiatement ce problème en confiant dans les meilleurs délais les vérifications préalables à des experts judiciaires qualifiés;


2. a) Actiepunt 19 van het Actieplan eGezondheid 2015-2018 voorziet in de creatie van een kader tussen alle beleidsniveaus op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de burgerlijke aansprakelijkheid tegen het eerste trimester 2016, en een juridisch kader (inclusief terugbetalingsvoorwaarden) tegen eind 2016. b) Net als voor alle eGezondheidsdiensten moeten de producenten van die diensten een hulp- en helpdeskfunctie verzekeren.

2. a) Le point d'action 19 du plan d'action e-Santé 2015-2018 prévoit, en matière de protection de la vie privée et de responsabilité civile, la création d'un cadre entre tous les niveaux de pouvoir et ce, pour le premier trimestre 2016 et d'un cadre juridique (y compris les conditions de remboursement) pour fin 2016. b) Comme pour tous les services e-santé, les producteurs de ces services doivent assurer une fonction d'assistance et de helpdesk.


De redactionele verantwoordelijkheid houdt niet noodzakelijk een juridische aansprakelijkheid in op grond van de nationale wet voor de inhoud of de geleverde diensten; »;

La responsabilité éditoriale n'a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l'égard du contenu ou des services fournis; »;


"g bis) de juridische aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van de bevindingen van door hem of in opdracht van hem verrichte inspecties en controles op zich te nemen, zonder de mogelijkheid deze aansprakelijkheid over te dragen".

"g bis) to assume legal liability for the accuracy of the findings of inspections and checks he has carried out or commissioned, without it being possible to delegate that liability".


6. is van mening dat de Commissie de mogelijkheid moet onderzoeken een geharmoniseerde definitie vast te stellen van de betrekkingen tussen een bedrijf, dat moederbedrijf wordt genoemd, en elk bedrijf dat ten opzichte hiervan in een afhankelijkheidsrelatie verkeert, of het nu gaat om een filiaal, leveranciers of onderaannemers, om vervolgens de juridische aansprakelijkheid van elkeen te vergemakkelijken;

6. estime que la Commission européenne devrait étudier les possibilités d'établir une définition harmonisée des relations entre une entreprise, désignée comme «maison-mère» et toute entreprise se trouvant dans une relation de dépendance par rapport à elle, qu'il s'agisse de filiale, de fournisseurs ou de sous-traitants, afin de faciliter ensuite la responsabilité juridique de chacune;


HOOFDSTUK XIX. - Juridische aansprakelijkheid van de werknemers

CHAPITRE XIX. - Responsabilité juridique des travailleurs


Art. 19. De paritaire werkgroep betreffende de juridische aansprakelijkheid van de werknemers zal haar werkzaamheden voor de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst verder zetten.

Art. 19. Le groupe de travail paritaire sur la responsabilité juridique des travailleurs poursuivra ses travaux pendant la période de validité de la présente convention collective de travail.


Art. 17. De paritaire werkgroep betreffende de juridische aansprakelijkheid van de werknemers zal haar werkzaamheden voor de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst verder zetten.

Art. 17. Le groupe de travail paritaire sur la responsabilité juridique des travailleurs poursuivra ses travaux pendant la période de validité de la présente convention collective de travail.


2. Kan u een onderverdeling geven van het aantal dossiers dat elk kantoor is toevertrouwd en onderscheiden per type: a) juridisch advies; b) raadsman in burgerrechtelijke procedures waar de NMBS optreedt als eisende partij; c) raadsman in burgerrechtelijke procedures waar de NMBS optreedt als verwerende partij; d) raadsman in strafrechtelijke procedures waar de NMBS optreedt als burgerlijke partij; e) raadsman in strafrechtelijke procedure in het kader van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de NMBS als rechtspersoon?

2. Combien de dossiers ont été confiés à chaque bureau? Pourriez-vous répartir les dossiers selon que: a) le bureau a été sollicité pour fournir un conseil juridique; b) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures civiles dans lesquelles la SNCB était partie demanderesse; c) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures civiles dans lesquelles la SNCB était partie défenderesse; d) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures pénales dans lesquelles la SNCB s'était constituée partie civile; e) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures pénales engageant la responsab ...[+++]


2. Kan u een onderverdeling geven van het aantal dossiers dat elk kantoor is toevertrouwd en onderscheiden per type: a) juridisch advies; b) raadsman in burgerrechtelijke procedures waar Belgocontrol optreedt als eisende partij; c) raadsman in burgerrechtelijke procedures waar Belgocontrol optreedt als verwerende partij; d) raadsman in strafrechtelijke procedures waar Belgocontrol optreedt als burgerlijke partij; e) raadsman in strafrechtelijke procedures in het kader van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Belgocontrol als rech ...[+++]

2. Combien de dossiers ont été confiés à chaque bureau? Pourriez-vous répartir les dossiers selon que: a) le bureau a été sollicité pour fournir un conseil juridique; b) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures civiles dans lesquelles Belgocontrol était partie demanderesse; c) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures civiles dans lesquelles Belgocontrol était partie défenderesse; d) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures pénales dans lesquelles Belgocontrol s'était constituée partie civile; e) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures pénales engagea ...[+++]


2. Hoeveel dossiers werden aan elk kantoor toevertrouwd, onderscheiden per type: a) juridisch advies; b) raadsman in burgerrechtelijke procedures waar de Nationale Loterij optreedt als eisende partij; c) raadsman in burgerrechtelijke procedures waar de Nationale Loterij optreedt als verwerende partij; d) raadsman in strafrechtelijke procedures waar de Nationale Loterij optreedt als burgerlijke partij; e) raadsman in strafrechtelijke procedures in het kader van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Nationale Loterij als rechtspe ...[+++]

2. Combien de dossiers ont été confiés à chaque bureau? Pourriez-vous répartir les dossiers selon que: a) le bureau a été demandé de fournir un conseil juridique; b) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures civiles dans lesquelles la Loterie Nationale était partie demanderesse; c) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures civiles dans lesquelles la Loterie Nationale était partie défenderesse; d) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procédures pénales dans lesquelles la Loterie Nationale s'était constituée partie civile; e) le bureau a fait office de conseil dans le cadre de procéd ...[+++]


Deze minimumverzekeringseisen dekken niet alleen strikte aansprakelijkheid, maar ook juridische aansprakelijkheid die gebaseerd is op een onrechtmatige daad.

Ces exigences minimales couvrent non seulement la responsabilité objective, mais aussi la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.


Elke commerciële of juridische aansprakelijkheid die voortvloeit uit het beheer van het.EU TLD zou liggen bij de Registry-organisatie en niet bij de Europese Unie.

Toute responsabilité de nature commerciale ou légale serait le fait de l'organisation chargée de la gestion du registre.EU et non de celle de l'Union européenne.