WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Steven Schwaitzberg: Een universele vertaler voor chirurgen - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "burgerlijke personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijke personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | b.p.v.b.a. [Abbr.]

société civile de personnes à responsabilité limitée | SCPRL [Abbr.]


besloten vennootschap [ B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BVBA | personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | PVBA | vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ]

société à responsabilité limitée [ S.à r.l. | SARL | société de personnes à responsabilité limitée | société unipersonnelle | société unipersonnelle à responsabilité limitée | SPRL ]


Besloten vennootschap | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BV [Abbr.] | BVBA [Abbr.] | PVBA [Abbr.]

société à responsabilité limitée | société privée à responsabilité limitée | SARL [Abbr.] | SPRL [Abbr.]


personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | pvba [Abbr.]

Société de personnes à responsabilité limitée | SPRL [Abbr.]


burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid

société civile sous forme de SC à responsabilité limitée
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Bij ministerieel besluit van 9 maart 2017, wordt de erkenning van de cooperatieve burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « SABAM », als representatieve gebruikersorganisatie, hernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf de kennisgeving van het besluit.

Par arrêté ministériel du 9 mars 2017, l'agréation de la société coopérative civile à responsabilité limitée des associés « SABAM », en tant qu'organisation représentative d'utilisateurs est renouvelée pour une durée de cinq ans à dater de la notification de l'arrêté.


Bij een arrest van 12 oktober 1989 had hetzelfde Hof daarentegen geoordeeld dat het hof van beroep, door te weigeren artikel 93, § 1, 3°, a), van het WIB 1964 toe te passen op een opzeggingsvergoeding die was uitbetaald aan een werkend vennoot van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die werd beschouwd als een zelfstandige zodat hij niet werkte in het raam van een arbeidsovereenkomst, zijn beslissing naar recht had gemotiveerd (Cass., 12 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-1990, nr. 91).

En revanche, par un arrêt du 12 octobre 1989, la même Cour avait considéré qu'en refusant d'appliquer l'article 93, § 1 , 3°, a), du CIR 1964 à une indemnité de dédit versée à un associé actif d'une société de personnes à responsabilité limitée qui était considéré comme un indépendant, de sorte qu'il ne travaillait pas dans les liens d'un contrat de travail, la cour d'appel avait légalement motivé sa décision (Cass., 12 octobre 1989, Pas., 1990, I, n° 91).


Overwegende dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Reprobel", met ondernemingsnummer 0453.088.681, de vennootschap is die ermee belast is de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding voor uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier te innen en te verdelen;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, est la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération des auteurs pour reprographie et celle des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier;


c) de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASSUCOPIE", met ondernemingsnummer 0466.710.748;

c) la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « ASSUCOPIE », dont le numéro d'entreprise est 0466.710.748;


a) de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGICOA EUROPE BRUSSELS", met ondernemingsnummer 0426.385.274;

a) la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « AGICOA EUROPE BRUSSELS », dont le numéro d'entreprise est 0426.385.274;


d) de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUVIBEL", met ondernemingsnummer 0453.673.453;

d) la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « AUVIBEL », dont le numéro d'entreprise est 0453.673.453;


Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen voert een bijzondere aansprakelijkheid in van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid hebben gehad, voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen.

L'article 265, § 2, du Code des sociétés instaure une responsabilité spéciale des gérants, anciens gérants et de toutes autres personnes qui ont détenu le pouvoir de gérer une société de personnes à responsabilité limitée pour des cotisations de sécurité sociale impayées.


1.7 Machten Voorstel van besluit : verlenen van alle machten aan : (a) ieder medewerker van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ''Berquin notarissen'', te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; (b) het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissi ...[+++]

1.7 Pouvoirs Proposition de résolution : conférer tous pouvoirs à : (a) tout collaborateur de la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Berquin Notaires », à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière; (b) l'organe de gestion afin d'exécuter les résolutions qui précèdent;et (c) tout avocat ou collaborateur du cabinet Allen Overy, élisant domicile à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 268A, chacun agissant séparément ...[+++]


De rechtspersonen bedoeld in dit artikel moeten opgericht zijn overeenkomstig de wet van 12 juli 1979 tot instelling van de landbouwvennootschap of in de vorm van een personenvennootschap of een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Les personnes morales dont il est question au présent article doivent être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une société d'une personne à responsabilité limitée.


10. Herbenoeming van de commissaris Voorgesteld besluit : De Algemene Vergadering beslist om Deloitte Touche Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de naamloze vennootschap RealDolmen voor een duur van drie jaar dus tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarreke ...[+++]

10. Réélection du commissaire Décision proposée : L'Assemblée Générale décide de renommer, au titre de commissaire de la société anonyme Realdolmen, Deloitte Touche Réviseurs d'Entreprise, une société civile ayant pris la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est sis avenue Louise 240, à 1050 Bruxelles, représentée par M. Kurt Dehoorne, réviseur d'entreprise, et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui décide des comptes annuels de l'exercice prenant cours le 1 avril 2018 et se terminant le 31 mars 2019, et de fixer le montant de la rémunération annuelle du mandat stat ...[+++]


Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen voert een bijzondere aansprakelijkheid in van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid hebben gehad, voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen.

L'article 265, § 2, du Code des sociétés instaure une responsabilité spéciale des gérants, anciens gérants et toutes autres personnes qui ont détenu le pouvoir de gérer une société de personnes à responsabilité limitée du chef de cotisations de sécurité sociale impayées.


Men mag immers niet uit het oog verliezen dat het recht slechts een beperkte actieradius heeft : de strafrechter oordeelt alleen over de vraag of de tandarts zich heeft schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven; de burgerlijke rechter over de contractuele of quasi delictuele aansprakelijkheid van de tandarts.

Il faut en effet garder à l'esprit que le droit n'a qu'une portée limitée: le juge pénal statuera uniquement sur la question de savoir si le dentiste s'est rendu coupable de certaines infractions; le juge civil statuera, quant à lui, sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle du dentiste.


— Het nieuwe systeem zonder fout beschikt in deze optiek over beperkte financiële middelen in die mate dat de noodzaak zou blijven bestaan om de klassieke verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid te behouden.

— Dans cette optique, le nouveau système sans faute dispose de ressources financières limitées, dès lors que l'assurance en responsabilité civile classique devra être maintenue.


Men mag immers niet uit het oog verliezen dat het recht slechts een beperkte actieradius heeft : de strafrechter oordeelt alleen over de vraag of de tandarts zich heeft schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven; de burgerlijke rechter over de contractuele of quasi delictuele aansprakelijkheid van de tandarts.

Il faut en effet garder à l'esprit que le droit n'a qu'une portée limitée: le juge pénal statuera uniquement sur la question de savoir si le dentiste s'est rendu coupable de certaines infractions; le juge civil statuera, quant à lui, sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle du dentiste.


Men mag immers niet uit het oog verliezen dat het recht slechts een beperkte actieradius heeft : de strafrechter oordeelt alleen over de vraag of de kinesitherapeut zich heeft schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven, de burgerlijke rechter over de contractuele of quasi delictuele aansprakelijkheid van de kinesitherapeut.

Il faut en effet garder à l'esprit que le droit n'a qu'une portée limitée: le juge pénal statuera uniquement sur la question de savoir si le kinésithérapeute s'est rendu coupable de certaines infractions; le juge civil statuera, quant à lui, sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle du kinésithérapeute.


2º de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden « burgerlijke vennootschap met handelsvorm », leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze verm ...[+++]

2º la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots « société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, cette mention ou ces initiales doivent être suivies des mots « à finalité sociale »;


de naamloze vennootschap/la société anonyme , de commanditaire vennootschap op aandelen/la société en commandite par actions , de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid/la société de personnes à responsabilité limitée ;

la société anonyme / de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions / de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée / de personnenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;


_ société de personnes à responsabilité limitée / personenvennootschap , met beperkte aansprakelijkheid , Gesellschaft mit beschraenkter Haftung , société à responsabilité limitée , società a responsabilità limitata , société à responsabilité limitée ;

- société de personnes à responsabilité limitée/personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité limitée, società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée;


Het gaat om een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen.

Il s'agit d'une société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée.


1. Reprobel is een burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen (artikel 1 van de Reprobel-statuten).

1. Reprobel est une société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée (article 1er des statuts de Reprobel).


In toepassing van dit artikel, heeft de Koning de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, «Auvibel» genaamd, in oktober 1994 op initiatief van privaatrechtelijke rechtspersonen opgericht, aangewezen ten einde de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te innen en te verdelen.

En application de cet article, le Roi a désigné la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée «Auvibel» créée en octobre 1994 à l'initiative de personnes de droit privé afin de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée.


Bij arrest nr. 77/96 van 18 december 1996 heeft het Arbitragehof vastgesteld dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden geschonden doordat inzake burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van de arbeidsverhoudingen, enerzijds, de artikelen 1382, 1383 en 1251, 3° van het Burgerlijk Wetboek het voor de Belgische Staat mogelijk maken beroep in te stellen tegen zijn orgaan wanneer, naar aanleiding van een door dat orgaan in het kader van zijn ambt louter toevallig begane lichte fout, de Belgische Staat het slachtoffer heeft vergoed ...[+++]

Dans son arrêt n° 77/96 du 18 décembre 1996, la Cour d'arbitrage estime que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que, en matière de responsabilité civile dans le cadre des relations de travail, d'une part, les articles 1382, 1383 et 1251, 3° du Code civil permettent à l'État belge d'exercer un recours contre son organe lorsqu'à la suite d'une faute légère purement occasionnelle commise par celui-ci dans le cadre de ses fonctions, ledit État belge a indemnisé la victime du dommage dont son organe a été déclaré responsable et, d'autre part, l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail limi ...[+++]


Het aantal weerhouden activiteiten werd beperkt om budgettaire redenen. b) Bij deelname aan een weerhouden activiteit is de burgerlijke aansprakelijkheid van zowel de Strijdkrachten als van de reservist gedekt volgens de modaliteiten gedefinieerd in het Algemeen Order-J 616 van 9 december 1999.

Le nombre d'activités retenues a été restreint pour des raisons budgétaires. b) Lors de la participation à une activité retenue, la responsabilité civile de la Défense, ainsi que celle du réserviste, est couverte en accord avec les modalités définies par l'Ordre général-J 616 du 9 décembre 1999.
www.wordscope.com (v4.0.br)

burgerlijke personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid