WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Beardyman: Mijn polyfonische ik - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
Wordscope Video
„De liefde — u doet het fout. - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "bevolkingsregister " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE


bevolkingsregister [ register van de burgerlijke stand ]

registre d'état civil
bevolkingsregister

registre de la population | registre de population


consulair bevolkingsregister

registre consulaire de la population


persoon die in een land in het bevolkingsregister staat ingeschreven met dit land als hoofdverblijfplaats

personne inscrite à titre principal sur les registres de la population
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Het is absoluut noodzakelijk de gebrekkige registratie van de Roma in de nationale bevolkingsregisters en het eventuele ontbreken van identiteitsdocumenten gestaag over de hele linie aan te pakken. Alleen zo kan de Roma gelijkwaardige toegang worden geboden tot onderwijs, openbare voorzieningen, socialebeschermingsstelsels, een bestaansminimum en gezondheidszorg.

Pour assurer l'égalité d'accès des Roms à l'éducation, aux services publics, aux systèmes de protection sociale, à un niveau de vie minimal, au logement et à la santé, il est absolument indispensable de s’attaquer d’abord sans faillir au problème de l'absence d'inscription des Roms dans les registres nationaux de la population et, le cas échéant, de leur absence de documents d'identité.


Kiezers met een andere dan de Duitse nationaliteit konden daarentegen uitsluitend op verzoek op de kiezerslijst worden ingeschreven, ook al stonden ze geregistreerd in het gemeentelijke bevolkingsregister en ook al waren ze ingeschreven op de kiezerslijst voor de vorige verkiezingen en was hun situatie niet gewijzigd.

En revanche, les électeurs qui n'ont pas la nationalité allemande ne pouvaient être inscrits que sur demande, même s'ils étaient inscrits sur le registre de la population de la commune, et même s'ils figuraient déjà sur la liste électorale constituée pour l'élection précédente et que leur situation était restée inchangée.


Kiezers met de Duitste nationaliteit werden automatisch op deze lijst ingeschreven, aan de hand van de gegevens uit het bevolkingsregister.

Les électeurs de nationalité allemande étaient inscrits d'office sur cette liste, constituée à partir des registres de la population.


ADVIES 60. 567/2 VAN 28 DECEMBER 2016 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JULI 1992 BETREFFENDE DE BEVOLKINGSREGISTERS EN HET VREEMDELINGENREGISTER, HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JULI 1992 TOT VASTSTELLING VAN DE INFORMATIE DIE OPGENOMEN WORDT IN DE BEVOLKINGSREGISTERS EN IN HET VREEMDELINGENREGISTER, HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JULI 1992 BETREFFENDE HET VERKRIJGEN VAN INFORMATIE UIT DE BEVOLKINGSREGISTERS EN UIT HET VREEMDELINGENREGISTER, HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 MAART 2003 BETREFFENDE DE IDENTITEITSKAARTEN, HET KONINKLIJK BESLUIT VAN ...[+++]

AVIS 60. 567/2 DU 28 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 RELATIF AUX REGISTRES DE LA POPULATION ET AU REGISTRE DES ETRANGERS, L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 DETERMINANT LES INFORMATIONS MENTIONNEES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS, L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 RELATIF A LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS, L'ARRETE ROYAL DU 25 MARS 2003 RELATIF AUX CARTES D'IDENTITE, L'ARRETE ROYAL DU 5 JUIN 2004 DETERMINANT LE REGIME DES ...[+++]


Op 30 november 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Regie der gebouwen verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit ...[+++]

Le 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de Législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la popu ...[+++]


De hiernavolgende cijfers zijn gebaseerd op de gegevens opgeslagen in het Rijksregister op observatiedatum van 5 september 2016. a) Het overzicht van het aantal personen dat tijdens de periode 2011-2016 in de gemeentelijke bevolkingsregisters geregistreerd stond met een referentieadres, per jaar en per gemeente, gaat als bijlage 1. b) Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen de inschrijving met een referentieadres bij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. c) Zoals reeds algemeen gesteld, kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende groepen die ingeschreven zijn onder referentieadres. d) De gemiddelde duur v ...[+++]

Les chiffres ci-après sont basés sur les informations enregistrées au Registre national à la date d'observation du 5 septembre 2016. a) Le récapitulatif du nombre de personnes qui, au cours de la période 2011-2016, étaient inscrites en adresse de référence dans les registres de population communaux, réparti par année et par commune, est joint en annexe 1. b) Il n'est pas possible de distinguer l'inscription en adresse de référence auprès d'une personne physique ou auprès d'une personne morale. c) Comme déjà posé de manière générale, il n'est pas possible de faire une distinction entre les différents groupes qui sont inscrits en adresse d ...[+++]


Deze fraude kan betrekking hebben op een identiteits- of reisdocument, of een document van de burgerlijke stand dat aan de gemeenteambtenaar wordt voorgelegd, hetzij om een eerste keer verzameld te worden in de bevolkingsregisters of in de consulaire registers, hetzij voor het verkrijgen en het uitreiken van een nieuw identiteits-, reisdocument, of een document van de burgerlijke stand wanneer de betrokken persoon reeds ingeschreven is in de bevolkingsregisters of de consulaire registers.

Cette fraude peut concerner un document d'identité, de voyage ou d'état civil qui est présenté au fonctionnaire communal, soit pour être collecté une première fois aux registres de la population ou aux registres consulaires, soit pour l'obtention et la délivrance d'un nouveau document d'identité, de voyage ou d'état civil quand la personne intéressée est déjà inscrite dans les registres de la population ou dans les registres consulaires.


3) Uitgeweken Syriëstrijders die van ambtswege werden afgevoerd uit de bevolkingsregisters, volgen bij een eventuele terugkeer de normale reglementering betreffende de inschrijving in de bevolkingsregisters, zoals bepaald in het voornoemd koninklijk besluit van 16 juli 1992.

3) En cas d’éventuel retour, les combattants partis pour la Syrie qui ont été radiés d’office des registres de la population suivent la réglementation normale en matière d’inscription dans les registres de la population, telle que définie dans l’arrêté précité du 16 juillet 1992.


3) Uitgeweken Syriëstrijders die van ambtswege werden afgevoerd uit de bevolkingsregisters, volgen bij een eventuele terugkeer de normale reglementering betreffende de inschrijving in de bevolkingsregisters ,zoals bepaald in het voornoemd koninklijk besluit van 16 juli 1992.

3) En cas d’éventuel retour, les combattants partis pour la Syrie qui ont été radiés d’office des registres de la population suivent la réglementation normale en matière d’inscription dans les registres de la population, telle que définie dans l’arrêté précité du 16 juillet 1992.


Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen Art. 9. In artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke pers ...[+++]

Section 2. - Modifications de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques Art. 9. A l'article 1 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié en derni ...[+++]


De voorlopige inschrijving van een burger is dus eveneens een feitelijke registratie van een hoofdverblijfplaats in de bevolkingsregisters van een gemeente, die dezelfde gevolgen heeft als een "gewone" inschrijving in de bevolkingsregisters.

L'inscription provisoire d'un citoyen est donc également un enregistrement de fait d'une résidence principale dans les registres de la population d'une commune ayant les mêmes conséquences qu'une inscription "ordinaire" dans les registres de la population.


20. prijst de religieuze harmonie, het klimaat van religieuze verdraagzaamheid en de over het algemeen goede interetnische betrekkingen in het land; verzoekt de bevoegde autoriteiten om het klimaat van inclusie en tolerantie voor alle minderheden in het land te blijven bevorderen; verzoekt de regering een brede wet betreffende minderheden in te dienen om de huidige lacunes in de wetgeving weg te werken overeenkomstig de aanbevelingen van het Raadgevend Comité van de Raad van Europa voor het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden, en de wet betreffende de bescherming tegen discriminatie op doelmatige wijze ten uitvoer te leggen; prijst de commissaris voor de bescherming tegen discriminatie voor zijn bijdrage aan de stri ...[+++]

20. se félicite de l'harmonie entre les religions et du climat général de tolérance religieuse et de bonnes relations interethniques dans le pays; demande aux autorités compétentes de continuer à améliorer le climat d'inclusion et de tolérance pour toutes les minorités du pays; invite le gouvernement à adopter, à l'issue d'un large processus de consultation, une loi générale sur les minorités afin de combler les failles juridiques, conformément aux recommandations du Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à appliquer avec succès la loi sur la protection contre les discriminations et à bâtir une solide jurisprudence antidiscriminations; salue la contribution du c ...[+++]


19. prijst de religieuze harmonie, het klimaat van religieuze verdraagzaamheid en de over het algemeen goede interetnische betrekkingen in het land; verzoekt de bevoegde autoriteiten om het klimaat van inclusie en tolerantie voor alle minderheden in het land te blijven bevorderen; verzoekt de regering een brede wet betreffende minderheden in te dienen om de huidige lacunes in de wetgeving weg te werken overeenkomstig de aanbevelingen van het Raadgevend Comité van de Raad van Europa voor het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden, en de wet betreffende de bescherming tegen discriminatie op doelmatige wijze ten uitvoer te leggen; prijst de commissaris voor de bescherming tegen discriminatie voor zijn bijdrage aan de stri ...[+++]

19. se félicite de l'harmonie entre les religions et du climat général de tolérance religieuse et de bonnes relations interethniques dans le pays; demande aux autorités compétentes de continuer à améliorer le climat d'inclusion et de tolérance pour toutes les minorités du pays; invite le gouvernement à adopter, à l'issue d'un large processus de consultation, une loi générale sur les minorités afin de combler les failles juridiques, conformément aux recommandations du Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à appliquer avec succès la loi sur la protection contre les discriminations et à bâtir une solide jurisprudence antidiscriminations; salue la contribution du c ...[+++]


Gezien de vele vragen die opgeroepen werden betreffende de wettelijke mogelijkheden en beperkingen waarover de gemeenten en hun gevolmachtigden beschikken om de bevolkingsregisters te raadplegen, heeft de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, die is belast met de algemene voogdij over de gemeenten, via een ministeriële omzendbrief van 1 juli 2011 (Belgisch Staatsblad van 26 juli 2011) houdende de raadpleging van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden, nauwkeurige richtlijnen uitgevaardigd voor de gemeentebesturen wat de raadpleging van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden betreft, na overleg met mijn diensten en de Voorzi ...[+++]

Étant donné les nombreuses questions qui ont été soulevées concernant les possibilités et les limitations légales dont les communes et leurs mandataires disposent pour consulter les registres de la population, le ministre flamand des Affaires administratives, qui est chargé de la tutelle générale des communes, a émis, par une circulaire ministérielle du 1er juillet 2011 (Moniteur belge du 26 juillet 2011) portant sur la consultation des registres de la population à des fins de gestion interne, des directives précises aux administrations communales en ce qui concerne la consultation des registres de la population à des fins de gestion int ...[+++]


Wat betreft de uittreksels uit de bevolkingsregisters en de getuigschriften die aan de hand van de bevolkingsregisters zijn opgemaakt, kan ik het geachte lid meedelen dat deze, in principe, geen andere gegevens mogen bevatten dan degene waarin artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen voorziet (artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister).

En ce qui concerne les extraits des registres de la population et les extraits établis sur la base des registres de la population, je peux signaler à l'honorable membre que ceux-ci ne peuvent, en principe, contenir d'autres informations que celles prévues à l'article 3, alinéa 1, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers).


1) Ik wens hierbij te benadrukken dat de afvoering van ambtswege van de bevolkingsregisters een uitzonderingsmaatregel is die door het college van burgemeester en schepenen kan worden genomen indien wordt vastgesteld dat een burger niet meer kan worden aangetroffen op het adres van zijn hoofdverblijfplaats, dit zonder dat betrokkene aangifte deed van een adreswijziging, en voor zover de nieuwe hoofdverblijfplaats van de betrokkene niet kan worden opgespoord of uit onderzoek blijkt dat betrokkene zich in het buitenland heeft gevestigd (artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdel ...[+++]

1) Par la présente, je tiens à souligner que la radiation d'office des registres de la population est une mesure exceptionnelle pouvant être prise par le collège communal lorsqu'il est constaté qu'un citoyen ne peut plus être rencontré à l'adresse de sa résidence principale et ce, sans que l'intéressé ait fait une déclaration de changement d'adresse et pour autant qu'il s'avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale de l'intéressé ou qu'il soit constaté à l'occasion de l'enquête, que l'intéressé s'est établi à l'étranger (article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registr ...[+++]


Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, strekkende tot verplichte inschrijving in de bevolkingsregisters van de personen die in België geen verblijfplaats hebben

Projet de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative au registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue d'imposer l'inscription aux registres de la population des personnes n'ayant pas de résidence en Belgique


G. overwegende dat de rechten van minderheden – en met name de Roma-minderheid en de LGBTI-gemeenschap – verder moeten worden bevorderd; overwegende dat de leefomstandigheden van de Roma in Albanië verschrikkelijk zijn en snel moeten worden verbeterd, met name wat de toegang van Roma tot inschrijving in de bevolkingsregisters, huisvesting en onderwijs en de integratie van Roma-kinderen in het onderwijsstelsel betreft – vanaf de kleuterschool tot in het hoger onderwijs;

G. considérant que les droits des minorités doivent être davantage pris en compte, en particulier ceux de la minorité rom et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées (LGBTI); considérant que les conditions de vie des Roms en Albanie sont épouvantables et qu'elles doivent être rapidement améliorées, en particulier pour ce qui est tant de l'accès des Roms à l'enregistrement, au logement et à l'éducation que de l'intégration de leurs enfants dans le système éducatif, du niveau préscolaire à l'enseignement supérieur;


22. verzoekt om verdere maatregelen om de rechten van de Roma-minderheid te waarborgen, die nog vaak geconfronteerd wordt met discriminatie; dringt in dit verband aan op een versnelde uitvoering van het actieplan voor het decennium van de Roma om de inclusie van de Roma te versterken, op voldoende en passende financiële middelen alsook op een herziening van de wetgeving; onderstreept dat inschrijving in de bevolkingsregisters en toegang tot huisvesting en onderwijs van essentieel belang zijn om de problemen van de Roma in Albanië op te lossen; roept de regering met klem op om daadkrachtig op te treden om de nodige voorwaarden te scheppen ...[+++]

22. demande l'adoption de nouvelles mesures pour garantir les droits de la minorité rom, qui est encore souvent confrontée à la discrimination; recommande, à cette fin, d'accélérer la mise en œuvre du plan d'action de la «Décennie pour l'intégration des Roms», d'allouer des ressources financières suffisantes et appropriées, et de revoir la législation; souligne qu'une des clé de la réponse aux problèmes des Roms en Albanie réside dans leur accès à l'enregistrement, au logement et à l'éducation; appelle de toute urgence le gouvernement à agir avec détermination pour mettre en place les conditions nécessaires;


8. stelt dat marginalisering al vanaf de vroegste jeugd moet worden voorkomen door een kind meteen na de geboorte in het bevolkingsregister te laten opnemen, zodat zijn nationaliteit erkend is en het aanspraak kan maken op alle sociale voorzieningen; is met name van mening dat een vroegtijdig onderwijsaanbod van goede kwaliteit voor Roma-kinderen gewaarborgd moet zijn en dat voor hen speciale maatregelen op het gebied van schoolbegeleiding moeten worden genomen;

8. demande instamment que la prévention de la marginalisation débute dès la petite enfance, de sorte que dès la naissance de l'enfant, celui-ci soit inscrit sur le registre de la population de manière à ce que sa nationalité soit reconnue et qu'il puisse bénéficier de tous les services sociaux; estime en particulier que les enfants roms devraient se voir garantir des services d'éducation préscolaire de qualité et qu'ils devraient bénéficier de mesures spécifiques de soutien scolaire;


Ter herinnering, krachtens artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten, uitgevaardigd ter uitvoering van de voornoemde wet van 26 juni 2002, zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, zoals gewijzigd bij het ontwerp, van toepassing op de bevolkingsregisters bijgehouden in de consulaire posten (2).

Pour rappel, en vertu de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, pris en exécution de la loi du 26 juin 2002, précitée, les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, telles que modifiées par le projet, s'appliquent aux registres de la population tenus dans les postes consulaires (2).


Art. 7. In het opschrift van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden de woorden « de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten » vervangen door de woorden « de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten ».

Art. 7. Dans l'intitulé de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les mots « registres de la population et aux cartes d'identité » sont remplacés par les mots « registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ».


Art. 3. De bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het recht op toegang tot de bevolkingsregisters en de vreemdelingenregisters en betreffende het recht op verbetering van deze registers enerzijds, en van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister anderzijds, zijn van toepassing op de bevolkingsregisters gehouden in de consulaire posten.

Art. 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres d'une part, et de l'arreté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers d'autre art, s'appliquent aux registres de la population tenus dans les postes consulaires.


Een eerste ontwerp van koninklijk besluit voorziet in het opnemen van de verklaring van wettelijke samenwoning bij de limitatief opgesomde gegevens in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, terwijl een tweede ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de aanpassing van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, teneinde de mededeling van de verklaring van wettelijke samenwoning die werd opgenomen in de bevolkingsregisters moge ...[+++]

Un premier projet d'arrêté royal prévoit d'insérer la déclaration de cohabitation légale parmi les informations citées de manière limitative par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, tandis qu'un second projet d'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin de permettre la communication à des tiers de la déclaration de cohabitation légale mentionnée dans les registres de la population.


* Door de bevolkingsregisters moet worden verstaan de bevolkingsregisters zoals aangeduid in artikel 1, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals vervangen door de wet van 24 mei 1994.

* Par registres de population il faut entendre les registres de la population comme indiqué à l'article 1, § 1, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, comme remplacé par la loi du 24 mai 1994.
Anderen hebben gezocht naar : bevolkingsregister    consulair bevolkingsregister    register van de burgerlijke stand    


www.wordscope.com (v4.0.br)

bevolkingsregister