kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable    
kit de premiers secours médicamenteux    
kit de premiers secours médicamenteux    
kit de premiers secours médicamenteux    
boîte de premier secours    
boîte de premier secours    
boîte de premier secours    
premiers secours pour animaux    
premiers secours pour animaux    
premiers secours pour animaux    
premiers secours    
premiers secours    
premiers secours    
enseigner les principes des premiers secours    
enseigner les principes des premiers secours    
enseigner les principes des premiers secours    
trousse de premiers secours    
trousse de premiers secours    
trousse de premiers secours    
matériel de premiers secours    
matériel de premiers secours    
matériel de premiers secours    
installation de premiers secours    
installation de premiers secours    
installation de premiers secours    
service de premier secours    
service de premier secours    
service de premier secours    
couverture sociale et secours insuffisants    
couverture sociale et secours insuffisants    
couverture sociale et secours insuffisants    
tribunal     
tribunal     
tribunal     
recherche et sauvetage    
recherche et sauvetage    
recherche et sauvetage    
secours informatique    
secours informatique    
secours informatique    
peps    
peps    
peps    
de secours    
de secours    
de secours    
apparition des premières règles    
apparition des premières règles    
apparition des premières règles    
infantile    
infantile    
infantile    
partie contractante de première destination    
partie contractante de première destination    
partie contractante de première destination    
dfi    
dfi    
dfi    
partie contractante de première entrée    
partie contractante de première entrée    
partie contractante de première entrée    
gram-positif    
gram-positif    
gram-positif    

"des premiers secours "

(Frans → Nederlands)
TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable | kit de premiers secours médicamenteux | boîte de premier secours | boîte de secours | trousse pour soins de première urgence | premiers secours pour animaux | premiers soins aux animaux | premiers secours | premiers soins | enseigner les principes des premiers secours | trousse de premiers secours | matériel de premiers secours | installation de premiers secours | service de premier secours | Couverture sociale et secours insuffisants | Tribunal (UE) | TPICE | Tribunal de première instance | Tribunal de première instance CE | recherche et sauvetage | mission de recherche et de sauvetage | opération de recherche et de sauvetage | opération de recherche-et-sauvetage | recherche et sauvetage au combat | recherche et sauvetage au sol | recherche et sauvetage en mer | recherche et sauvetage en milieu urbain | RESCO | RSM | RSMU | secours aérien en mer | secours en montagne | secours informatique | système de secours | PEPS | de secours | de sauvegarde | apparition des premières règles | infantile | Partie Contractante de première destination | DFI | Partie Contractante de première entrée | gram-positif | gardant la première coloration -*- gaaskompres met rolverband voor eerste hulp | herbruikbare eerstehulpset zonder medicatie | herbruikbare eerstehulpset met medicatie | zuurstofcontainer met 3 maskers voor eerste hulp | EHBO-trommel | verbandtrommel | eerste hulp voor dieren | eerste hulp | EHBO | eerstehulpprincipes aanleren | eerstehulpprincipes doceren | eerstehulpprincipes onderwijzen | verbandtrommel (voor eerste hulp bij ongelukken) | materiaal voor eerste hulp | uitrusting voor eerste hulp | pechbestrijdingsdienst | Gerecht (EU) | Gerecht van eerste aanleg | Gerecht van eerste aanleg EG | opsporing en redding | maritieme opsporing en redding | opsporing en redding in steden | opsporing en redding op land | opsporings- en reddingsmissie | opsporings- en reddingsoperatie | redding in de bergen | redding in de lucht of op zee | zoek- en reddingsoperatie in gevechtsomstandigheden | Backup | Eerst in-eerst uit | FIFO | Back-up | menarche | eerste maandstonden | infantiel | kinderlijk | DFI | BEI | Overeenkomstsluitende Partij van eerste binnenkomst | grampositief

bandage/gaze de premier secours

gaaskompres met rolverband voor eerste hulp
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469422003


kit de premiers secours non médicamenteux réutilisable

herbruikbare eerstehulpset zonder medicatie
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700715004


kit de premiers secours médicamenteux

herbruikbare eerstehulpset met medicatie
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700759008


boîte à oxygène de détresse et de premier secours avec 3 masques | boîte à oxygène de détresse et de premier secours avec trois masques

zuurstofcontainer met 3 maskers voor eerste hulp
IATE - Health


boîte de premier secours | boîte de secours | trousse pour soins de première urgence

EHBO-trommel | verbandtrommel
IATE - Health | Land transport


premiers secours pour animaux | premiers soins aux animaux

eerste hulp voor dieren
Savoir


premiers secours | premiers soins

eerste hulp | EHBO
Savoir


premiers secours

eerste hulp [ EHBO ]
28 QUESTIONS SOCIALES | MT 2841 santé | BT1 organisation de la santé | BT2 politique de la santé | RT accident de transport [4806] | aide aux sinistrés [0811] | désastre d'origine humaine [5216] | désastre naturel [5216] | médecine d'urgence [


enseigner les principes des premiers secours

eerstehulpprincipes aanleren | eerstehulpprincipes doceren | eerstehulpprincipes onderwijzen
Aptitude


trousse de premiers secours

verbandtrommel (voor eerste hulp bij ongelukken)
IATE - Air and space transport


matériel de premiers secours

materiaal voor eerste hulp
sciences/technique médecine annexe III


installation de premiers secours

uitrusting voor eerste hulp
sciences/technique médecine|travail annexe III


service de premier secours

pechbestrijdingsdienst
sciences/technique sécurité|automobile annexe II


Définition: Trouble se manifestant habituellement pour la première fois dans la première enfance (et toujours bien avant la puberté), caractérisé par une souffrance intense et persistante relative au sexe assigné, accompagné d'un désir d'appartenir à l'autre sexe (ou d'une affirmation d'en faire partie). Les vêtements et les activités propres au sexe opposé et un rejet de son propre sexe sont des préoccupations persistantes. Il faut qu'il existe une perturbation profonde de l'identité sexuelle normale pour porter ce diagnostic; il ne suffit pas qu'une fille soit simplement un garçon manqué ou qu'un garçon soit une fille manquée . Les troubles de l'identité sexuelle chez les individus pubères ou pré-pubères ne doivent pas être classés ici, mais en F66.-.

Omschrijving: Een stoornis, doorgaans voor het eerst aan het licht tredend tijdens de vroege kindertijd (en altijd ruim voor de puberteit), gekenmerkt door een niet voorbijgaand en intens onbehagen over de toegewezen sekse, samen met een wens te behoren tot (of vol te houden dat men behoort tot) de andere sekse. Er bestaat een voortdurende preoccupatie met de kleding en activiteiten van de andere sekse en verwerping van de eigen sekse. De diagnose vereist een ernstige verstoring van de normale genderidentiteit; louter jongensachtig gedrag bij meisjes of meisjesachtig gedrag bij jongens is niet genoeg. Genderidentiteitsstoornissen bij personen die de puberteit hebben bereikt of bereiken, mogen niet hier geklasseerd worden, maar onder F66.-.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F64.2


Définition: Trouble dans lequel l'anxiété est focalisée sur une crainte concernant la séparation, survenant pour la première fois au cours des premières années de l'enfance. Il se distingue de l'angoisse de séparation normale par son intensité, à l'évidence excessive, ou par sa persistance au-delà de la petite enfance, et par son association à une perturbation significative du fonctionnement social.

Omschrijving: Separatieangststoornis dient gediagnosticeerd te worden indien angst met betrekking tot scheiding de kern van de angst vormt en indien die angst voor het eerst optrad in de vroege kinderjaren. Hij wordt van gewone separatieangst onderscheiden op grond van de ernst die statistisch uitzonderlijk is (inclusief een abnormaal voortduren buiten de gebruikelijke leeftijdsperiode); en op grond van een in belangrijke mate gestoord sociaal functioneren.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F93.0


Couverture sociale et secours insuffisants

ontoereikende sociale-verzekering en welzijnsvoorzieningen
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z59.7


Tribunal (UE) [ TPICE | Tribunal de première instance | Tribunal de première instance CE | Tribunal de première instance des Communautés européennes ]

Gerecht (EU) [ Gerecht van eerste aanleg | Gerecht van eerste aanleg EG | Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ]
10 UNION EUROPÉENNE | MT 1006 institutions de l'Union européenne et fonction publique européenne | BT1 Cour de justice de l'Union européenne | BT2 institution de l'Union européenne


recherche et sauvetage [ mission de recherche et de sauvetage | opération de recherche et de sauvetage | opération de recherche-et-sauvetage | recherche et sauvetage au combat | recherche et sauvetage au sol | recherche et sauvetage en mer | recherche et sauvetage en milieu urbain | RESCO | RSM | RSMU | secours aérien en mer | secours en montagne ]

opsporing en redding [ maritieme opsporing en redding | opsporing en redding in steden | opsporing en redding op land | opsporings- en reddingsmissie | opsporings- en reddingsoperatie | redding in de bergen | redding in de lucht of op zee | zoek- en reddingsoperatie in gevechtsomstandigheden ]
08 RELATIONS INTERNATIONALES | MT 0811 politique de coopération | BT1 aide humanitaire | RT accident de transport [4806] | aide d'urgence [0811] | désastre naturel [5216] | Frontex [1006] | gestion de crise [4021] | guerre [0816] | migrant


secours informatique | système de secours

Backup
informatique


premier entré, premier sorti | PEPS

Eerst in-eerst uit | FIFO | First in, first out
économie et finances > comptabilité


de secours | de sauvegarde

Back-up
informatique


ménarche/ménarque | apparition des premières règles

menarche | eerste maandstonden
UGENT - Medical terms -


infantile | 1) relatif à la première enfance ( péjoratif) - 2) arrête au stade de l'enfance

infantiel | kinderlijk
UGENT - Medical terms -


Partie Contractante de première destination

Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied het hoofdreisdoel (=bestemming) is gelegen
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


Décision sur la notification de la première intégration en vertu de l'article 2.6 de l'Accord sur les textiles et les vêtements [ DFI ]

Besluit over de mededeling van de eerste integratie op grond van artikel 2,lid 6,van de Overeenkomst inzake textiel-en kledingprodukten [ DFI | BEI ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


Partie Contractante de première entrée

Overeenkomstsluitende Partij van eerste binnenkomst
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


gram-positif | gardant la première coloration

grampositief | met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring behouden
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Notrufe der deutschsprachigen Bevölkerung Belgiens - Zentrale in Lüttich - Ständige Notrufbereitschaft Appels d'urgence de la population germanophone de Belgique - Centrale de Liège - Permanences pour appels d'urgence Communauté germanophone premiers secours téléphone emploi des langues province de Liège

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Notrufe der deutschsprachigen Bevölkerung Belgiens - Zentrale in Lüttich - Ständige Notrufbereitschaft Noodoproepen van de Duitstalige bevolking van België - Centrale in Luik - Permanente wachtdienst voor noodhulp Duitstalige Gemeenschap eerste hulp telefoon taalgebruik Luik


au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Numéro d'urgence 112 - Région bilingue de Bruxelles-Capitale - Législation sur l'emploi des langues - Respect premiers secours lutte anti-incendie téléphone bilinguisme emploi des langues police

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Noodnummer 112 - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving eerste hulp brandbestrijding telefoon tweetaligheid taalgebruik politie


au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Sécurité civile - Réforme - Concrétisation - Mesures adoptées par les communes - Passage du statut de prézone à zone de secours - Changements concrets en 2015 commune premiers secours protection civile

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Civiele veiligheid - Hervorming - Concretisering - Door de gemeenten aangenomen maatregelen - Overgang van het statuut van prezone naar hulpverleningszone – Concrete wijzigingen in 2015 gemeente eerste hulp burgerbescherming


au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Police de la route - Équipes d'intervention - Réorganisation - Délais d'intervention sur les autoroutes E313 et E34 - Évaluation - Équipe d'intervention additionnelle autoroute accident de transport police premiers secours province d'Anvers

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Wegpolitie - Interventieploegen - Reorganisatie - Aanrijtijden op de autosnelwegen E313 en E34 - Evaluatie - Extra interventieploeg autoweg ongeval bij het vervoer politie eerste hulp Antwerpen


au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments Services de secours - Localisation de personnes en détresse - Confusions d'adresses - Bases de données - Doublons dans les noms de rues et de boulevards premiers secours

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen Hulpdiensten - Lokalisatie van personen in nood - Adresverwarring - Databanken - Dubbele namen van straten en lanen eerste hulp


aéroport fonction publique impôt sur les revenus de capitaux navigation fluviale production d'énergie produit pétrolier recherche médicale établissement de crédit vétérinaire matériel médical statut social bilan budget de l'État preuve collecte de l'impôt coût de la santé diffusion de l'information métropole temps de repos transport d'énergie interconnexion de systèmes organisme génétiquement modifié confidentialité faible revenu frais pharmaceutiques impôt sur le revenu indemnisation internement psychiatrique licenciement logiciel oxygène péréquation financière archives pollution des aliments presse réglementation des prix relation du travail retraite complémentaire fioul salarié service d'emploi stabilisation économique cessation d'activité créance industrie de la restauration régularisation du marché assurance d'invalidité santé publique situation financière société d'investissement vérification des comptes examen médical cumul de revenus OMNIO Fonds des maladies professionnelles Fonds de vieillissement réserve stratégique maladie chronique secteur non marchand pharmacie congé de maternité cotisation sociale aide aux entreprises exploitant agricole amiante approvisionnement énergétique prestation familiale assurance accident de travail avantage accessoire sécurité sociale transport par conduite travail au noir norme de sécurité médicament vétérinaire chômeur oeuf essence propane taxe sur les carburants travailleur âgé catholicisme CPAS Office national des pensions Office national de l'emploi Agence fédérale de contrôle nucléaire congé de paternité Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soutien économique enfant lutte contre la pollution marché public matière première police pollution radioactive pomme de terre prime de salaire prix maximal recherche scientifique stockage des hydrocarbures prescription d'action droits de douane tabac tabagisme banque données médicales soins de santé clergé personnel de conduite premiers secours sécu ...

luchthaven overheidsapparaat belasting op inkomsten uit kapitaal binnenvaart energieproductie aardolieproduct medische research kredietinstelling dierenarts medisch en chirurgisch materiaal maatschappelijke positie balans rijksbegroting bewijs inning der belastingen kosten voor gezondheidszorg informatieverspreiding metropool rusttijd energietransport interconnectie van systemen genetisch gemodificeerd organisme vertrouwelijkheid laag inkomen kosten van geneesmiddelen inkomstenbelasting vergoeding opname in psychiatrische kliniek ontslag computerprogramma zuurstof financiële aanpassing archief verontreiniging van voedingsmiddelen pers prijsregeling arbeidsbetrekking aanvullend pensioen stookolie werknemer in loondienst dienst voor arbeidsbemiddeling economische stabilisatie opheffing van de zaak schuldvordering horecabedrijf regularisatie van de markt invaliditeitsverzekering volksgezondheid financiële situatie beleggingsmaatschappij verificatie van de rekeningen medisch onderzoek cumulatie van inkomsten OMNIO Fonds voor de Beroepsziekten Zilverfonds strategische reserve chronische ziekte non-profitsector apotheek zwangerschapsverlof sociale bijdrage steun aan ondernemingen landbouwer asbest energievoorziening gezinsuitkering arbeidsongevallenverzekering bijkomend voordeel sociale zekerheid vervoer per pijpleiding zwartwerk veiligheidsnorm veterinair geneesmiddel werkloze ei benzine propaan heffing op brandstoffen oudere werknemer katholicisme OCMW Rijksdienst voor Pensioenen Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle vaderschapsverlof Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen economische steun kind bestrijding van de verontreiniging overheidsopdracht grondstof politie radioactieve verontreiniging aardappel loonpremie maximumprijs wetenschappelijk onderzoek opslag van koolwaterstoffen verjaring van de vordering douanerechten tabak nicotineverslaving bank medische gegevens gezondheidsverzorging geestelijkheid ...


internement psychiatrique organisation non gouvernementale équipement social retraite complémentaire boisson alcoolisée industrie de la restauration santé publique maladie chronique aide sanitaire médicament transplantation d'organes médecine conventionnée médicament vétérinaire éducation permanente aide d'urgence CPAS Office national des pensions Fondation Roi Baudouin formation professionnelle continue chirurgie esthétique exécution arrêt Cour constitutionnelle matière première minorité civile protection de la flore aide au développement tabac tabagisme diagnostic médical données médicales principe de reconnaissance mutuelle soins de santé premiers secours hospitalisation téléphone bateau rayonnement ionisant Institut scientifique de la santé publique Louis Pasteur dépendance des personnes âgées Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Conseil supérieur de la santé établissement hospitalier protection du consommateur procréation artificielle assurance maladie pharmacien organisme de recherche autorisation de vente personnel infirmier aide de l'État médecine générale soins infirmiers Institut national d'assurance maladie-invalidité preuve informatique recherche médicale droits du malade vétérinaire matériel médical preuve étiquetage soins aux personnes âgées signature électronique contrôle sanitaire protection de la faune publicité abusive aide humanitaire coiffure et soins esthétiques biologie clinique Banque-Carrefour des Entreprises distributeur automatique inspection des aliments politique de la santé dépense de santé frais d'hospitalisation sanction pénale bioéthique charge de famille substance psychotrope délégation de pouvoir budget social Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité Office de sécurité sociale d'outre-mer Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins plate-forme eHealth soins informels à domicile coopération administrative minorité sexuelle publicité assurance vieillesse base de données cellule souche fraude ind ...

opname in psychiatrische kliniek niet-gouvernementele organisatie sociale voorzieningen aanvullend pensioen alcoholhoudende drank horecabedrijf volksgezondheid chronische ziekte gezondheidshulp geneesmiddel orgaantransplantatie door ziekenfondsen erkende geneeskunde veterinair geneesmiddel permanente educatie noodhulp OCMW Rijksdienst voor Pensioenen Koning-Boudewijnstichting voortdurende bijscholing plastische chirurgie uitvoering arrest Grondwettelijk Hof grondstof minderjarigheid bescherming van de flora ontwikkelingshulp tabak nicotineverslaving medische diagnose medische gegevens beginsel van wederzijdse erkenning gezondheidsverzorging eerste hulp ziekenhuisopname telefoon boot ioniserende straling Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur afhankelijkheidssituatie van ouderen Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Hoge Gezondheidsraad ziekenhuis bescherming van de consument kunstmatige voortplanting ziekteverzekering apotheker onderzoeksorganisme verkoopvergunning verplegend personeel overheidssteun algemene geneeskunde verpleegkundige verzorging Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering computerbewijs medische research rechten van de zieke dierenarts medisch en chirurgisch materiaal bewijs etiketteren zorg voor ouderen elektronische handtekening gezondheidsinspectie bescherming van de fauna misleidende reclame humanitaire hulp haar- en schoonheidsverzorging klinische biologie Kruispuntbank van Ondernemingen automaat Keuringsdienst van waren gezondheidsbeleid bestedingen voor gezondheid kosten voor ziekenhuisopname strafsanctie bio-ethiek gezinslast psychotropicum delegatie van bevoegdheid sociale begroting Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden eHealth-platform mantelzorg administratieve samenwerking seksuele minderheid reclame ouderdomsverzekering gegevensbank stamcel fraude farmaceutische industrie bloedtransf ...


Concrètement, ce texte prévoit que, dans les établissements scolaires publics et privés, une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours, ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité, sont assurés.

Concreet is in de tekst bepaald dat in de openbare en privéscholen gegarandeerd wordt voorzien in een sensibilisering voor risicopreventie en voor de taken van de hulpdiensten, dat er een eerstehulpopleiding wordt gegeven en dat de algemene veiligheidsregels er worden aangeleerd.


constitution de société distribution d'énergie document d'identité économie d'énergie faune administration du personnel impôt communautaire investissement maladie infectieuse marché public minorité civile police recherche scientifique nom de famille dépense de santé recherche universitaire droits de l'enfant prescription d'action société anonyme tabac tabagisme transporteur véhicule utilitaire viande bovine effet de serre atmosphérique personnel infirmier clergé congé parental hypothèque immatriculation de société organisation internationale population en âge de travailler production laitière assurance d'invalidité force à l'étranger agression physique conjoint aidant biocarburant comptabilité cumul de pensions enfant faible revenu fonction publique gestion des déchets impôt sur le revenu presse prime d'assurance procédure civile produit d'entretien équipement social retraite complémentaire fioul enquête judiciaire service postal journal droits de timbre finances locales industrie de la restauration mariage mixte sécurité du travail société d'investissement taxe sur les carburants bien durable sécurité et gardiennage Fonds de vieillissement réforme fiscale document électronique secteur non marchand Office national de sécurité sociale administration locale convention collective cotisation sociale droit international privé indemnisation jeu de hasard amiante produit chimique assurance accident de travail sécurité sociale système normalisé de comptabilité terrorisme travail au noir violence bas salaire échange scientifique chauffage manifestation sportive collecte de données humanisation du travail navigation maritime force multinationale travailleur âgé catholicisme CPAS Financial Services and Markets Authority Office national de l'emploi Belgacom Banque-Carrefour des Entreprises Centre fédéral d'expertise des soins de santé aide aux victimes commune congé de maternité contrôle phytosanitaire élevage énergie électrique aide aux entreprises établissement hospitalier ac ...

oprichting van een maatschappij energiedistributie identiteitsbewijs energiebesparing fauna personeelsbeheer gemeenschapsbelasting investering infectieziekte overheidsopdracht minderjarigheid politie wetenschappelijk onderzoek achternaam bestedingen voor gezondheid universitair onderzoek rechten van het kind verjaring van de vordering naamloze vennootschap tabak nicotineverslaving vervoerder bedrijfsvoertuig rundvlees broeikaseffect verplegend personeel geestelijkheid ouderverlof hypotheek registratie van maatschappij internationale organisatie bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd melkproductie invaliditeitsverzekering strijdkrachten in het buitenland lichamelijk geweld meewerkende echtgenoot biobrandstof boekhouding cumuleren van pensioenen kind laag inkomen overheidsapparaat beheer van afvalstoffen inkomstenbelasting pers verzekeringspremie burgerlijke rechtsvordering onderhoudsmiddel sociale voorzieningen aanvullend pensioen stookolie gerechtelijk onderzoek postdienst krant zegelrecht lokale financiën horecabedrijf gemengd huwelijk arbeidsveiligheid beleggingsmaatschappij heffing op brandstoffen duurzame goederen beveiliging en bewaking Zilverfonds belastinghervorming elektronisch document non-profitsector Rijksdienst voor Sociale Zekerheid plaatselijke overheid collectieve arbeidsovereenkomst sociale bijdrage internationaal privaatrecht vergoeding kansspel asbest chemisch product arbeidsongevallenverzekering sociale zekerheid standaardstelsel van rekeningen terrorisme zwartwerk geweld laag loon wetenschappelijke uitwisseling verwarming sportmanifestatie verzamelen van gegevens humanisering van de arbeid zeevaart multinationale strijdmacht oudere werknemer katholicisme OCMW Financial Services and Markets Authority Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Belgacom Kruispuntbank van Ondernemingen Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg slachtofferhulp gemeente zwangerschapsverlof fytosanitaire controle veeteelt elektrische energie steun aan ondernemingen zieken ...


Results from other sources: Techdico
Aspects aéromédicaux et premiers secours

Luchtvaartgeneeskundige aspecten en eerste hulp bij ongelukken (EHBO

général - eur-lex.europa.eu
les aspects aéromédicaux et les premiers secours

luchtvaartgeneeskundige aspecten en EHBO

général - eur-lex.europa.eu
Nombre requis de trousses de premiers secours

Vereist aantal verbandtrommels

général - eur-lex.europa.eu
Trousse de premiers secours/Trousse médicale …

EHBO-trommel/Kit voor medische noodgevallen …

santé - eur-lex.europa.eu
Extincteurs dincendie et trousses de premiers secours

Brandblussers en eerstehulpuitrusting

général - eur-lex.europa.eu
Extincteurs d'incendie et trousses de premiers secours

Brandblussers en eerstehulpuitrusting

général - eur-lex.europa.eu
les premiers secours sont apportés en interne.

binnen de organisatie eerste hulp wordt geboden.

général - eur-lex.europa.eu
instructions concernant les premiers secours et lutilisation des trousses de premiers secours

EHBO-opleiding en gebruik van EHBO-doos

général - eur-lex.europa.eu
instructions concernant les premiers secours et l'utilisation des trousses de premiers secours

EHBO-opleiding en gebruik van EHBO-doos

général - eur-lex.europa.eu
Les hélicoptères sont équipés dune trousse de premiers secours.

Helikopters worden uitgerust met een verbandtrommel voor eerste hulp bij ongevallen.

général - eur-lex.europa.eu
Référence renvoyant aux instructions complémentaires de premiers secours.

Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel.

général - eur-lex.europa.eu
Les avions sont équipés dune trousse de premiers secours.

Vliegtuigen worden uitgerust met een verbandtrommel voor eerste hulp bij ongevallen.

général - eur-lex.europa.eu
Les ballons sont équipés dune trousse de premiers secours.

Luchtballonnen worden uitgerust met een verbandtrommel voor eerste hulp bij ongevallen.

général - eur-lex.europa.eu
notions de premiers secours, notamment en ce qui concerne

basisbeginselen EHBO, inclusief verzorging van

général - eur-lex.europa.eu
la trousse de premiers secours prévue à lOPS 1.745

De in OPS 1.745 genoemde verbandtrommels (voor EHBO).

général - eur-lex.europa.eu


Others have searched : commune premiers    commune premiers    commune premiers    commune premiers    communauté germanophone premiers    communauté germanophone premiers    communauté germanophone premiers    communauté germanophone premiers    contractante de première    contractante de première    contractante de première    contractante de première    doublons dans    doublons dans    doublons dans    doublons dans    respect premiers    respect premiers    respect premiers    respect premiers    respect premiers secours    respect premiers secours    respect premiers secours    respect premiers secours    services de secours    services de secours    services de secours    services de secours    tribunal de première    tribunal de première    tribunal de première    tribunal de première    trouble dans    trouble dans    trouble dans    trouble dans    apparition des premières    apparition des premières    apparition des premières    apparition des premières    bandage gaze de premier    bandage gaze de premier    bandage gaze de premier    bandage gaze de premier    boulevards premiers    boulevards premiers    boulevards premiers    boulevards premiers    boîte de premier    boîte de premier    boîte de premier    boîte de premier    conduite premiers    conduite premiers    conduite premiers    conduite premiers    conduite premiers secours    conduite premiers secours    conduite premiers secours    conduite premiers secours    cours des premières    cours des premières    cours des premières    cours des premières    des premiers secours    des premiers secours    des premiers secours    des premiers secours    document électronique secteur    document électronique secteur    document électronique secteur    document électronique secteur    enfance et    enfance et    enfance et    enfance et    fois au cours    fois au cours    fois au cours    fois au cours    formation aux premiers    formation aux premiers    formation aux premiers    formation aux premiers    gardant la première    gardant la première    gardant la première    gardant la première    germanophone premiers secours    germanophone premiers secours    germanophone premiers secours    germanophone premiers secours    installation de premiers    installation de premiers    installation de premiers    installation de premiers    kit de premiers    kit de premiers    kit de premiers    kit de premiers    principes des premiers secours    principes des premiers secours    principes des premiers secours    principes des premiers secours    matériel de premiers    matériel de premiers    matériel de premiers    matériel de premiers    police premiers secours    police premiers secours    police premiers secours    police premiers secours    pour la première    pour la première    pour la première    pour la première    premier    premier    premier    premier    premier entré premier    premier entré premier    premier entré premier    premier entré premier    premier secours    premier secours    premier secours    premier secours    premiers    premiers    premiers    premiers    premiers secours    premiers secours    premiers secours    premiers secours    première    première    première    première    première fois dans    première fois dans    première fois dans    première fois dans    principes des premiers    principes des premiers    principes des premiers    principes des premiers    prévoit que dans    prévoit que dans    prévoit que dans    prévoit que dans    revenu presse    revenu presse    revenu presse    revenu presse    santé premiers    santé premiers    santé premiers    santé premiers    santé premiers secours    santé premiers secours    santé premiers secours    santé premiers secours    secours    secours    secours    secours    service de premier    service de premier    service de premier    service de premier    sociale et secours    sociale et secours    sociale et secours    sociale et secours    transport police premiers    transport police premiers    transport police premiers    transport police premiers    trousse de premiers    trousse de premiers    trousse de premiers    trousse de premiers    zone de secours    zone de secours    zone de secours    zone de secours    couverture sociale et secours insuffisants    couverture sociale et secours insuffisants    couverture sociale et secours insuffisants    couverture sociale et secours insuffisants    partie contractante de première destination    partie contractante de première destination    partie contractante de première destination    partie contractante de première destination    partie contractante de première entrée    partie contractante de première entrée    partie contractante de première entrée    partie contractante de première entrée    tribunal    tribunal    tribunal    tribunal    tribunal de première instance    tribunal de première instance    tribunal de première instance    tribunal de première instance    tribunal de première instance ce    tribunal de première instance ce    tribunal de première instance ce    tribunal de première instance ce    apparition des premières règles    apparition des premières règles    apparition des premières règles    apparition des premières règles    bandage gaze de premier secours    bandage gaze de premier secours    bandage gaze de premier secours    bandage gaze de premier secours    boîte de premier secours    boîte de premier secours    boîte de premier secours    boîte de premier secours    boîte de secours    boîte de secours    boîte de secours    boîte de secours    de sauvegarde    de sauvegarde    de sauvegarde    de sauvegarde    de secours    de secours    de secours    de secours    gardant la première coloration    gardant la première coloration    gardant la première coloration    gardant la première coloration    gram-positif    gram-positif    gram-positif    gram-positif    infantile    infantile    infantile    infantile    installation de premiers secours    installation de premiers secours    installation de premiers secours    installation de premiers secours    kit de premiers secours médicamenteux    kit de premiers secours médicamenteux    kit de premiers secours médicamenteux    kit de premiers secours médicamenteux    matériel de premiers secours    matériel de premiers secours    matériel de premiers secours    matériel de premiers secours    mission de recherche et de sauvetage    mission de recherche et de sauvetage    mission de recherche et de sauvetage    mission de recherche et de sauvetage    ménarche ménarque    ménarche ménarque    ménarche ménarque    ménarche ménarque    opération de recherche et de sauvetage    opération de recherche et de sauvetage    opération de recherche et de sauvetage    opération de recherche et de sauvetage    premier entré premier sorti    premier entré premier sorti    premier entré premier sorti    premier entré premier sorti    premiers secours pour animaux    premiers secours pour animaux    premiers secours pour animaux    premiers secours pour animaux    premiers soins    premiers soins    premiers soins    premiers soins    premiers soins aux animaux    premiers soins aux animaux    premiers soins aux animaux    premiers soins aux animaux    recherche et sauvetage    recherche et sauvetage    recherche et sauvetage    recherche et sauvetage    recherche et sauvetage au combat    recherche et sauvetage au combat    recherche et sauvetage au combat    recherche et sauvetage au combat    recherche et sauvetage au sol    recherche et sauvetage au sol    recherche et sauvetage au sol    recherche et sauvetage au sol    recherche et sauvetage en mer    recherche et sauvetage en mer    recherche et sauvetage en mer    recherche et sauvetage en mer    secours aérien en mer    secours aérien en mer    secours aérien en mer    secours aérien en mer    secours en montagne    secours en montagne    secours en montagne    secours en montagne    secours informatique    secours informatique    secours informatique    secours informatique    service de premier secours    service de premier secours    service de premier secours    service de premier secours    système de secours    système de secours    système de secours    système de secours    trousse de premiers secours    trousse de premiers secours    trousse de premiers secours    trousse de premiers secours    --des premiers secours (french-english)    --des premiers secours (franzoesisch-deutsch)     


www.wordscope.com (v4.0.br.77)

des premiers secours

Date index:2021-06-07 -

Pour agences de traduction et traducteurs - For translation agencies & translators

Paris - Brussels - Montreal - Genève - Luxembourg - Madrid

Wordscope - Professional computer-assisted translation tools (CAT tools)